Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Uznávanie kvalifikácií

Dočasná odborná stáž

DOČASNÁ ODBORNÁ STÁŽ

Dočasná odborná stáž je výkon odborných pracovných činností stážistom.

Stážista - občan členského štátu alebo občan tretieho štátu, ktorý má uznaný doklad o vzdelaní na účely výkonu zdravotníckeho povolania (uvedeného v § 27 zákona č. 578/2004 Z. z.) podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 422/2015 Z. z. (vydané Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR).

Stážista vykonáva odborné pracovné činnosti:

 1. v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

 2. pod odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka odborne spôsobilého na výkon odborných pracovných činností v príslušnom zdravotníckom povolaní, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 u poskytovateľa podľa písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. (ďalej len "dohliadajúci zdravotnícky pracovník"), ak nie je prítomný dohliadajúci zdravotnícky pracovník, stážista musí byť pod odborným dohľadom náhradného dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka, ktorý musí spĺňať rovnaké podmienky ako dohliadajúci zdravotnícky pracovník.

Maximálna dĺžka výkonu dočasnej odbornej stáže:

 1. Ak sa začal výkon dočasnej odbornej stáže počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 (výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2) možno ho vykonávať najdlhšie do 180 dní odo dňa skončenia krízovej situácie.

 2. Ak sa začal výkon dočasnej odbornej stáže po skončení krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 možno ho vykonávať najviac 18 mesiacov bez prerušenia, len u jedného poskytovateľa a bez možnosti jej opakovania.

Stážista k žiadosti o výkon stáže priloží poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti najmä:

 • kópiu dokladu totožnosti,

 • kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na účely výkonu príslušného zdravotníckeho povolania,

 • doklad, ktorým sa preukazuje zdravotná spôsobilosť podľa § 32 ods. 1 a 7 zákona č. 578/2004 Z. z.,

 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 38 zákona č. 578/2004 Z. z.,

 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka alebo anglického jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon príslušného zdravotníckeho povolania.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého stážista začal vykonávať stáž je povinný

 1. bezodkladne oznámiť Ministerstvu zdravotníctva SR elektronickou formou na email: mzsr.podatelna@health.gov.sk

 • meno a priezvisko stážistu,

 • dátum narodenia stážistu,

 • štátne občianstvo stážistu,

 • evidenčné číslo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní,

 • meno a priezvisko dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka,

 • informáciu, že stážista predložil všetky vyššie uvedené dokumenty - priložiť scan kópie informácie (vzor k dispozícii na stiahnutie tu).

Za porušenie oznamovacej povinnosti Ministerstvo zdravotníctva SR uloží pokutu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti až do výšky 5 000,00 eur.

 1. zabezpečiť, aby dohliadajúci zdravotnícky pracovník vykonával odborný dohľad najviac nad troma stážistami a bol osobne prítomný pri výkone stáže; v čase neprítomnosti dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka musí byť fyzicky prítomný pri výkone stáže náhradný dohliadajúci zdravotnícky pracovník.

 2. ak ide o poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti, je povinný zabezpečiť, aby dohliadajúcim zdravotníckym pracovníkom bol zdravotnícky pracovník s najmenej trojročnou odbornou praxou a bol osobne prítomný pri výkone stáže. Odborný dohľad musí dohliadajúci zdravotnícky pracovník vykonávať najviac nad jedným stážistom. V čase neprítomnosti dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka musí byť fyzicky prítomný pri výkone stáže náhradný dohliadajúci zdravotnícky pracovník.

Za porušenie povinnosti zabezpečiť výkon odborného dohľadu pri výkone stáže Ministerstvo zdravotníctva SR uloží pokutu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti až do výšky 15 000,00 eur.

Bližšie informácie o možnosti výkonu dočasnej odbornej stáže môžete získať: dana.bazikova@health.gov.sk