Tlačiť Späť

Domov » Rada vlády SR pre duševné zdravie » Výbor pre odbornú prípravu a vzdelávanie

Výbor pre odbornú prípravu a vzdelávanie

Výbor je stálym koordinačným, konzultatívnym a odborným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie pre otázky týkajúce sa odbornej prípravy a vzdelávania pracovníkov pôsobiacich v oblasti duševného zdravia.

Výbor plní úlohy v oblasti skvalitňovania a prepájania vzdelávania odborn

Výbor plní úlohy podľa vlastného plánu činnosti a v súlade s plánom práce Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie, ktorý nadväzuje na Plán práce vlády Slovenskej republiky a Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

AKTUALITY

01/2022 – Na štvrtom zasadnutí výboru, ktoré sa konalo dňa 26.01.2022, boli prerokované najmä stanoviská výboru k predkladaným materiálom na zasadnutie Rady vlády SR pre duševné zdravie a zásadné stanovisko k návrhu Nariadenia vlády SR, ktoré zavádza novú certifikovanú pracovnú činnosť Špecifické psychoterapeutické intervencie. Bližšie informácie o priebehu zasadnutia a prijatých uzneseniach nájdete v Zápisnici zo 4. zasadnutia výboru.

11/2021 – Na treťom zasadnutí výboru, ktoré sa konalo dňa 18.11.2021, sa diskutovalo o zložení a činnosti pracovnej skupiny k tvorbe analýzy vzdelávacích potrieb, o návrhu stanoviska k potrebe medzirezortného prepojenia vzdelávania v oblasti duševného zdravia, a o pláne činnosti výboru na rok 2022. Bližšie informácie o priebehu zasadnutia a prijatých uzneseniach nájdete v Zápisnici z 3. zasadnutia výboru.

10/2021 – Dňa 27.10.2021 prebehlo druhé zasadnutie výboru, na ktorom sa diskutovalo o činnosti výboru, pracovnej skupine k tvorbe analýzy vzdelávacích potrieb a požadovaných kompetencii odborných pracovníkov ako aj o stanovisku výboru k potrebe medzirezortného prepojenia vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti duševného zdravia. Zároveň boli schválené návrhy kompetenčných matríc, návrh na budovanie personálnych kapacít a návrh na budovanie systému prevencie syndrómu vyhorenia u zdravotníkov. Bližšie informácie o priebehu zasadnutia nájdete v Zápisnici z 2. zasadnutia výboru.

06/2021 – Na prvom zasadnutí výboru, ktoré sa konalo dňa 29.06.2021, bol zvolený podpredseda výboru a schválený plán činností výboru na rok 2021. Na zasadnutí boli prezentované aj informácie o procese tvorby Národného programu duševného zdravia ako aj o reformách a investíciách uvedených v Pláne obnovy a odolnosti, ktoré sa priamo týkajú činnosti výboru. Bližšie informácie o priebehu zasadnutia nájdete v Zápisnici z 1. zasadnutia výboru.

Zasadnutia a uznesenia výboru