Tlačiť Späť

Domov » Rada vlády SR pre duševné zdravie

AKTUALITY

RVDZ logo

Rada vlády SR pre duševné zdravie bola zriadená 24. februára 2021 vládou Slovenskej republiky ako jej stály poradný orgán, ktorý plní koordinačné, konzultatívne a odborné úlohy v oblasti ochrany a podpory duševného zdravia, prevencie vzniku duševných porúch, psychodiagnostiky, liečby duševných porúch, následnej starostlivosti o pacientov s duševnými poruchami, výskumu duševného zdravia, vzdelávania odborníkov poskytujúcich starostlivosť o duševné zdravie a služby, tvorby politiky duševného zdravia a sledovania kvality v uvedených oblastiach.

Kontakt


Sekretariát Rady vlády SR pre duševné zdravie
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52  Bratislava
tel. 02/593 73 390
e-mail rvdz@health.gov.sk

 

AKTUALITY

10/2021 – Rada vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie na svojom druhom zasadnutí schválila Deklaráciu aténskeho samitu WHO o opatreniach v oblasti starostlivosti o duševné zdravie v nadväznosti na vplyvy pandémie COVID-19, návrh na vytvorenie Národného centra duševného zdravia ako aj návrh na realizáciu projektu Zber a spracovanie údajov o duševnom zdraví. Bližšie informácie o priebehu zasadnutia a schválených uzneseniach nájdete v časti stránky Zasadnutia.

09/2021 – Dňa 28. septembra o 14:00 prebehne druhé zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie. Bližšie informácie o programe zasadnutia nájdete v časti stránky Zasadnutia. Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia a obmedzenú kapacitu miestnosti nebude umožnená účasť verejnosti.

07/2021 – Na prelome mesiacov jún a júl prebehli ustanovujúce zasadnutia výborov Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie. Členovia výborov, odborníci a ďalší relevantní aktéri boli cez dotazník oslovení, aby do 10. septembra predložili svoje návrhy k tvorbe priorít a opatrení nového Národného programu duševného zdravia. V prípade záujmu je možné dotazník vyplniť na stránke: https://forms.gle/2g3oxZrzzAy8DtLg8

05/2021 – Ustanovujúce zasadnutie rady prijalo rokovací poriadok a schválilo štatúty výborov. Bližšie informácie o priebehu zasadnutia a schválených uzneseniach nájdete v časti stránky Zasadnutia