Tlačiť Späť

Domov

Informácie / novinky Inštitútu výskumu a vývoja - ARCHÍV

 • Návrhy tém pre výzvy IHI 3 a 4 zverejnené!

  Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (IHI) dnes 6.10.2022 zverejnila návrhy tém pre ďalšie výzvy na predkladanie návrhov projektov vrátane pokročilých terapií pre zriedkavé choroby, krvných testov vhodných pre pacientov, digitálnych technológií pre duševné zdravie, skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a ďalšie.

  Predpokladá sa, že návrhy tém budú začlenené do budúcich výziev plánovaných na zverejnenie koncom roka 2022 a začiatkom roka 2023. IHI ich zverejňuje pred oficiálnym otvorením, aby poskytla potenciálnym žiadateľom dodatočný priestor na vytvorenie konzorcia a vypracovanie návrhu projektu.

  Usmernenia, šablóny a odkazy pre záujemcov o podávanie projektov: https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/call-documents.

  Všetky informácie týkajúce sa týchto navrhovaných tém výzvy sú orientačné a môžu sa zmeniť. Záverečné témy výziev budú oznámené po schválení IHI.
  ihi-draft-call-topic.jpg
  Zdroj: IHI

   

 • Iniciatíva pre inovatívnu medicínu 2 ((IMI 2) - zapojte sa do projektov ako "prispievajúci partner"

  Má vaša organizácia záujem podporovať Iniciatívu pre inovatívnu medicínu (IHI) v špecifickej oblasti výskumu? Staňte sa „prispievajúcim partnerom“ (contributing partner)! „Prispievajúci partneri“ pomáhajú formovať nové projekty IHI a profitujú z toho, že sú súčasťou živého a kolaboratívneho ekosystému inovácií v oblasti zdravia. A navyše, váš príspevok v rámci IHI môže byť doplnený financovaním EÚ.

  IHI1.png
  Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (IHI) zverejnila na svojej webovej stránke vzorové šablóny pre účasť v projektoch financovaných IHI ako „prispievajúci partner“ .
  „Prispievajúci partneri“ investujú svoje vlastné zdroje (ako je čas výskumníkov, laboratóriá, údaje, financie...) do konkrétneho projektu alebo projektov IHI.

  Kategória „prispievajúcich partnerov“ stavia na statuse pridruženého partnera vytvoreného v rámci programu Iniciatíva pre inovatínu medicínu 2 (IMI2), kde viac ako 30 pridružených partnerov z celého sveta prispieva k projektom IMI2 v rôznych oblastiach, ako je cukrovka, infekčné choroby (vrátane tuberkulózy a eboly), digitálne zdravie, autizmus, rakovina, neurodegeneratívne ochorenia a ďalšie.

  Ak sa rozhodnete stať "prispievajúcim partnerom", kontaktujte prosím IHI office

  Podrobnejšie informácie

  Zdroj: IHI

 •  

 • Správa o výkonnosti výskumu a inovácií EÚ za rok 2022 zverejnená

  Európska komisia v júli 2022 zverejnila Správu o výkonnosti výskumu a inovácií za rok 2022 (SRIP), ktorá analyzuje dynamiku výskumu a jeho hybnej sily. Je kombináciou analýzy založenej na ukazovateľoch a hĺbkovej analýzy politických otázok, vďaka čomu obsahuje relevantné informácie pre subjekty z oblasti výskumu a inovácií, ako aj pre tvorcov politík a analytikov.
  Pre zväčšenie kliknite na obrázok zostáva naďalej silným hráčom pokiaľ ide o vedeckú a technologickú produkciu, hoci predstavuje len 6% svetovej populácie, ale podieľa sa približne 18% na celosvetových investíciách do výskumu a vývoja a 21% na najcitovanejších vedeckých publikáciách vo svete. EÚ má celosvetovo vedúce postavenie v oblasti klímy – pripadá na ňu 23% všetkých patentových prihlášok. Významne prispieva aj v ďalších oblastiach, akými sú biohospodárstvo (23%) a zdravie (17%). Jej pozícia sa však oslabuje z dôvodu rýchlejšej inovačnej výkonnosti hlavných obchodných partnerov EÚ.

