Vyhlásenie výberového konania na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

10. júna 2024

​Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 podľa ustanovenia § 14a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie 18 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a 9 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.


celý článok

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.


– prenájom dočasne prebytočného prioritného nehnuteľného majetku - pravá časť

celý článok

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.


– prenájom dočasne prebytočného prioritného nehnuteľného majetku - ľavá časť

celý článok

Nemocnice dostanú peniaze na ďalšie potrebné investície na roky 2025 - 2028


Nemocnice v zriaďovateľskej spôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR dostanú financie na investičné projekty s hodnotou nad 1 milión eur. Rezort zdravotníctva zverejnil priorizovaný investičný plán na roky 2025 - 2028 pre tieto projekty, z ktorých na základe hodnotiacich kritérií vybral 18 projektov zdravotníckych zariadení. Celková suma schválených investičných projektov je 27,6 miliónov eur.

celý článok
Novinky ministerstva zdravotníctva

17. júna 2024  Nemocnica Alexandra Wintera n. o. – prenájom dočasne prebytočného prioritného nehnuteľného majetku
17. júna 2024  Nemocnica Alexandra Wintera n. o. – prenájom dočasne prebytočného prioritného nehnuteľného majetku
13. júna 2024  Nemocnice dostanú peniaze na ďalšie potrebné investície na roky 2025 - 2028
13. júna 2024  Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
10. júna 2024  Vyhlásenie výberového konania na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
7. júna 2024  Výsledok výberového konania na obsadenie funkcií troch členov – zástupcov štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., so sídlom Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
6. júna 2024  Výsledok výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Zdravotnícka implementačná agentúra, so sídlom Limbová 2, 837 52 Bratislava
6. júna 2024  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa štátneho podniku Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik, so sídlom Sládkovičova 311/3, 962 37 Kováčová
5. júna 2024  Ďalší míľnik v prípade novej nemocnice v Martine splnený
5. júna 2024  Metodické usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k vykonávaniu správy majetku štátu a nakladaniu s majetkom štátu

zobraziť všetky články