Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Usmernenie pre VŠ ku komplexným akreditáciám

Usmernenie pre VŠ ku komplexným akreditáciám

Všetkým dekanom lekárskych, farmaceutických a zdravotníckych fakúlt v SR

Usmernenie

V súvislosti so zverejnením harmonogramu „Plán komplexných akreditácii“ podľa § 84 ods.2, § 113af ods.8 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách o zmene a doplnení neskorších predpisov, ktorej súčasťou sú aj vysoké školy pripravujúce študentov na výkon zdravotníckeho povolania si Vám dovoľujeme zaslať nasledovné usmernenie.

Vysoká škola, fakulta, predloží ministerstvu zdravotníctva podľa § 2 ods.2 písmena a) nariadenia vlády č. 104/2003 Z.z. o Akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov formulár a podklady k akreditácii v lehote:

 1. pri termíne predkladania podkladov na akreditáciu do 2.6.2014 - 31.marca 2014
 2. pri termíne predkladania podkladov na akreditáciu do 1.7.2014 - 30.apríla 2014.

Pri spracovaní akreditačných podkladov je potrebné rešpektovať nasledovné špecifiká pre prípravu na výkon zdravotníckych povolaní:

 • pri určovaní počtu kreditov ECTS vychádzať zo Smernice 2005/36/ES pri uznávaní odborných kvalifikácii t.j. 1 kredit ECTS zodpovedá požiadavkám 25 až 30 hodín štúdia. V úvode študijného plánu žiadame uviesť koľko hodín zodpovedá 1 kreditu ECTS,

 • dodržať požadovaný počet hodín výučby na získanie odbornej spôsobilosti podľa prílohy č.2 k nariadeniu vlády č.296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností (ďalej len“ nariadenie vlády č.296/2010Z.z.).,

 • dodržať minimálne požiadavky obsahu vzdelávania na odbornú prípravu na získanie odbornej spôsobilosti v príslušnom zdravotníckom povolaní podľa nariadenia č.296/2010Z.z. prostredníctvom informačných listoch predmetov,

 • v informačných listoch predmetov vo výstupných vedomostiach a zručnostiach (kompetenciách) pre praktickú odbornú prípravu na výkon zdravotníckeho

 • povolania v jednotlivých zdravotníckych povolaniach zohľadniť právne predpisy napríklad: vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom, vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach), list ministerky zdravotníctva č.Z58751-2013-OZdV zo dňa23.12.2013 určený Lekárskym fakultám,

 • dodržať personálne a materiálno-technické zabezpečenie výučby študijného programu podľa Kritérií Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky používané pri vydávaní stanoviska (schválené GP ministerky zdravotníctva 22.1.2013).,

 • v prílohe č.7 v časti ďalšie aktivity žiadame uviesť počet rokov odbornej zdravotníckej praxe a pracovisko,

 • dokladovanie publikačnej a vedeckej činnosti samostatne nie je požadované (len v rámci prílohy č.7),

 • dokladovať kvalifikačné doklady vysokoškolských učiteľov.

Akreditačný spis zasielať v rovnopise v printovej forme a elektronickej (CD).