Tlačiť Späť

Domov » Inštitút výskumu a vývoja

Inštitút výskumu a vývoja

Kontaktujte nás/ Our contact: + 421 2 59 373 236
barbora.kucerova@health.gov.sk

Inšitút výskumu a vývoja - logoO nás:

Inštitút výskumu a vývoja (ďalej len „IVV“) pri Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) sa transformoval 1. januára 2019 z Odboru výskumu a vývoja MZ SR, ktorý vznikol 1.11.2016. Úlohou IVV je pripravovať, spájať a koordinovať vedecké činnosti výskumu a vývoja, najmä v oblasti biomedicíny s uplatňovaním výsledkov vedeckého výskumu v zdravotníctve.

Tím inštitútu tvoria ľudia s bohatými skúsenosťami z viacerých odvetví zdravotníckeho sektora a výskumných organizácií.

 

Víziou IVV je zlepšenie zdravia najmä slovenskej populácie, ako aj v globálnom (nadnárodnom) rozsahu generovaním a využívaním inovatívnych výstupov excelentnej vedy v oblasti zdravotníctva.

Misiou IVV je reflektovať na požiadavky súčasných národných a medzinárodných potrieb v biomedicínskom výskume a vývoji prostredníctvom harmonizácie a špecifikácie výskumno-vývojových aktivít, budovaním vedecko výskumných kapacít v rámci systémovej podpory rozvoja najmä aplikovaného výskumu a vývoja, inovácií, posilnenia vedeckej spolupráce na národnej úrovni ako aj v medzinárodnom kontexte, optimalizácie ochrany práv duševného vlastníctva (najmä patentovej ochrany) a transferu technológií v oblasti zdravotníctva.
 

IVV plní najmä tieto úlohy:

 1. Vypracováva dlhodobú stratégiu rozvoja výskumu a vývoja, najmä v oblasti biomedicíny v zdravotníctve a prepojených interdisciplinárnych oblastí výskumu a vývoja;

 2. Stanovuje vecné zameranie, priority a základné ciele výskumu a vývoja na úseku zdravotníctva, najmä v oblasti biomedicíny a prepojených interdisciplinárnych oblastí výskumu a vývoja;

 3. Prepája vedecké výsledky s klinickým výskumom a vývojom;

 4. Navrhuje úpravy všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výskumu a vývoja, najmä v oblasti biomedicíny a prepojených interdisciplinárnych oblastí výskumu a vývoja;

 5. Podporuje excelentné tímy s relevantnými projektmi a ich prepájanie s významnými vedeckými a biznisovými odborníkmi, najmä z EÚ;

 6. Vytvára a posilňuje vedecké prostredie pre excelentnú vedu, najmä v aplikovanom biomedicínskom výskume a vývoji;

 7. Spolupracuje s prestížnymi výskumno-vývojovými centrami a podporuje vytváranie výskumno-vývojových konzorcií;

 8. Podporuje integráciu do výskumnej infraštruktúry EÚ.

 

Naše aktivity:

 • Expertná a networkingová podpora biomedicínskym výskumným skupinám na Slovensku;

 • Organizácia práce Vedeckej rady ako poradného orgánu pri MZ SR podľa štatútu Vedeckej rady MZ SR. Vedecká rada predstavuje strategickú a systémovú podporu výskumu a vývoja v oblasti biomedicíny a je zostavená z národných a medzinárodných expertov;

 • Organizovanie odborného vyhodnotenia Verejnej výzvy na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie MZ SR na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva; vypočutia (hearings) výsledkov jednotlivých projektov, prostredníctvom Vedeckej rady MZ SR

 

Stanoviská Vedeckej rady:


4. Odpočty z NOP5. Akčné plány NOP na roky 2021 – 20256. Publikácie

 

 • Informácie / novinky: 

 • Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (IHI) organizuje informačné dni k výzvam 6 a 7

 • Iniciatíva pre inovatívnu medicínu
  organizuje v súvislosti s plánovanými výzvami 6 a 7 na predkladanie projektových návrhov informačné dni.
  Podujatia sa uskutočnia v online formáte od 10. do 16. januára 2024 a budú venované podmienkam výziev ako aj ich pravidlám a v rámci jednokolových výziev  finančným aspektom.
  23. – 25. januára 2024 sa uskutočnia tzv. pitching sessions, kde organizácie majú možnosť svojej prezentácie ako potencionálneho partnera do konzorcia a identifikovania nových partnerov.
  „Pitching sessions“ budú prebiehať v rámci jednokolovej výzvy IHI call 7.

