Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky OZNAMUJE záujemcom o poskytnutie dotácie v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že budú môcť v termíne od 31. 5. 2018 podávať žiadosti o poskytnutie dotácie.

Prioritné okruhy vedecko-výskumnej problematiky slovenského zdravotníctva sú vypracované v súlade so súčasnými trendmi a poznatkami v oblasti zdravotníckeho výskumu a vývoja, ďalej so stratégiami a zámermi ministerstva a odporúčaniami Európskej komisie. Materiál bol vypracovaný na základe Súhrnnej správy z procesu EDP („Entrepreneurial Discovery Process“) pre produktové línie domény „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“, ktorá bola dňa 5. apríla 2018 schválená Radou vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie, ako aj v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020.

Vybranými témami žiadostí o poskytnutie vyššie uvedenej dotácie v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja, ktoré patria medzi hlavné trendy okruhov vedecko-výskumnej problematiky slovenského zdravotníctva sú:

1. Inovatívne diagnostické a terapeutické postupy a produkty personalizovanej / precíznej medicíny;
2. Lieky na inovatívnu liečbu;
3. Inovatívne biotechnológie v lekárskych vedách,
4. Inovatívne prostriedky zdravotníckej techniky,

Cieľom tohto oznámenia je zabezpečiť transparentný proces pre žiadateľov, ktorí sa v prípade úspešnosti budú v súlade s vybranými témami na rok 2018 podieľať na riešeniach závažných medicínskych problémov, týkajúcich sa zdravotného stavu slovenskej populácie, zohľadňujúcich princípy etiky a morálky, ochrany pacienta a jeho zdravia, potrebu preventívneho zamerania zdravotníctva a kvalitu života pacientov.

Celkový rozpočet dotácie na rok 2018 je 1 000 000 €, pričom indikatívna výška dotácie na jeden projekt je medzi 17 000 € až 100 000 € na jeden rok.

Maximálna dĺžka projektu je 3 roky a poskytnutie dotácie je viazané na splnenie definovaných míľnikov po každých 12 mesiacoch trvania projektu.

Predpokladaný termín, do ktorého bude možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky je 31. 7. 2018.

Maximálna dĺžka projektovej časti je 15 strán, pričom podmienkou na predloženie žiadosti je predloženie požadovaných dokumentov v slovenskom a anglickom jazyku.

V prílohe tohto oznámenia uvádzame potrebné dokumenty na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja.

Kompletný materiál kompletny-material.zip kompletny_material.zip
Oznámenie oznamenie.docx oznamenie.rtf
Príloha č. 1 Zoznam prioritných okruhov a podporovaných oblastí vedecko-výskumnej problematiky slovenského zdravotníctva na rok 2018 Priloha-1.doc Priloha-1.rtf
Príloha č. 2. 1. tatút Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorý bol uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 2. mája 2018, čiastka 33-35, ročník 66 Priloha-2-1.pdf Priloha-2-1.pdf
Príloha č. 2. 2. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. júna 2015, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie Priloha-2-2.pdf Priloha-2-2.pdf
Príloha č. 3. 1. A Projektový formulár Priloha-3-1A.docx Priloha-3-1A.rtf
Príloha č. 3. 1. B Opisný formulár projektu Priloha-3-1B.docx Priloha-3-1B.rtf
Príloha č. 3. 2. Celkový a podrobný rozpočet projektu Priloha-3-2.xlsx Priloha-3-2.xls
Príloha č. 4. Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva Priloha-4.doc Priloha-4.rtf
Príloha č. 5. Príručka pre žiadateľa o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2018 v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja Priloha-5.docx Priloha-5.rtf