Tlačiť Späť

Domov » Ambulantná starostlivosť

Všeobecná ambulantná starostlivosť

Všeobecná ambulantná starostlivosť je základom každého stabilného systému zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva SR predstavilo odbornej verejnosti v roku 2021 plán reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti a jej rozdelenie do troch samostatných fáz:

I. Nová verejná minimálna sieť
Spôsob definovania minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti vychádza z vopred určených parametrov a identifikuje  problém nedostatku všeobecných lekárov na úroveň okresu. MZ SR každoročne vyhodnocuje stav siete a klasifikuje okresy podľa stupňa ohrozenia dostupnosti všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Na najviac nedostatkové okresy alokuje nenávratný finančný príspevok na zriadenie ambulantnej praxe, o ktorý môžu požiadať lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria alebo už existujúci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Prvá časť reformy je v súčasnosti v implementačnej fáze.

II. Posilnenie kompetenčného statusu a revízia úhradového mechanizmu
Jedným zo základných cieľov reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti je rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov a primárnych pediatrov,  posilnenie roly sestry so samostatnými kompetenciami, finančná podpora nových spôsobov organizácie práce a posilnenie výkonovej zložky úhrad pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

III. Zníženie administratívnej záťaže
V tretej  fáze reformy bude MZ SR spolu so zástupcami ambulantného sektora pripravovať návrhy riešení na odbremenenie zdravotníckeho personálu, tzn. odstránenie úkonov, ktoré nemajú priame medicínske opodstatnenie, čím zdravotnícky personál získa viac času pre pacientov. Prvým krokom je zrealizovať audit byrokratickej záťaže s cieľom zmapovať súčasnú administratívnu záťaž ambulantných lekárov. Druhým krokom je spolu so zástupcami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a externých subjektov pripraviť návrhy riešení na zníženie administratívnej záťaže.

Reforma


Príspevok na zriadenie všeobecnej ambulancie

 

Stránku priebežne aktualizujeme a dopĺňame o ďalšie informácie.

Logá Plán obnovy a odolnosti ​