  Investície do výskumu a vývoja v EÚ počas krízy klesli, pričom medzi jednotlivými odvetviami hospodárstva boli veľké rozdiely. Poprední investori EÚ do výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva a IKT služieb zvýšili svoje investície do výskumu a vývoja v rokoch 2019 až 2020 (10,3% a 7,2%), avšak poprední investori EÚ do výskumu a vývoja v iných odvetviach svoje investície do výskumu a vývoja počas krízy znížili, napríklad v odvetviach IKT (-3,6 %), chemického priemyslu (-3,7 %), automobilového priemyslu (-7,2 %) a leteckého priemyslu (-22,6 %).

  Slovenská republika sa umiestnila na poslednom mieste v EÚ, čo sa týka európskych financií v rámci verejných výdavkov na vedu a výskum, ktoré predstavovali len 4,4 %.

  Klesajúca dynamika podnikania v EÚ bude mať vplyv na inovácie a hospodársky rast. Zlepšenie podnikateľského prostredia a inovačnej kapacity EÚ si vyžaduje obnovenie energie, pokiaľ ide o riešenie dlhodobých problémov, akými sú nedostatky v prístupe k financovaniu, regulačné rámce, ktoré sa bránia inováciám, pretrvávajúce rozdiely medzi firmami s vysokou a nízkou výkonnosťou a problémy pri získavaní a udržaní talentov. Touto problematikou sa bude Európska komisia zaoberať rámci nového európskeho inovačného programu.

  Ďalšie informácie:

  Správa o výkonnosti výskumu a inovácií za rok 2022
  Zhrnutie
  Infografika
  Úvodné podujatie „Scientific and Innovation Performance of the EU 2022 (SRIP) report
  Nový európsky inovačný program

  Zdroj: EK

 • Príručka Európskej komisie k synergiám medzi Horizontom Európa a  Európskym fondom regionálneho rozvoja

  Európska komisia dňa 5. júla 2022 zverejnila dlho očakávanú príručku, ktorej cieľom je usmerniť riadiace orgány pri využívaní príležitostí na vytváranie synergií medzi Horizontom Európa a Európskym fondom regionálneho rozvoja (ERDF).

  Tento dokument sa zaoberá synergiami, ktoré možno konkrétne aktivovať  s novým impulzom v regulačnom rámci a programovom období na roky 2021 – 2027, ku ktorým patria: Seal of Excelence, prevod finančných prostriedkov, kumulatívne a kombinované financovanie a využitie ERDF ako národného príspevku v európskych partnerstvách. Príručka poskytuje podrobnosti o procesoch a postupoch aktivácie synergií, praktické príklady a príslušné právne ustanovenia, ktoré riešia mnohé z existujúcich prekážok a neistôt pri implementácii synergií s ERDF.
  Zdroj: EK

 • Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (IHI) dnes 28. júna 2022 zverejnila prvé výzvy na predkladanie návrhov projektov s témami zameranými na onkologické, kardiovaskulárne a neurodegeneratívne ochorenia, ako aj prierezovými témami týkajúcimi sa zdravotníckych dát a štúdií uskutočniteľnosti v ranej fáze.
  IHI – call 1 (jednokolová): https://bit.ly/3njHZhf

      - Topic 1: An innovative decision-support system for improved care pathways for patients with neurodegenerative diseases and comorbidities
      - Topic 2: Next generation imaging and image-guided diagnosis and therapy for cancer
      - Topic 3: Personalised oncology: innovative people centred, multi-modal therapies against cancer
      - Topic 4: Access and integration of heterogeneous health data for improved healthcare in disease areas of high unmet public health need
  Pre zväčšenie kliknite na obrázok

