Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Stredné zdravotnícke školy v SR » Štátny vzdelávací program

Podujatia na rozvoj vedy, výskumu a inovácií v zdravotníctve, na ktorých sa podieľalo MZ SR (IVV) - ARCHÍV

 • 17. 6. 2022 – 1st Round Table „IPCEI on Health/ 1st Wave“ (Important Projects of Common European Interest – „Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu“)

  Dňa 17. júna 2022 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave sa pri okrúhlom stole diskutovalo o dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu (IPCEI). Podujatie bolo organizované Ministerstvom zdravotníctva SR / Inštitútom výskumu a vývoja MZ SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) Ministerstva hospodárstva SR za účasti kľúčových aktérov najmä v oblasti zdravotníckych technológií, reprezentantov Úradu vlády SR zo Sekcie výskumu, vývoja a inovácií a konzultačných spoločností.

  Projekty IPCEI môžu predstavovať významný prínos pre hospodársky rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť priemyslu a hospodárstva EÚ vzhľadom na ich pozitívne účinky presahovania na vnútorný trh a spoločnosť. Riaditeľ SIEA Artur Bobovnický v krátkosti predstavil princípy a zameranie IPCEI ako nástroja na zníženie zaostávania EÚ v oblastiach kľúčového významu a taktiež aj účasti Slovenska v doterajších výzvach. Reprezentanti slovenských inovatívnych spoločností v oblasti zdravotníctva s potenciálom participácie vo veľkých strategických projektoch IPCEI in Health diskutovali aj spolu s predstaviteľmi vládneho sektora o potenciálnych zdrojoch financovania.
 • 31.03.2022 – „Správna klinická prax pre členov etickej komisie"
  Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom Inštitútu výskumu a vývoja/ BioHub v spolupráci s Národným onkologickým ústavom zorganizovalo webinár určený pre členov etických komisií a každého, kto má záujem o znalosti Zásad správnej klinickej praxe a pravidiel pre etické posudzovanie klinických skúšaní podľa medzinárodných zásad Správnej klinickej praxe ICHGCP (R2), ktoré sú zamerané na povinnosti Etickej komisie kapitola 3.
  Webinár bol financovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v spolupráci s Národným onkologickým ústavom v Bratislave.
  Program

 • 8.02.2022 – „Etika biomedicínskeho výskumu
  Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom Inštitútu výskumu a vývoja/ BioHub v spolupráci s Národným onkologickým ústavom zorganizovalo webinár určený pre vedeckých pracovníkov lekárov, farmaceutov a vedcov, ktorí sa zaoberajú biomedicínskym výskumom.
  Webinár bol financovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v spolupráci s Národným onkologickým ústavom v Bratislave.
  Viac informácií a program nájdete na: https://info193542.wixsite.com/bioetika
 • 08.-09.11.2021 – „Kurz pre koordinátorov klinického skúšania v zdravotníckych zariadeniach
  Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom Inštitútu výskumu a vývoja/ BioHub organizovalo certifikovaný Kurz pre koordinátorov klinického skúšania v zdravotníckych zariadeniach, skúšajúcich, zdravotné sestry, farmaceutov
  alebo každého, kto chce vedieť viac.
  Program

 • 01.10.2020 - „Falling Walls Lab (FWL) Slovakia 2020". Cieľom podujatia Falling Walls Lab, kde bolo MZ SR partnerom, je podporiť vedecké a podnikateľské inovatívne vízie a iniciovať a rozvíjať výmenu nápadov, inšpirácií a poznatkov medzi mladými výskumníkmi a profesionálmi z rôznych oblastí. 

 • 23. 07.2020 – „Okrúhly stôl pre riaditeľov zdravotníckych zariadení k systémovému rozvoju klinického výskumu na Slovensku
  Ministerstvo zdravotníctva SR/ Inštitút výskumu a vývoja (IVV MZ SR) zorganizovalo vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave prvé pracovné stretnutie riaditeľov zdravotníckych zariadení zamerané na praktickú implementáciu príkazu MZ SR 4/2018 pre systémovú podporu rozvoja a skvalitnenia biomedicínskeho výskumu a klinických skúšaní, ako aj na tému dostupnosti inovatívnej liečby pre pacientov v rámci klinických skúšaní.

