Tlačiť Späť

Domov » Rada vlády SR pre duševné zdravie » Výbor pre odbornú prípravu a vzdelávanie

Výbor pre odbornú prípravu a vzdelávanie

Výbor je stálym koordinačným, konzultatívnym a odborným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie pre otázky týkajúce sa odbornej prípravy a vzdelávania pracovníkov pôsobiacich v oblasti duševného zdravia.

Výbor plní úlohy v oblasti skvalitňovania a prepájania vzdelávania odborných pracovníkov ako aj v oblasti efektívneho manažmentu ľudských zdrojov na základe poverenia rady alebo z vlastnej iniciatívy s dôrazom na medzirezortný charakter problematiky.

Výbor plní úlohy podľa vlastného plánu činnosti a v súlade s plánom práce Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie, ktorý nadväzuje na Plán práce vlády Slovenskej republiky a Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

AKTUALITY

Na prvom zasadnutí výboru, ktoré sa konalo dňa 29.06.2021, bol zvolený podpredseda výboru a schválený plán činností výboru na rok 2021. Na zasadnutí boli prezentované aj informácie o procese tvorby Národného programu duševného zdravia ako aj o reformách a investíciách uvedených v Pláne obnovy a odolnosti, ktoré sa priamo týkajú činnosti výboru. Bližšie informácie o priebehu zasadnutia nájdete v časti Zasadnutia a uznesenia výboru.

Zasadnutia a uznesenia výboru