  IHI – call 2 (dvojkolová) : https://bit.ly/39T3EKe

      - Topic 1: Cardiovascular diseases - improved prediction, prevention, diagnosis, and monitoring
      - Topic 2: Setting up a harmonised methodology to promote uptake of early feasibility studies for clinical and innovation excellence in the European Union

  Termín uzávierky: 20. september 2022
  Webináre pre jednotlivé témy výziev, pravidlá a postupy: https://bit.ly/39LB8K6
  Tlačová správa : https://bit.ly/3ynqKC8

  Zdroj: IHI

   

 • Healthier Together – Iniciatíva EÚ pre neprenosné choroby

  Ako podporuje Európska komisia krajiny, aby znížili mieru neprenosných chorôb a zlepšili zdravie obyvateľstva a kvalitu života?
  Pre zväčšenie kliknite na obrázokZúčastnite sa webinára 22. júna 2022 o 15:00 hod a získajte viac informácií o iniciatíve Healthier Together v rámci usmernení a implementačných nástrojov v 5 kľúčových oblastiach

   -   kardiovaskulárne choroby
   -   diabetes
   -   chronické respiračné ochorenia,
   -   mentálne zdravie a neurologické poruchy
   -   determinanty zdravia

  Registrácia: hadea.ec.europa.eu/events/webinar-healthier-together-eu-non-communicable-diseases-initiative-2022-06-22_en

  Zdroj: HaDEA

   

 • Informačný deň k novému grantu programu EU4Health na podporu siete laboratórií HERA

  Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitálne technológie (HaDEA) v rámci programu EU4Health zverejnila grant na podporu „European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA).
  Pre zväčšenie kliknite na obrázokCieľom grantu je vytvoriť pilotnú sieť špičkových laboratórií a výskumných ústavov s odbornými znalosťami a kapacitami na podporu HERA pri identifikácii vznikajúcich patogénov a zabezpečení dostupnosti lekárskych protiopatrení na zlepšenie zdravotnej pripravenosti a reakcie.
  V prípade prepuknutia zdravotnej núdze bude sieť podporovať HERA poskytovaním včasných, cielených a špecifických informácií o identifikovanej zdravotnej hrozbe.
  Termín uzávierky výzvy: 18. august 2022
  Rozpočet: 25 000 000 Eur
  Podrobnejšie informácie o výzve na F&T portáli

  Informačný deň k tomu typu grantu sa uskutoční 10. júna 2022 od 14:00 do 16:00 hod.
  HaDEA a Generálne riaditeľstvo HERA predstavia politický kontext, ciele a očakávané dopady grantu.
  Na podujatie je nevyhnutná registrácia
  V prípade otázok sa obráťte na: sante-hpp@ec.europa.eu


  Zdroj: HaDEA

 • Akademici v strednej Európe diskutovali o spravodlivosti hodnotení Európskej rady pre výskum

  Na podujatí v Budapešti, ktoré organizovali akadémie vied z Česka, Maďarska, Slovenska a Poľska a zástupcovia Európskej rady pre výskum (ERC) sa diskutovalo o stratégiách na zvýšenie počtu grantov EÚ, o ktoré sa uchádzajú výskumníci z východnej a strednej Európy.

  Stratégovia z oblasti výskumu zo strednej a východnej Európe sa stretli s cieľom zlepšiť výkonnosť v programoch EÚ a financovanie výskumu. V súčasnosti je väčšina žiadateľov z týchto krajín neúspešná už v prvom stupni hodnotenia.

  Akademici v strednej Európe diskutovali o spravodlivosti hodnotení Európskej rady pre výskumPodľa údajov Európskej komisie menej ako 6 % z rozpočtu EÚ rámcového programu Horizont 2020 na roky 2014 – 2020 išlo do takzvaných „rozširujúcich“ krajín, t. j. členských štátov s najnižšou výkonnosťou v oblasti výskumu a inovácií v EÚ.

