Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Inšpektorát kúpeľov a žriedel » Terminológia

Terminológia

(vyplývajúce zo zákona č. 538/2005 Z. z.)

 • Minerálna voda je podzemná voda s originálnym pôvodom akumulovaná v prírodnom prostredí, vyvierajúca na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest, ktorá sa odlišuje od inej podzemnej vody najmä
  - svojím pôvodom,
  - obsahom stopových prvkov,
  - obsahom a charakterom celkových rozpustených tuhých látok presahujúcich 1 000 mg.l-1 alebo obsahom rozpustených plynných látok presahujúcich 1 000 mg.l-1 oxidu uhličitého, alebo najmenej 1 mg.l-1 sulfánu, alebo
  - minimálnou teplotou vody v mieste výveru 20 °C.

 • Prírodná liečivá voda je minerálna voda, ktorá pre svoje zloženie vhodné na liečenie bola uznaná Štátnou kúpeľnou komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky /ďalej len „Štátna kúpeľná komisia“/ podľa tohto zákona /§ 5 a nasl./.

 • Prírodná minerálna voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda vyvierajúca na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest, ktorá spĺňa kvalitatívne požiadavky podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a 28. Hlavy Potravinového kódexu bola uznaná Štátnou kúpeľnou komisiou podľa zákona č. 538/2005 Z. z. /§ 5 a nasl./. Je určená na použitie ako potravina a na výrobu balených prírodných minerálnych vôd. Od obyčajnej pitnej vody sa odlišuje charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, stopových prvkov alebo ich častí, ako aj fyziologickým účinkom a jej pôvodným stavom.

  28. hlava Potravinového kódexu – Prírodná minerálna voda, pramenitá voda a balená pitná voda - vydaná vydanej výnosom MP SR a MZ SR z 15. 3. 2004 č. 608/9/2004 – 100, v znení výnosu MP SR a MZ SR z 8.12.2004 č. 16798/2004-OAP a v znení výnosu MPŽPaRR SR a MZ SR z 15.10.2010 č. 18794/2010-OL /a

 • Prírodný liečivý zdroj je zdroj minerálnej vody, z ktorého voda bola uznaná Štátnou kúpeľnou komisiou za prírodnú liečivú vodu podľa tohto zákona.

 • Prírodný minerálny zdroj je zdroj minerálnej vody, z ktorého bola voda uznaná Štátnou kúpeľnou komisiou za prírodnú minerálnu vodu podľa tohto zákona.

 • Prírodný liečivý zdroj a prírodný minerálny zdroj je zdroj minerálnej vody, z ktorého voda bola uznaná Štátnou kúpeľnou komisiou za prírodnú liečivú vodu /na liečebné účely/ a za prírodnú minerálnu vodu /na plnenie do spotrebiteľského balenia/; takýto zdroj sa prednostne využíva na liečebné účely.

 • Prírodný liečivý zdroj, prírodný minerálny zdroj, prírodný liečivý a prírodný minerálny zdroj, je možné využívať len na základe povolenia využívať zdroj vydaného Štátnou kúpeľnou komisiou podľa tohto zákona /§10 a nasl./

 • Klimatické podmienky vhodné na liečenie sú vonkajšie klimatické ukazovatele a kvalita ovzdušia a mikroklimatické podmienky prírodných podzemných priestorov, ktoré spôsobujú priaznivé zmeny reaktivity alebo iných fyziologických funkcií a biologických funkcií ľudského organizmu, uznané Štátnou kúpeľnou komisiou podľa tohto zákona /§30/.

 • Peloidy sú prírodné látky, ktoré vznikli kombináciou geologických, chemických, fyzikálnych, biologických a mikrobiologických procesov a ktoré sa po úprave môžu používať na terapeutické účely ako zdravotnícke pomôcky podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Prírodné liečivé soli a plyny sú prírodné látky, ktoré sú obsiahnuté v prírodných liečivých vodách a iných prírodných zdrojoch a môžu sa používať na terapeutické účely ako zdravotnícke pomôcky podľa zákona č. 362/2011 Z. z..

 • Kúpeľné miesto je územie obce alebo časť územia obce, na ktorom sa nachádzajú prírodné liečivé zdroje, prírodné liečebné kúpele, kúpeľné liečebne a iné zariadenia potrebné na vykonávanie kúpeľnej starostlivosti a ktoré je uznané podľa tohto zákona. Kúpeľné miesto uznáva a štatút kúpeľného miesta vydáva Vláda slovenskej republiky Nariadením vlády SR.

 • Kúpeľné územie je ucelené územie v kúpeľnom mieste, ktorého rozsah je určený v štatúte kúpeľného miesta. Na kúpeľnom území sa uplatňuje ochrana liečebného režimu.

 • Prírodné liečebné kúpele sú viac ako jedno zdravotnícke zariadenie, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť na stabilizáciu zdravotného stavu, regeneráciu zdravia alebo prevenciu chorôb a ktoré využívajú prírodné liečivé vody alebo klimatické podmienky vhodné na liečenie uznané Štátnou kúpeľnou komisiou podľa tohto zákona na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

 • Kúpeľná liečebňa je samostatné zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje zdravotná starostlivosť na stabilizáciu zdravotného stavu, regeneráciu zdravia alebo prevenciu chorôb a ktoré využíva prírodné liečivé vody alebo klimatické podmienky vhodné na liečenie uznané Štátnou kúpeľnou komisiou podľa tohto zákona na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

 • Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne môžu byť prevádzkované len na základe povolenia na ich prevádzkovanie, ktoré vydá Štátna kúpeľná komisia podľa tohto zákona /§33, §34/

 • Kúpeľná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach.

 • Monitorovací systém prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov je systém, prostredníctvom ktorého sa vykonáva režimové sledovanie hydrogeologických, chemických, fyzikálnych, mikrobiologických a biologických ukazovateľov prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov, pozorovacích vrtov, pozorovacích objektov a meteorologických ukazovateľov príslušného územia (ďalej len "režimové sledovanie”) v rozsahu určenom v povolení využívať prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj (ďalej len "povolenie využívať zdroj”). Monitorovací systém prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov je samostatnou časťou monitorovacieho systému životného prostredia.

 • Ochrana prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov pred činnosťami, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť chemické, fyzikálne, mikrobiologické a biologické vlastnosti vody, jej zdravotnú bezchybnosť, množstvo vody a výdatnosť zdrojov, sa zabezpečuje ochrannými pásmami, ktoré sa určujú na základe podmienok vyplývajúcich z hydrogeologického kolektora podzemnej vody a ďalších prírodných faktorov.

 • Záchytné zariadenie je zariadenie, ktoré slúži na odoberanie vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja.

 • Balneotechnické zariadenie je zariadenie, ktoré slúži na čerpanie, dopravu, akumuláciu, balneologické alebo iné využitie vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja.

 • Využívateľ zdroja je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom povolenia využívať zdroj vydaného Štátnou kúpeľnou komisiou podľa tohto zákona.