Tlačiť Späť

Domov » Rada vlády SR pre duševné zdravie

AKTUALITY

RVDZ logo

Rada vlády SR pre duševné zdravie bola zriadená 24. februára 2021 vládou Slovenskej republiky ako jej stály poradný orgán, ktorý plní koordinačné, konzultatívne a odborné úlohy v oblasti ochrany a podpory duševného zdravia, prevencie vzniku duševných porúch, psychodiagnostiky, liečby duševných porúch, následnej starostlivosti o pacientov s duševnými poruchami, výskumu duševného zdravia, vzdelávania odborníkov poskytujúcich starostlivosť o duševné zdravie a služby, tvorby politiky duševného zdravia a sledovania kvality v uvedených oblastiach.

Kontakt


Sekretariát Rady vlády SR pre duševné zdravie
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52  Bratislava
tel. 02/593 73 398
e-mail rvdz@health.gov.sk


AKTUALITY

Ustanovujúce zasadnutie rady prijalo rokovací poriadok a schválilo štatúty výborov. Bližšie informácie o priebehu zasadnutia a schválených uzneseniach nájdete v časti stránky Zasadnutia.