  Komisia sa snaží presvedčiť členské štáty, aby zvýšili verejné a súkromné ​​investície do výskumu a vývoja. Vlády nedávno obnovili predchádzajúci záväzok zvýšiť verejné a súkromné ​​výdavky na výskum a vývoj na 3 % národného HDP, ale túto hranicu zatiaľ prekročilo len veľmi málo krajín. Niektoré „rozširujúce“ krajiny dosahujú pokrok, iné však zápasia s rozpočtami, ktoré tvoria predstavujú menej ako 1 % HDP.

  Podrobnejšie informácie nájdete v článku: https://sciencebusiness.net/news/academics-central-europe-debate-fairness-european-research-council-evaluations

  Videozáznam zo stretnutia: https://www.youtube.com/watch?v=5ImXiJNZavo  Zdroj: Sciencebusiness.net

   

 • Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (IHI) – webináre venované výzvam
  Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (IHI) – webináre venované výzvamChcete sa dozvedieť viac o témach výziev IHI?
  Registrujte sa na webináre od 10. do 23. júna 2022, ktoré predstavujú skvelú príležitosť dozvedieť sa viac o témach výziev a kde bude vytvorený dostatočný časový priestor pre Vaše otázky.
  Registrácia: https://bit.ly/39LB8K6
  Prečítajte si návrhy tém: https://bit.ly/39LB8K6

  Zdroj: IHI   

 •  Výzva pre misiu Rakovina zverejnená !

  Európska komisia dňa 11. 5. 2022 zverejnila aktualizáciu  Pracovného programu Horizontu Európa 2021 - 2022 v oblasti misií, kde nájdete výzvu na predkladanie projektových návrhov v misii Rakovina  " Innovation actions supporting the implementation of the Mission" s plánovaným termínom otvorenia 24. mája 2022 a uzávierkou 7. septembra 2022.

  Témy výzvy:

  HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-01: Improving and upscaling primary prevention of cancer through implementation research (RIA)
  HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-02: Strengthening research capacities of Comprehensive Cancer Infrastructures  (CSA)
  HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-03: Pragmatic clinical trials to optimise treatments for patients with refractory cancers (RIA)
  HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-04: Towards the creation of a European Cancer Patient Digital Centre (CSA)
  HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-05: Establishing of national cancer mission hubs and creation of network to support the Mission on Cancer (CSA)

  Zdroj: EK

 •  Burza partnerov k misiám

  EU missions Brokerage eventVirtuálna burza partnerov k misiám sa uskutoční 19. mája 2022!

  Nepremeškajte príležitosť nájsť potenciálnych partnerov do konzorcií!

  Účasť je bezplatná!

  Na podujatie je nevyhnutá registrácia!

  Podrobnejšie informácie a registrácia


  Zdroj: EK


 • Informačné dni EK – Európske misie

  Informačné dni EKEurópska komisia (EK) usporiada dňa  17. – 18. mája 2022 informačné dni k piatim misiám programu Horizont Európa.
  Na podujatí odznejú informácie o nových témach v rámci všetkých piatich misií v nadväznosti na návrhy zmien Pracovného programu misií na roky 2021 – 2022 programu Horizont Európa.

  Program a podrobnejšie informácie


  Zdroj: EK

   

   

   


 • SIEA ponúka 50-tisícové poukážky na inovácie v oblasti zdravotníctva

  Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s MZ SR / Inštitútom výskumu a vývoja pripravila výzvu pre podnikateľov na využitie finančnej pomoci na inovatívne výrobky, procesy a postupy v zdravotníctve.

  Výzva na realizáciu inovačných projektov bude otvorená 2. mája 2022 v dĺžke trvania jeden mesiac v celkovej sume 1,5 milióna eur.

  Inovačná poukážka vo výške od 10-tisíc do 50-tisíc eur bude preplatená formou predfinancovania, a to až do hodnoty 85 % oprávnených výdavkov.

