Tlačiť Späť

Domov » Rada vlády SR pre duševné zdravie » Výbor pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie

Výbor pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie

Výbor je stálym koordinačným, konzultatívnym a odborným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie pre otázky týkajúce sa starostlivosti o pacientov s psychickými ochoreniami v akútnej aj dlhodobej starostlivosti, so zameraním na kvalitu ich života, prepájanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Výbor sa zaoberá aj otázkami v oblasti terapeutických a liečebných postupov, psychologickej diagnostiky či diagnostiky psychických porúch.

Výbor plní úlohy v oblasti podpory duševného zdravia, zvyšovania kvality a dostupnosti starostlivosti o ľudí s duševným ochorením na základe poverenia rady alebo z vlastnej iniciatívy s dôrazom na medzirezortný charakter problematiky.

Výbor plní úlohy podľa vlastného plánu činnosti a v súlade s plánom práce Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie, ktorý nadväzuje na Plán práce vlády Slovenskej republiky a Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

AKTUALITY

Na prvom zasadnutí výboru, ktoré sa konalo dňa 28.06.2021, boli prezentované informácie o procese tvorby Národného programu duševného zdravia ako aj o reformách a investíciách uvedených v Pláne obnovy a odolnosti, ktoré sa priamo týkajú činnosti výboru. Bližšie informácie o priebehu zasadnutia nájdete v časti Zasadnutia a uznesenia výboru.

Zasadnutia a uznesenia výboru