Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentské štúdium

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM

​​​

Leták - Lekár 

Leták - Sestra 

 
 


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K REZIDENTSKÉMU ŠTÚDIU

 

 

 

Rezidentské štúdium reaguje na nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov do všeobecných ambulancií pre dospelých a všeobecných ambulancií pre deti a dorast a iných nedostatkových špecializačných odborov určených Ministerstvom zdravotníctva SR.

Do rezidentského štúdia sa možno prihlásiť prostredníctvom zamestnávateľa na štyroch univerzitách. Miesta sú vhodné pre absolventov medicíny – lekárov a pre absolventov ošetrovateľstva – sestry.
MZ SR má zmluvy o vzájomnej spolupráci v uvedenej oblasti podpísané štyrmi univerzitami:

 
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave,
 • Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine,
 • Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
 

Cieľom štúdia je:

 
 • zabezpečenie dostatočného počtu lekárov a zníženie vekového priemeru v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria do všeobecných ambulancií pre dospelých a všeobecných ambulancií pre deti a dorast,
 • zabezpečenie dostatočného počtu lekárov v iných nedostatkových špecializačných odboroch určených MZ SR,
 • zabezpečenie dostatočného počtu sestier v nedostatkových špecializačných odboroch určených MZ SR,
 • podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
 

Zaraďovanie do rezidentského štúdia
Vzdelávacia ustanovizeň do špecializačného štúdia zaradí zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti do rezidentského štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roka.

Podmienky zaradenia do štúdia:
Uchádzača o zaradenie do rezidentského štúdia možno zaradiť, ak zdravotnícky pracovník:

 
 • a) získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností,
 • b) splnil podmienky podľa § 31 okrem § 31 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch.
 


Ministerstvo zdravotníctva SR garantuje odbornú a finančnú podporu rezidentského štúdia. Súčasne deklaruje záujem o spoluprácu s vyššími územnými celkami a odbornými spoločnosťami na vytváraní priaznivých podmienok pre prechod rezidentov do praxe.

 

 

 

 

 

Šesť krokov rezidentského štúdia

- § 39b zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch

 

 

1. krok

 
•  Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka vzdelávacej ustanovizni.
•  Zdravotnícky pracovník k žiadosti priloží prílohy:
 • - úradne osvedčená kópia diplomu,
 • - čestné vyhlásenie, že nie je zaradený do špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore,
 • - úradne osvedčenú kópiu dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností, ak takú získal,
 • - doklad o pracovnom pomere uzavretom najmenej na dobu trvania rezidentského štúdia,
 • - názov špecializačného odboru,
 • - označenie samosprávneho kraja, v ktorom má zdravotnícky pracovník zámer poskytovať zdravotnú starostlivosť v zariadení:
  • a) ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo
  • b) vo všeobecnej resp.
  • c) špecializovanej ambulancii.
 


2. krok

 

Postup uzatvárania zmlúv medzi:

 
 1. MZ SR a vzdelávacou ustanovizňou,
 2. vzdelávacou ustanovizňou a zamestnávateľom,
 3. vzdelávacou ustanovizňou a poskytovateľom (dohoda o uskutočňovaní praktickej časti rezidentského štúdia),
 4. zamestnávateľom a zamestnancom – rezidentom (dohoda o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia (program MZ SR), financovaného zo štátneho rozpočtu podľa § 39b zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorené podľa § 155 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ktorej vzor je uverejnený aj na web stránke MZ SR – link https://www.health.gov.sk/?rezidenti-vzory-zmluv.
 


3. krok

 

Po uzatvorení pracovného pomeru so zdravotníckym pracovníkom najmenej na dobu trvania rezidentského štúdia umožniť rezidentovi absolvovať rezidentské štúdium v dĺžke minimálneho štandardu pre zvolený špecializačný odbor. (Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov).

 


4. krok

 

Po splnení podmienok určených v akreditovanom študijnom programe zákonná povinnosť rezidenta:

 
 • prihlásiť sa do 14 dní na záverečnú špecializačnú skúšku,
 • úspešne ukončiť rezidentské štúdium v normálnom termíne alebo v opravnom termíne v špecializačnom odbore, do ktorého bol zaradený.
 

5. krok

 

Po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky:

 
 • - do 12. mesiacov začať vykonávať špecializované pracovné činnosti (vlastná ambulantná prax) v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie do rezidentského štúdia,
  alebo
 • - do 3. mesiacov začať vykonávať špecializované pracovné činnosti (ako zamestnanec) v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie do rezidentského štúdia.
 

6. krok

 

Poskytovať zdravotnú starostlivosť úhrnne:

 
 • - najmenej 5 rokov počas 7 rokov / 1,0 úväzok,
 • - najmenej 5 rokov počas 10 rokov / 0,5 úväzok.
  Povinnosti rezidenta okrem iných:

 
 • - oznámiť MZ SR do 30 dní od začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti názov, adresu sídla poskytovateľa, spôsob výkonu, dohodnutý pracovný čas, dátum začatia a bezodkladne každú zmenu údajov.
 

→   Povinnosť pre vzdelávacie ustanovizne podľa § 39b ods. 26 od 15.03.2022:

 
 • - zaslať do desiatich dní od vykonania špecializačnej skúšky rezidentom samosprávnemu kraju označenému v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia zoznam absolventov rezidentského štúdia.

 
 
   
  ​​