  Tlačová správa

  Viac informácií

   

 • Iniciatíva pre inovatívnu medicínu otvára prvé výzvy a organizuje burzu partnerov
  Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (Innovative Health Initiative – IHI)* zverejní prvé výzvy na podávanie projektových návrhov koncom júna 2022 .

  IHI14. júna 2022 v Bruseli sa uskutoční Informačný deň a Burza partnerov v hybridnej forme, kde získate informácie o tvorbe projektových návrhov a budovaní silných a efektívnych konzorcií.

  V prvej časti podujatia bude prezentovaný obsah výziev a pravidlá účasti. Témy zahŕňajú vedecké priority IHI, podmienky výziev a špecifické príležitosti pre malé a stredné podniky.

  Druhá časť bude venovaná tvorbe konzorcií, kde budú vyčlenené časové úseky pre krátke prezentácie projektových návrhov. Pre túto časť podujatia je povinná registrácia a vytvorenie profilu.

  Obe časti su dostupné online.

  Účasť na podujatí je bezplatná!

  Registrácia bude otvorená čoskoro! Predbežný program a podrobnejšie informácie

  Cieľová skupina podujatia:  malé a stredné podniky, pacientské organizácie, regulačné úrady, akademické tímy, priemyselný sektor, nemocnice a ďalšie organizácie so záujmom o projekty IHI.

  *Cieľom  Innovative Health Initiative (IHI) je výskum a inovácie v oblasti zdravia. Ktorých výstupy umožnia  skutočné prínosy pre pacientov a spoločnosť a zabezpečia, aby Európa ostala na špičke interdisciplinárneho, udržateľného výskumu v oblasti zdravia zameraného na pacienta. Zdravotný výskum a starostlivosť čoraz viac zahŕňa rôzne sektory. Podporou projektov, ktoré spájajú tieto sektory, IHI pripraví pôdu pre integrovanejší prístup k zdravotnej starostlivosti, ktorý zahŕňa prevenciu, diagnostiku, liečbu a manažment chorôb.

  Zdroj: IHI

   

 • Burzy partnerov – Researchers2Businesses

  Projekt EURAXESS Hubs dáva do pozornosti dve online burzy partnerov (matchmaking) „Researchers2Businesses (R2B).

  Cieľom je sprostredkovať vedcom prístup ku kariérnym príležitostiam mimo akademickej sféry a prepojiť spoločnosti s talentovanými výskumníkmi prostredníctvom tematicky zameraných online podujatí.

  Burza partnerov v oblasti Zdravie a kvalita života sa uskutoční 6. – 7. júna 2022.

  Burza partnerov v oblasti klímy, životného prostredia a mobility sa uskutoční 20. júna 2022.

  Účasť na podujatiach je bezplatná.

  Registrácia a proces výberu:
  Registrácia je otvorená pre 150 mladých vedcov a 50 spoločností na podujatie. Po uzávierke registrácie organizátori posúdia profily registrovaných a následne budú kontaktovať účastníkov s informáciami o ich účasti.

  Registrácia Zdravie a kvalita života – výskumníci

  Registrácia Zdravie a kvalita života – spoločnosti

  Uzávierka registrácie na burzu partnerov v oblasti Zdravie a kvalita života: do 6. mája 2022 ( v prípade vysokého záujmu môžu organizátori uzatvoriť registráciu skôr)

  Webová stránka podujatia: EURAXESS | Researchers in Motion - ReBeCa by EURAXESS Researchers2 Businisses matchmaking fairs

  Účastníci:

