Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania

Príprava na výkon povolania

Ochrana a upevňovanie ľudského zdravia je dôležitou súčasťou našej spoločnosti. Rozhodujúcim činiteľom v tomto procese je zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva svoju prácu v príslušnom zdravotníckom povolaní. Zdravotnícke povolania sa vyvíjali a stále vyvíjajú tak ako celá spoločnosť a sú rozmanité. Medzníkom vo vývoji inštitucionalizovaného zdravotníckeho školstva v novodobej histórii bol rok 1951.

Zdravotnícke školstvo v tomto období tvorili stredné zdravotnícke školy, ktoré prešli od roku 1953 s definitívnou platnosťou do pôsobnosti rezortu zdravotníctva a vzdelávacie inštitúcie pre ďalšie vzdelávanie lekárov, farmaceutov a stredných zdravotníckych pracovníkov. Poslaním týchto vzdelávacích inštitúcií bolo a stále v princípe je zabezpečovať vysokú odbornú pripravenosť a výchovu zdravotníckych pracovníkov s dôrazom na vysokú profesionalitu, pevné morálne presvedčenie, empatiu a pohotový a tvorivý prístup k jednotlivcom a skupinám v rôznych náročných každodenných situáciách.

V tom istom roku – 1. mája 1953 – tiež bolo zriadené Školské stredisko Povereníctva zdravotníctva pre doškoľovanie lekárov. Neskôr pod rôznymi názvami (Slovenský ústav pre doškoľovanie lekárov - 1956, Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov – 1964, Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve – 1991, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny – 1988, Slovenská zdravotnícka univerzita – 2002) pôsobila a pôsobí táto vzdelávacia inštitúcia v systéme ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

V súčasnosti odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania nadobúdajú pracovníci aj tzv. pregraduálnym štúdiom, teda získaním vysokoškolského vzdelania I. stupňa alebo II. stupňa v akreditovaných zdravotníckych študijných odboroch vysokých škôl  alebo po získaní vyššieho odborného vzdelania, úplného stredného odborného vzdelania alebo stredného odborného vzdelania v zdravotníckych študijných odboroch zaradených do siete stredných zdravotníckych škôl.Od roku 2003 stredné zdravotnícke školy prešli do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky, s tým, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v nich riadi odbornú zložku vzdelávania a určuje sieť študijných odborov.

Nadväzne, po nadobudnutí odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania sa môžu zdravotnícki pracovníci v systéme ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov špecializovať, alebo certifikovať a získať odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných a certifikovaných pracovných činností. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov sa zabezpečuje:

- špecializačným štúdiom,
- prípravou na výkon certifikovaných pracovných činností,
- sústavným vzdelávaním.

V súvislosti s demokratizačnými zmenami v spoločnosti a zmenami v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti v rokoch 1989, 1993 a 2004 bol v inštitucionálnom usporiadaní zdravotníckych vzdelávacích inštitúcií zrušený monopol postavenia inštitúcií pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve a do systému zdravotníckeho školstva bol zavedený princíp plurality. Pre zabezpečenie kontinuity najmä špecializačného vzdelávania zdravotníkov sa v príslušných právnych predpisoch umožnilo, že Slovenská zdravotnícka univerzita môže najdlhšie do roku 2006 realizovať študijné programy ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov bez získania akreditácie od Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

Uskutočnenia všetkých týchto zmien malo za cieľ zabezpečiť kvalitatívne vyšší stupeň rozvoja odborných vedomostí a zručností ako aj osobných schopností zdravotníckych pracovníkov s plným uvedomením si všetkých potrieb v oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotnícky pracovníkov s cieľom zabezpečiť odbornú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť

V Slovenskej republike možno získať odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

(informácie uvádzané nižšie sú len orientačné, podrobnejšie poskytnú príslušné vzdelávacie inštitúcie):

LEKÁR
ZUBNÝ LEKÁR
FARMACEUT
SESTRA
PÔRODNÁ ASISTENTKA
FYZIOTERAPEUT
VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK
ZDRAVOTNÍCKY LABORANT
NUTRIČNÝ TERAPEUT
DENTÁLNA HYGIENIČKA
RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK
ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR
ZUBNÝ TECHNIK
TECHNIK PRE ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY
OPTOMETRISTA
FARMACEUTICKÝ LABORANT
MASÉR
OČNÝ OPTIK
ORTOPEDICKÝ TECHNIK
PRAKTICKÁ SESTRA
SANITÁR
LOGOPÉD
PSYCHOLÓG
LIEČEBNÝ PEDAGÓG
LABORATÓRNY DIAGNOSTIK
FYZIK
ZUBNÝ ASISTENT


Dátum aktualizácie: 25.3.2011