Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Etická komisia pre klinické skúšanie

Etická komisia pre klinické skúšanie

Štatút:

Štatút Etickej komisie pre klinické skúšanie humánneho lieku, pre klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky a pre štúdiu výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro (tiež zverejnený vo vestníku MZSR 2021  (Čiastka 31-35​) – str. 17 https://www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr)


Zoznam členov Etickej komisie pre klinické skúšanie:

 

Meno člena komisie

​Funkcia

1.

MUDr. Aurélia Mojzešová

Predseda Etickej komisie

2.

PharmDr. Anna OLEÁROVÁ, PhD., MPH

Podpredseda Etickej komisie

3.

JUDr. Dušan Podolský, PhD.,MBA

Stály člen Etickej komisie

4.

PharmDr. Lucia Polášková

Stály člen Etickej komisie

5.

Mgr. Jana Vetešková, PhD.

Stály člen Etickej komisie

6.

Mgr. Miroslava Fövényes

Stály člen Etickej komisie

7.

JUDr. Ivan HUMENÍK, PhD. 

Stály člen Etickej komisie

8.

Mgr. Katarína Kováčová

Stály člen Etickej komisie

 


Oficiálny názov:

Etická komisia pre klinické skúšanie humánneho lieku, pre klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky a pre štúdiu výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro


Kontakt:

Email: eticka.komisia@health.gov.sk
Adresa: Limbová 2| 837 52 Bratislava| Slovak Republic


Tajomník Etickej komisie pre klinické skúšanie:

Mgr. Marianna Přechová
Email: eticka.komisia@health.gov.sk
Telefonický kontakt: +421 2 59 373 183

 


Zástupca Tajomníka Etickej komisie pre klinické skúšanie:

Bc. Kristína Olivová
Email: eticka.komisia@health.gov.sk


Stretnutia:

 


Dokumenty na stiahnutie:


Pokyny:

Doplní sa