  • začínajúci výskumní pracovníci a postdoktorandi: doktorandi a postdoktorandi predovšetkým do 8 rokov po ukončení doktorandského štúdia, ktorí vykonávajú výskum v Európe alebo mimo Európy; účasť výskumníkov - utečencov z konfliktných oblastí je vítaná
  • spoločnosti: s vlastným výskumom, technologickým vývojom a inováciami alebo súvisiacimi aktivitami vykonávanými v Európe, t. j. so sídlom alebo pobočkami umiestnenými v 42 krajinách, kde je sieť EURAXESS zastúpená; vítané sú všetky typy organizácií (súkromné, verejné, neziskové) a firiem


  Leták (rozšírená verzia)
  Leták (skrátená verzia)

  V prípade otázok neváhajte kontaktovať: euraxess@saia.sk

  Zdroj: EURAXESS SLOVAKIA

   

 • Nový informačný nástroj pre slovenských vedcov a vedkyne

  IDEA, akademický think tank pri CERGE-EI, rozšírila svoju internetovú aplikáciu, ktorá vedcom uľahčuje orientáciu vo svete vedeckých časopisov vydávaných na Slovensku vo viac než 200 vedných odborov. Nové rozšírenie internetovej aplikácie poskytuje slovenským užívateľom možnosť sledovať aj časopisy vydávané na Slovensku a zistiť, v ktorých dominantne publikujú slovenskí vedci a vedkyne. Nástroj je založený na citačných indexoch časopisov, ktoré boli a sú dôležitým kritériom vládneho hodnotenia výskumných organizácií.

  Vedci tak už nemusia zložito pátrať, v ktorých časopisoch sa majú snažiť publikovať.

  Podrobnejšie informácie nájdete na: https://www.cvtisr.sk/aktuality-pre-odbornu-verejnost/urad-vlady-slovenskej-republiky-sekcia-vyskumu-vyvoja-a-inovacii-novy-informacny-nastroj-pre-slovenskych-vedcov-a-vedkyne.html?page_id=45199

  Zdroj: Úrad vlády SR

   

 • 31.03.2022 – Webinár-Správna klinická prax pre členov etickej komisie
  Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom Inštitútu výskumu a vývoja/ BioHub v spolupráci s Národným onkologickým ústavom organizuje webinár určený pre členov etických komisií a každého, kto má záujem o znalosti Zásad správnej klinickej praxe a pravidiel pre etické posudzovanie klinických skúšaní podľa medzinárodných zásad Správnej klinickej praxe ICHGCP (R2), ktoré sú zamerané na povinnosti Etickej komisie kapitola 3.
  Okrem teoretickej časti je zvýšený dôraz kladený na praktické riešenia s ktorými sa členovia Etickej komisie stretávajú pri posudzovaní klinických skúšaní a biomedicínskeho výskumu.

  Webinár je financovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v spolupráci s Národným onkologickým ústavom v Bratislave.

  Program

  Registrácia je otvorená do 27.03.2022

 • 28.03.2022 - Webinár- Etika Biomedicínskeho výskumu
  Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom Inštitútu výskumu a vývoja/ BioHub v spolupráci s Národným onkologickým ústavom organizuje webinár určený pre vedeckých pracovníkov lekárov, farmaceutov a vedcov, ktorí sa zaoberajú biomedicínskym výskumom.

  Webinár je financovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v spolupráci s Národným onkologickým ústavom v Bratislave.

  Pozvánka

  Viac informácií spolu s programom: https://info193542.wixsite.com/bioetika

 • Hop-on Facility - schéma programu Horizont Európa pre tzv. Widening countries

  Hop-on.jpgHop-on Facility
  z Pracovného programu Horizont Európa Rozširovanie účasti a posilnenie ERA (Pracovný program, str. 42 – 45) v roku 2022 predstavuje možnosť stať sa členom konzorcia v niektorom z prebiehajúcich projektov 2. piliera Horizontu Európa (aj klastra Zdravie) a taktiež z 3. Piliera Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council-EIC) v nástroji EIC Pathfinder.