  Registrácia je povinná na:  IHI Call Days platform

  Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (IHI) informačné dni k výzvam 6 a 7 

  Zdroj: IHI


 • Inciatíva pre inovatívnu medicínu (IHI) zverejňuje návrhy výziev 6 a 7

 • IHI zverejňuje predbežné témy výziev pred ich oficiálnym otvorením, aby potenciálnym žiadateľom poskytla priestor na budovanie konzorcia a vypracovanie projektového návrhu.
  Predbežné témy výziev 6 a 7 boli zverejnené na webovej stránke IHI https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities
  Usmernenie, šablóny a odkazy pre záujemcov o podávanie návrhov projektov nájdete na: https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/call-documents
  Všetky informácie týkajúce sa navrhovaných tém výziev sú orientačné a môžu sa zmeniť. Záverečné témy výziev budú oznámené po schválení Riadiacou radou.

  Zdroj: IHI


 • Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (IHI) – prispievajúci partneri

 • IHI dňa 12. 10. 2023 od 15:00 – 16:30 organizuje webinár “IHI contributing partners – who, why and how?”, ktorý je zameraný na dôležité aspekty úlohy prispievajúcich partnerov v rámci aplikačného procesu IHI projektov.

  Cieľovou skupinou sú súčasní prispievajúci partneri a organizácie, ktoré sa plánujú zúčastniť IHI projektov ako prispievajúci partneri.

  Registrácia

  Zdroj: IHI

   

 • Záväzná metodika riadenia, financovania a hodnotenia podpory výskumu, vývoja a inovácií

  Rada vlády pre vedu techniku a inovácie na svojom zasadnutí 18. septembra 2023 schválila Záväznú metodiku riadenia, financovania a hodnotenia podpory výskumu, vývoja a inovácií.

  Záväzná metodika poskytuje základné princípy, ktoré sa uplatňujú pri príprave výziev, podávaní a hodnotení žiadostí, monitorovaní projektov a hodnotení výziev v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Cieľom je dosiahnuť jasné pravidlá pri podpore výskumu, vývoja a inovácií z verejného sektora a zároveň tieto pravidlá v čo najväčšej možnej miere prispôsobiť správnej praxi v EÚ. Ďalším dôležitým princípom je zjednodušenie procesov a systému pre výskumníkov a inovátorov.

  Podrobnejšie informácie a dokumenty: https://vaia.gov.sk/sk/zavazna-metodika/

  Zdroj: VAIA

   

 • Alzheimer Fórum 2023 

 • Dňa 21. septembra 2023 sa v aule Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutoční medzinárodná vedecká a odborná konferencia Alzheimer Fórum 2023, ktorá prináša najnovšie poznatky z oblasti diagnostiky a liečby demencie.

  Prednášky budú venované okrem Alzheimerovej choroby aj vaskulárnej demencii a Parkinsonovej chorobe. Dozviete sa, aký vplyv na kognitívne funkcie má stres a depresia a ako rozpoznať u pacienta miernu kognitívnu poruchu.

   Azheimer Fórum 2023

  Na konferencii vystúpia s príspevkami aj poprední odborníci konzorcia projektu ADDIT-CE, ktorého je MZ SR / IVV partnerom. Projekt ADDIT-CE programu Horizont Európa podporuje spoluprácu akademického sektora a biotechnologických firiem na Slovensku a v Českej republike v oblasti navrhovania nových diagnostických postupov pre Alzheimerovu chorobu.
  Program

  Registrácia (otvorená do 11. 9. 2023)

  Zdroj: Slovenská Alzheimerova spoločnosť

   

 • Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (IHI) otvára nové výzvy 4 a 5 na podávanie projektov

  IHI dňa 27. júna 2023 otvorila výzvy 4 a 5, ktorých témy trvalá udržateľnosť, alternatívy testovania na zvieratách, klinické skúšania, mŕtvica a ďalšie prispievajú ku kľúčovým politikám EÚ ako je Európska zelená dohoda. Otvoreniu výziev predchádzalo zverejnenie návrhov tém: Future opportunities | IHI Innovative Health Initiative (europa.eu)

  Prečo podať projektový návrh?
  Výzvy IHI na predkladanie projektových návrhov sú vynikajúcou príležitosťou pre výskumníkov zúčastniť sa prelomových, medzisektorových a kolaboratívnych projektov, ktorých cieľom je poskytnúť pacientom hmatateľné výhody. Sú určené pre výskumníkov z akademického a súkromného sektora, malých a stredných podniky, stredne veľkých spoločností, nemocníc a pacientských organizácií.

