Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentské štúdium

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM

Ministerstvo zdravotníctva SR vytvára 250 nových rezidentských miest. Do rezidentského štúdia sa možno prihlásiť do konca septembra prostredníctvom zamestnávateľa na štyroch univerzitách. Miesta sú vhodné pre absolventov medicíny, lekárov a sestry.

Rezidentské štúdium pôvodne reagovalo na nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov. Lekár sa však v súčasnosti môže zaradiť už aj do špecializačného odboru: neurológia, chirurgia, kardiológia, ortopédia, vnútorné lekárstvo, detská psychiatria, urgentná medicína, anestéziológia a intenzívna medicína. Od októbra sa rezidentské štúdium rozširuje o ďalšie špecializácie: rádiológia, geriatria, gynekológia a pôrodníctvo, oftalmológia, urológia, úrazová chirurgia, neonatológia, FBLR, otorinolaryngológia a klinická biochémia. Od roku 2018 sa rezidentské štúdium rozšírilo aj o špecializačné odbory určené pre sestry: anestéziológia a intenzívna starostlivosť, inštrumentovanie v operačnej sále a ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.

MZ SR má zmluvy o vzájomnej spolupráci v uvedenej oblasti podpísané štyrmi univerzitami:

 • Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava,

 • Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta Martin,

 • Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice,

 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Cieľom štúdia je:

 • zabezpečenie dostatočného počtu lekárov a sestier vo vybraných odboroch,

 • zníženie vekového priemeru lekárov a sestier vo vybraných odboroch,

 • podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Zaraďovanie do rezidentského štúdia

Vzdelávacia ustanovizeň do špecializačného štúdia zaradí zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti do rezidentského štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roka.

Podmienky zaradenia do štúdia:

Uchádzača o zaradenie do rezidentského štúdia možno zaradiť, ak zdravotnícky pracovník:

a) získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností,
b) splnil podmienky podľa § 31 okrem § 31 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch.

Benefity pre absolventov rezidentského štúdia:

 • rozšírenie kompetencií pre všeobecných lekárov aj iných špecialistov:

  • predpoklad zaujímavej práce,

  • predpoklad primeraného finančného ohodnotenia,

 • istota zamestnania na celom území Slovenska,

 • samostatná ambulantná prax a nezávislosť.

Ministerstvo zdravotníctva SR garantuje odbornú a finančnú podporu rezidentského štúdia ako aj rozširovanie o ďalšie špecializácie. Súčasne deklaruje záujem o spoluprácu s vyššími územnými celkami a odbornými spoločnosťami na vytváraní priaznivých podmienok pre prechod rezidentov do praxe. Zo štátneho rozpočtu pre rok 2019 je na Rezidentské štúdium vyčlenených 10 mil. eur.

Šesť krokov rezidentského štúdia

1. krok
Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka vzdelávacej ustanovizni.
Zdravotnícky pracovník k žiadosti priloží prílohy:

 - úradne osvedčená kópia diplomu,
 - doklad o pracovnom pomere,
 - názov špecializačného odboru + označenie samosprávneho kraja + zámer poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo vo všeobecnej resp. špecializovanej ambulancii.

2. krok
Uzavretie zmluvy medzi:

 - MZ SR a vzdelávacou ustanovizňou,
 - vzdelávacou ustanovizňou a zamestnávateľom,
 - vzdelávacou ustanovizňou a poskytovateľom (dohoda o uskutočňovaní praktickej časti rezidentského štúdia),
 - zamestnávateľom a zamestnancom – rezidentom (dohoda o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia (program MZ SR), financovaného zo štátneho rozpočtu podľa § 39b zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorené podľa § 155 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ktorej vzor je uverejnený aj na web stránke MZ SR – link https://www.health.gov.sk/?rezidenti-vzory-zmluv.

3. krok
Po uzatvorení pracovného pomeru so zdravotníckym pracovníkom najmenej na dobu trvania rezidentského štúdia umožniť rezidentovi absolvovať rezidentské štúdium v dĺžke minimálneho štandardu pre zvolený špecializačný odbor.
(Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL,
ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy
pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného
vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov)

4. krok
Po splnení podmienok určených v akreditovanom študijnom programe zákonná povinnosť rezidenta prihlásiť sa do 14 dní na záverečnú špecializačnú skúšku.
Úspešne ukončiť rezidentské štúdium v normálnom termíne alebo v opravnom termíne v špecializačnom odbore, do ktorého bol zaradený.

5. krok
Po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky:
 - do 6. mesiacov požiadať o vydanie povolenia a do 12. mesiacov začať vykonávať
špecializované pracovné činnosti (
vlastná ambulantná prax) v samosprávnom kraji
označenom v žiadosti o zaradenie do rezidentského štúdia,
ALEBO
 - do 3. mesiacov začať vykonávať špecializované pracovné činnosti (ako zamestnanec) v
samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie do rezidentského štúdia.

6. krok
Poskytovať zdravotnú starostlivosť úhrnne:
 - najmenej 5 rokov počas 7 rokov / 1,0 úväzok,
 - najmenej 5 rokov počas 10 rokov /0,5 úväzok.
Oznámiť MZ SR do 30 dní od začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti názov, adresu sídla poskytovateľa, spôsob výkonu, dohodnutý pracovný čas, dátum začatia a bezodkladne každú zmenu údajov.