  Nový nástroj Hop-on Facility prispieva k inkluzivite Európskeho výskumného priestoru tým, že do projektov zapája krajiny s nižšou výkonnosťou (tzv. Widenning countries) v rámcových programoch, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Žiadatelia sa môžu uchádzať o vstup len do konzorcií, kde ešte nie sú zapojení partneri z tzv. rozširujúcich sa krajín a ktoré majú podpísanú grantovú dohodu. So vstupom tzv. rozširujúcej sa krajiny do konzorcia musia súhlasiť všetci partneri.

  Termíny v roku 2022 na podávanie projektových návrhov: 20. Apríl 2022 a 10. november 2022
  Predpokladaný príspevok EÚ na projekt: 200 tis. – 500 tis. Euro
  Predpokladaný počet podporených projektov: 80
  Výzva Hop-on Facility: HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07-01 - HORIZON-RIA HORIZON Research and Innovation Actions

  Projekt (RIA) predkladá koordinátor konzorcia. Navýšenie rozpočtu projektu je určené výlučne na podporu nového partnera. Koordinátor konzorcia môže získať dodatočný príspevok na koordináciu vo výške 10% navýšeného rozpočtu projektu.

  Zoznam projektov oprávnených na využitie nástroja Hop-on facility (aktualizovaný priebežne na základe podpisu grantovej dohody s konzorciom)

  Zdroj: EK

 • Zastúpenie EK na Slovensku a Európska komisia Vás pozývajú na online podujatie venované prezentácii aktualizovanej analýzy o Stave zdravia v EÚ a na Slovensku (2021) a následnej diskusii o záveroch tejto správy.

  Podujatie sa uskutoční 8. marca 2022 v čase 09:00 - 10:00 prostredníctvom platformy Webex.

  Vašu účasť prosím potvrďte registráciou na tomto odkaze najneskôr do 7. marca 2022. Po zaregistrovaní dostanete automaticky odkaz na pripojenie sa na webinár. 

  Program podujatia
  Pozvánka

  Témy:

  • Aký je stav zdravia na Slovensku a aký dopad zanechalo ochorenie COVID-19? Čo sú najväčšie rizikové faktory?
  • Ako sa hodnotí slovenský systém zdravotnej starostlivosti a aká je jeho výkonnosť (z hľadiska efektívnosti, prístupnosti a odolnosti)?
  • Pred akými výzvami stojí zdravotníctvo v EU? Ktoré politiky a investície by mali byť prioritou a ako byť pripravený na hrozby pandémie?
  • Ako udržať pozitívne zmeny a transformácie, ktoré sa vybudovali v reakcií na pandémiu COVID-19?    


  Sprievodné dokumenty:

  • ➤ Slovensko: Zdravotný profil krajiny za rok 2021[EN] [SK]
  • ➤ Stav zdravia EU – sprievodná správa za rok 2022[EN]

    

  Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku (bez tlmočenia) a otázky môžete zadávať prihlásením sa do diskusie alebo do „chatu“.  

  V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na: COMM-REP-SK-ECONOMY@ec.europa.eu.   

  Tento seminár sa bude vysielať aj v rámci EU Health Policy Platform (viac informácii: Public Health Website)
  Twitter @EU_Health a do konverzácie sa môžete zapojiť prostredníctvom #EUHPP.

   Eu Health Policy Platform

  Zdroj: Zastúpenie EK na Slovensku a Európska komisia

 • Innovative Health Initiative – Strategická a inovačná agenda schválená!