  Výzva 4:  https://europa.eu/!CYj638
  - jednokolová výzva s uzávierkou podania projektových návrhov do 8. novembra 2023
  - podrobnejšie informácie o témach a ako podať projekt: IHI call 4 | IHI Innovative Health Initiative (europa.eu)

  Výzva 5:  https://europa.eu/!BxrRWT
  - dvojkolová výzva s uzávierkou podania projektových návrhov do 16. januára 2024
  - podrobnejšie informácie o témach a ako podať projekt: IHI call 5 | IHI Innovative Health Initiative (europa.eu)

  V prípade otázok sa obráťte na: applicants@ihi.europa.eu

  Tlačová správa: https://europa.eu/!FNknmv

  Zdroj: IHI
   

 • Transformačné a inovačné konzorciáá

  Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) z Plánu obnovy a odolnosti vyhlásila jednu z najväčších výziev na podporu spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja.

  Úlohou výzvy Transformačné a inovačné konzorciá (TIK) je posilnenie výskumného a inovačného prostredia na Slovensku prostredníctvom podpory menšieho počtu tematicky zadefinovaných transformačných a inovačných konzorcií, ktoré budú prepájať verejných a súkromných aktérov zo Slovenska so špičkovými inštitúciami zo zahraničia.

  Cieľom je podporiť transformáciu kľúčových sektorov ekonomiky s vysokým inovačným potenciálom, ktoré budú zadefinované samotnými žiadateľmi v podaných žiadostiach.

  Termín uzávierky výzvy: 13. septembra 2023
  Alokácia: 107 928 000 €
  Výška podpory: 15 - 30 mil. € / projekt

  Záznam z webinára venovaného vyhlásenej výzve Transformačné a inovačné konzorciá z 4. júla 2023

  Často kladené otázky k výzve (FAQ).

  Zdroj: VAIA

   

 • Výskumná a inovačná autorita (VAIA) otvorila Misiu zdravie

  misia-2-21-6.jfifInštitút výskumu a vývoja MZ SR (IVV) participoval na určovaní smerovania a hlavného cieľa Misie zdravia na podujatí „Spoločne tvoríme misiu zdravia, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. 6. 2023 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského. Cieľom Misie zdravia je pomocou inovácií a prelomových technológií priniesť riešenia pre najväčšie celospoločenské výzvy v oblasti zdravia. Misia je ambiciózna a prinesie hmatateľné výsledky pre občana a pacienta.V rámci okrúhlych stolov zástupcovia vedeckej komunity, akadémie, štátnych a verejných inštitúcií, inovátori, zdravotní pracovníci, zástupcovia nemocníc, ambulancií, zdravotných poisťovní, regiónov, zamestnávatelia, občianska spoločnosť, obchodné komory a podnikateľské subjekty diskutovali o koncepte „misie“, ktorá je novinkou výskumného a inovačného programu Horizont Európa 2021-2027 (Mission Cancer) a zároveň strategickým mechanizmom schválenej Národnej stratégie pre výskum a inovácie 2030.

  Misia zdravie – analytický podklad

  Zdroj: VAIA
   

 • Záznamy z Informačného dňa Iniciatívy pre inovatívnu medicínu (IHI) k výzve 4 a 5 zverejnené

  Európske partnerstvo Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (Innovative Health Initiative- IHI) zverejnilo záznamy z Informačného dňa k výzvam 4 a 5: https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/ihi-call-days-calls-4-5

  Platforma na vyhľadávanie partnerov do konzorcií pre IHI výzvy

  Zdroj: IHI
   

 • Informačný deň Iniciatívy pre inovatívnu medicínu (IHI) k výzve 4 a 5

  Európske partnerstvo Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (Innovative Health Initiative- IHI) usporiada Informačný deň k výzve 4 (19. – 22. 6. 2023) a k výzve 5 (26. – 29. 2023)  v online formáte. 
  Na podujatie je nevyhnutná registrácia, ktorá je bezplatná. 
  Návrhy tém nájdete na: https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities
  Program

  IHI Call Days

  Nepremeškajte príležitosť dozvedieť sa všetky informácie potrebné k podávaniu návrhu projektov v rámci výziev 4 a 5 a identifikovať partnerov v rámci konzorcií prostredníctvom burzy partnerov

  Všetky informácie týkajúce sa tém výzvy 4 a 5  sú orientačné a môžu sa zmeniť. Konečné informácie o budú oznámené po schválení Správnou radou IHI.