 • 13.02.2020 - Platforma pre právnikov zdravotníckych zariadení v kontexte klinického výskumu v nemocničných zariadeniach. IVV/ BioHub Slovensko MZ SR zorganizoval prvé pracovné stretnutie pre podporu klinického skúšania v nemocničných zariadeniach pre právnikov zdravotníckych zariadení so zástupcami Asociáciou Inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) a Contract Reserch Organization (CRO). Počas stretnutia sa prerokovala história ako a prečo vznikla vzorová zmluva pre klinické skúšania zakotvenej v Dodatku č. 1 Príkazu MZ SR 4/2018, ako aj skúsenosti s používaním návrhu tejto vzorovej zmluvy. Výsledkom stretnutia je dokument „Často kladené otázky k vzorovej zmluve ku klinickému skúšaniu“. Príkaz MZ SR č. 4/2018 je zameraný na systémovú podporu excelentného výskumu v zdravotníckych zariadenia, vrátane zatraktívnenia Slovenskej republiky pre realizáciu klinických skúšaní v nemocničných zdravotníckych zariadeniach. Cieľom podujatia je aj podpora vzniku komunikačnej platformy pre právnikov zdravotníckych zariadení na zdieľanie ich skúseností.

 • 30.05.2019 - „Slovak International Clinical Trials Day 2019 (Slovak ICTD 2019)", ktorý zorganizovalo MZ SR spoločne s výskumnou infraštruktúrou SLOVACRIN-om pri príležitosti SR V4 predsedníctva.

 • 22.05.2019 - „Life Science Innovation Day (R&D in Biomedicine and Biotechnology)“. Na 2. ročníku podujatia vystúpili (okrem špičkových odborníkov z verejného ako aj privátneho sektora zo Slovenska i zahraničia) výkonný člen predstavenstva Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Peter Kompalla a generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR Martin Smatana;

 • 25.-26.04.2019 - „Kurz pre koordinátorov a vedúcich oddelení klinických skúšaní v zdravotníckych zariadeniach“. Organizovaný IVV v spolupráci so SLOVACRIN-om, na ktorom participovalo takmer 80 účastníkov, väčšina z nich v rámci poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti MZ SR, ale aj iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vedecko-výskumných inštitúcií (SAV) a univerzít;

 • 11.09.2018 - „ECRIN-SLOVACRIN". Na MZ SR sa uskutočnilo stretnutie na najvyššej úrovni, pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do nadnárodnej paneurópskej organizácie a konzorcia klinických štúdií ECRIN. Na Slovensku tak vznikol SLOVACRIN;

 • 31.05.2018 - Falling Walls Lab (FWL) Slovakia 2018". Cieľom podujatia Falling Walls Lab, kde bolo MZ SR partnerom, je podporiť vedecké a podnikateľské inovatívne vízie a iniciovať a rozvíjať výmenu nápadov, inšpirácií a poznatkov medzi mladými výskumníkmi a profesionálmi z rôznych oblastí. Podujatie FWL sa v posledných rokoch konalo na 50 prestížnych akademických inštitúciách, medzi ktoré patria napríklad ETH Zürich (Švajčiarsko), the Yale University (USA) či King Abdullah University of Science and Technology (Saudská Arábia);

 • 29.05.2018 - „Life Science Innovation Day (R&D in Biomedicine and Biotechnology)“. Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (ďalej len „SNOaPK“) spolu s MZ SR iniciovala 1. ročník tohto podujatia, na ktorom vystúpili, okrem iných, aj štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik a člen rady SNOaPK Stephan Eger. Toto podujatie bolo veľkou príležitosťou nielen na výmenu skúseností, ale najmä na vytvorenie platformy na diskusiu a posilnenie a rozvoj vedecko-výskumnej spolupráce, ktorá môže vyústiť do konkrétnych inovatívnych riešení v oblasti zdravia, relevantných ako pre Slovensko, tak aj v globálnom kontexte;

 • 11.04.2018 - „How to convert an invention into business". Podujatie bolo zamerané na prezentáciu potreby ochrany duševného vlastníctva a zvýšenie povedomia akademickej obce v oblasti práv ochrany duševného vlastníctva;

 • 01.02.2018 - „Konferencia Biomedicína 21. storočia - výskum a liečba nádorov". Pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine a 25. výročia svojho vzniku zorganizovala Nadácia Výskum Rakoviny a Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine konferenciu o prioritách onkologického výskumu a stave zdravotnej starostlivosti o onkologického pacienta;