Tlačiť Späť

Domov » Rada vlády SR pre duševné zdravie » Zloženie rady a dokumenty rady

ZLOŽENIE A DOKUMENTY RADY

ZLOŽENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Predseda
Michal Palkovič – minister, Ministerstvo zdravotníctva SR

Podpredsedovia

Monika Jankechová – štátna tajomníčka, Ministerstvo zdravotníctva SR
Slavomír Partila – štátny tajomník, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Anna Aftanasová – štátna tajomníčka, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Eva Klimová – reprezentant odborníkov z oblasti duševného zdravia

Tajomník

Desanka Kanderová – vedúca oddelenia nadrezortnej koordinácie, Ministerstvo zdravotníctva SR

Predsedovia výborov

Výbor pre primárnu prevenciu:
Ivana Mrázková – riaditeľka odboru stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Výbor pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie:
Barbora Maliarová – vedúca oddelenia modernizácie psychiatrickej a psychologickej starostlivosti, Ministerstvo zdravotníctva SR
Výbor pre výskum:
Kálmán Petőcz – generálny riaditeľ sekcie národnostného a celoživotného vzdelávania, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Výbor pre odbornú prípravu a vzdelávanie:
... – zástupca, Ministerstvo zdravotníctva SR

Členovia

Viera Leščáková – štátna tajomníčka, Ministerstvo kultúry SR
Jaroslav Kmeť – štátny tajomník, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Martin Jakál – generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov, Ministerstvo obrany SR
Ivan Fufaľ – generálny riaditeľ sekcie personálnych a sociálnych činností, Ministerstvo vnútra SR
Martin Tokár – riaditeľ kancelária štátneho tajomníka, Ministerstvo spravodlivosti SR
Alena Kopányiová – zástupkyňa riaditeľku pre vedu, výskum a odborné činnosti VÚDPaP, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Katarína Fedorová – generálna riaditeľka sekcie sociálnej politiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Adam Marek– Ministerstvo financií SR
Ján Hero – splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
László Bukovszky – splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny
Róbert Dobrovodský – Úrad verejného ochrancu práv
Zuzana Stavrovská – komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím
Jozef Mikloško – komisár pre deti
Iva Pipíšková – zástupkyňa, Združenie miest a obcí Slovenska
Andrej Vršanský – zástupca, Únia miest Slovenska
Silvia Pekarčíková – riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja, Združenie samosprávnych krajov SK 8
Janette Motlová – riaditeľka, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Michal Hajdúk – vedúci, Centrum výskumu psychických porúch UK
Eva Klimová – prezidentka, Slovenská komora psychológov
Monika Trechová – prezidentka, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
Katarína Mažárová – predsedníčka, Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce–Martina Dubovcová – predsedníčka, sekcia sestier pracujúcich v psychiatrii Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
Hana Laciková – predsedníčka, Komora školských logopédov
Michal Patarák – prezident, Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS
Andrea Baranovská – predsedníčka, Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
Viera Cviková – zástupkyňa, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
Zuzana Matejčíková Šareková – predsedníčka, Združenie zamestnancov centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Jana Kandriková – predsedníčka, Združenie odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska
Ivan Eľko – predseda, Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike
Jaroslav Szabó – zástupca, Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov
Ladislav Krajčovič – zástupca, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím
Mária Vargová – riaditeľka, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch
Dagmar Breznoščáková – zástupkyňa, Asociácia na ochranu práv pacientov SR


DOKUMENTY RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE DUŠEVNÉ ZDRAVIE


Štatút Rady vlády SR pre duševné zdravie
Rokovací poriadok Rady vlády SR pre duševné zdravie

Štatút Výboru pre primárnu prevenciu RVDZ
Štatút Výboru pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie RVDZ
Štatút Výboru pre výskum RVDZ
Štatút Výboru pre odbornú prípravu a vzdelávanie RVDZ