  Zdroj: IHI

   

 • Medzinárodný deň klinických skúšaní na pôde MZ SR
  V dňoch 15. – 16. mája 2023 organizoval Národný uzol pre akademické klinické skúšania na Slovensku SLOVACRIN zastrešený LF UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Inštitútom výskumu a vývoja MZ SR a ďalšími partnermi konferenciu „Medzinárodný deň klinických skúšaní“.
  Na tomto podujatí vznikla iniciatíva na vytvorenie Pracovnej skupiny MZ SR, ktorá bude definovať hlavné, no odstrániteľné prekážky pre navýšenie počtu a zvýšenie prínosu klinických štúdií v SR.

  Tlačová správa z konferencie

  Podcast medicínskej riaditeľky infraštruktúry SLOVACRIN MUDr. Beáty Čečetkovej, PhD

 

 •  Konferencia verejného obstarávania: Veda a výskum. Nové výzvy v obstarávaní pre vedecko-výskumné projekty.

  Dňa 23. mája sa v hoteli Bratislava uskutoční Konferencia verejného obstarávania: Veda a výskum. Nové výzvy v obstarávaní pre vedecko-výskumné projekty.
  Konferencia je zameraná na praktickú časť obstarávania projektov vedy a výskumu a lektori s praktickými skúsenosťami poskytnú prehľad nielen o aktuálnych a plánovaných výzvach, ale aj možnosti riešení doterajších aplikačných problémov v oblasti obstarávania projektov vedy a výskumu.

  Na konferenciu je potrebné sa registrovať (vstupné 130€ bez DPH)

  Program, registrácia a podrobnejšie informácie

  Zdroj: Škola obstarávania

   

 •  27.-28.4.2023 – "Workshop ku klinickým skúšaniam v onkológii"

  Národný onkologický inštitút organizuje Workshop ku klinickým skúšaniam v onkológii, ktorý sa uskutoční v dňoch 27.-28.4.2023 v Bratislave na pôde Ministerstva zdravotníctva SR. Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku a je bezplatné.

  Registrácia je otvorená do 17.apríla 2023.

  Pozvánka

  droj: NOI

   

 • Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030 je schválená!

  Dňa 28. 3. 2023 na rokovaní vlády bola schválená Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030 s rozpočtom 1 miliarda EUR ročne, ktorá pôjde do lepšieho systému.

  Stratégia rieši tri kľúčové, na seba nadväzujúce oblasti. V prvom rade je potrebné zabezpečiť predvídateľné financovanie do kvalitného systému, ktorý umožní výskumníkom a inovátorom sústrediť sa na projekty s veľkým potenciálnym dopadom. Druhou oblasťou je rozvoj, lákanie a udržanie talentu zo Slovenska aj zahraničia. Nakoniec stratégia navrhuje nástroje ako prioritizovať oblasti výskumu, vývoja a inovácií, v ktorých má Slovensko ambíciu a potenciál excelovať.

  Národnú stratégiu a jej Akčný plán nájdete na nižšie uvedenom odkaze.

  Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií a jej  Akčný plán

  Zdroj: Úrad vlády, VAIA

 • SIEA ponúka 50-tisícové poukážky na inovácie v oblasti zdravotníctva

  Podnikatelia budú môcť opäť využiť finančnú pomoc. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravila prostredníctvom národného projektu inovujme.sk poukážky vo výške až 50-tisíc eur na projekt.

  SIEA podporuje slovenských podnikateľov v tvorbe inovácií a aj takouto formou reaguje na dopady nielen energetickej krízy. Po šiestich úspešných výzvach vyhlasuje 1. februára novú s názvom Zdravá spoločnosť 2.0. Výzva bude otvorená do 15. marca 2023 a na inovačné projekty pre podnikateľov je vyčlenených 1 milión eur. Výška inovačnej poukážky od 10-tisíc do 50-tisíc eur bude preplatená formou predfinancovania, a to až do hodnoty 85 % oprávnených výdavkov.

  Inovačné poukážky môžu využiť slovenské firmy, ktoré podnikajú minimálne jeden rok, na projekty výskumu a vývoja pre oblasť onkológie, neurovied, metabolických ochorení, ochorení kardiovaskulárneho systému, raritných a infekčných ochorení, pre materiály a biomateriály v zdravotníctve, lieky a liekové formy, 3D tlač a 3D biotlač, senzory, diagnostiku či technológie na monitorovanie zdravotného stavu pacienta.

  Výzva Zdravá spoločnosť 2.0 je úspešným pokračovaním minuloročnej finančnej pomoci, ktorú využilo spolu 27 firiem v celkovej hodnote 1 250 000 eur,“ dodáva Stanislav Jurikovič.

  Oprávnené aktivity sú v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027, domény Zdravá spoločnosť.

  Podrobnejšie informácie

  Brožúrka

  Oprávnené aktivity

  Zdroj: SIEA

   

 • MZ SR je partnerom v projekte na vývoj a zdokonalenie diagnostiky Alzheimerovej choroby

  Alzheimerova choroba postihuje milióny ľudí na celom svete a v súčasnosti neexistuje žiadna účinná liečba, ktorá by chorobu modifikovala. Včasná diagnóza Alzheimerovej choroby je prínosná najmä kvôli stanoveniu vhodnej starostlivosti o pacientov a oddialeniu progresu ochorenia. Zavádzanie modernej diagnostiky Alzheimerovej choroby do klinickej praxe na Slovensku a v Českej republike je však roztrieštené. Práve tento problém sa snaží vyriešiť projekt ADDIT-CE koordinovaný Masarykovou univerzitou v Brne. Tento unikátny projekt podporí spoluprácu vedcov na akademickej pôde a biotechnologických firiem na Slovensku a v Českej republike pri navrhovaní moderných diagnostických nástrojov. Projekt získal financovanie takmer 5 mil. Eur na 4 roky od Európskej únie v rámci programu Horizont Európa, grantovej schémy Excellence Hubs podporujúcej centrá excelentnosti, ktoré sa zameriavajú na inovácie tým, že umožňujú prepojenie inovačných ekosystémov v takzvaných "rozširujúcich sa" krajinách a vytvorenie pevnejších väzieb medzi akademickou sférou, priemyslom, vládou a občianskou spoločnosťou.

  Hlavným cieľom projektu je vytvoriť dva vzájomne prepojené ekosystémy v Bratislave a v Brne, ktoré budú združovať všetkých aktérov podporujúcich inovácie v tejto oblasti. Excelentné vedecké tímy z CEITEC MU, Prírodovedeckej fakulty MU, Lekárskej fakulty MU a Slovenskej akadémie vied budú spolupracovať so súkromnými biotechnologickými spoločnosťami, konkrétne so spoločnosťami BioVendor, Multiplex DX a Geneton. Pacientov a ich blízkych budú zastupovať organizácie ako Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Česká Alzheimerova spoločnosť, Centrum Memory a Czech Brain Aging Study. Vládny sektor je v projekte zastúpený Ministerstvom zdravotníctva SR a Juhomoravským inovačným centrom.

  Očakávaným výsledkom projektu ADDIT-CE bude nová, moderná a revolučná diagnostika Alzheimerovej choroby prenesená do klinickej praxe na Slovensku a v Čechách, ktorá umožní včasnú intervenciu a sledovanie progresie tohto neurodegeneratívneho ochorenia u pacientov a vytvorenie národných programov zameraných na boj proti tejto zákernej chorobe.

  Zdroj: EK, CEITEC MU

   

 • Informačný deň pre Klaster 1 Zdravie programu Horizont Európa a burza partnerov

  Európska komisia dňa 19. 1. 2023 organizuje Informačný deň pre Klaster 1 - Zdravie programu Horizont Európa k novým výzvam na podávanie projektov. Následne 20. 1. 2023 sa uskutoční burza partnerov. 

  Nepremeškajte príležitosť nájsť si partnerov do konzorcií vo výzvach v rokoch 2023 - 2024.

  HE infodays Cluster1 January 2023

  Program informačného dňa a registrácia

  Burza partnerov a registrácia (uzávierka 16. 1. 2023)

  Zdroj: EK

 • Informačný deň Iniciatívy pre inovatívnu medicínu (IHI) k výzve 4 a burza partnerov

  Európske partnerstvo Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (Innovative Health Initiative- IHI) usporiada  Informačný deň dňa 18. – 19. 1. 2023 k dvojkolovej výzve - Call 4 v online formáte. 
  Na podujatie je nevyhnutná registrácia, ktorá je bezplatná. 
  Návrhy tém nájdete na: https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities

  Program

  IHI Call Days

  Nepremeškajte príležitosť dozvedieť sa všetky informácie potrebné k podávaniu návrhu projektov v rámci prvých výziev IHI v roku 2023 a identifikovať partnerov v rámci konzorcií prostredníctvom burzy partnerov a „pitching sessions“.

  Zdroj: IHI

 • Informácie / novinky - ARCHÍV

   

   

  Facebook MZ SR   Instagram

​​​