  Strategická výskumná a inovačná agenda (SRIA)Riadiaca rada spoločného podniku Innovative Health Initiative (IHI JU) schválila Strategickú výskumnú a inovačnú agendu IHI (SRIA).
  Strategická výskumná a inovačná agenda (SRIA) bude usmerňovať priority v oblasti vedy a návrhy tém výziev v nasledujúcom období. Upozorňuje tiež na potenciálne synergie s inými iniciatívami.
  V roku 2019 približne 100 rôznych zainteresovaných strán vrátane akademických inštitúcií, zdravotníckych pracovníkov a pacientov reagovalo na verejnú konzultáciu o prvom návrhu SRIA.
  Táto konzultácia pripravila pôdu pre druhý návrh vypracovaný Európskou komisiou v spolupráci s priemyselnými partnermi IHI, COCIR, EFPIA (vrátane Vaccines Europe), EuropaBio and MedTech Europe. • Innovative Health Initiative (IHI) – online podujatie 26. 1. 2022 Innovative Health Initiative (IHI)

  Chcete sa dozvedieť viac o možnostiach zapojenia sa do aktivít Innovative Health Initiative (IHI)?

  Ako sa stať členom panelu pre vedu a inovácie IHI, evaluátorom a aké sú témy na podávanie projektov v rámci prvých výziev IHI?

  Zúčastníte sa úvodného online podujatia  v stredu 26. januára od 10:30 do 13:00 bruselského času.

  Registrácia  a Program

  Prezentácie a videozáznam z úvodného online podujatia: https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/introducing-innovative-health-initiative-europes-new-partnership-health

  Innovative Health Initiative (IHI) je európske partnerstvo Európskej komisie a farmaceutického priemyslu v oblasti zdravia (nadväzuje na úspech Innovative Medicine initiatvie (IMI) je zamerané na pokrok v oblasti výskumu a inovácií v oblasti zdravia a spolupracuje so širším spektrom sektorov, s novými partnermi a aktualizovanou štruktúrou riadenia. Aj naďalej podporuje projekty spustené v rámci IMI.  Priemyselní partneri COCIR, EFPIA (vrátane Vaccines Europe), EuropaBioMedTech Europe posúvajú IHI za hranice hranice farmaceutického priemyslu a prinášajú na palubu medicínske technológie, biotechnológie, digitálne zdravie a očkovací priemysel.

  Zdroj: EK

 • Európska komisia hľadá špičkových expertov pre misie EÚ v rámci programu Horizont Európa

  Call for experts EU MissionsEurópska komisia dňa 5. januára 2022 zverejnila  výzvu na výber expertov do poradných expertných rád (Mission Boards ) v rámci  piatich oblastí misií programu Horizont Európa.

  Hlavnými úlohami nových rád misií bude propagácia misií EÚ zvyšovaním povedomia občanov a poradenstvom v súvislosti s implementačným plánom misií.
  Rady misií, ktoré vyplynú z tejto výzvy na predkladanie žiadostí, budú vychádzať z práce rád misií prvej fázy (funkčné obdobie do decembra 2021).


  Rady misií poskytujú poradenstvo v oblasti implementácie piatich misií EÚ:

  • Adaptácia na zmenu klímy
  • Rakovina
  • Obnova našich oceánov a vôd
  • Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
  • Dohoda o pôde pre Európu


  Predkladanie žiadostí

  Výzva na podávanie žiadostí – text výzvy

  Termín uzávierky:  2. 2. 2022 (17:00 CET)

  Podávanie žiadostí prostredníctvom online systému EU survey

  Podrobnejšie informácie

  Zdroj: EK

 • Európske misie v rámci programu Horizont Európa – Informačné dni 2022
  EU missions info dayPripojte sa dňa 18. a 19. januára 2022 k virtuálnemu informačnému dňu Európskej komisie k misiám a získajte odpovede na všetky svoje otázky o možnostiach financovania v rámci výziev nového pracovného programu misií.
Misie EÚ sú novinkou programu Horizont Európa, ktorého cieľom je riešiť niektoré z najväčších výziev, ktorým naša spoločnosť čelí. Predstavujú portfóliá výskumných a inovačných projektov so zásadným dopadom naprieč odbormi a odvetviami, ktoré sú relevantné pre občanov Európy.  
 • ESFRI ROADMAP 2021Európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry (ESFRI) dňa 7. decembra 2021 predstavilo svoju 6. cestovnú mapu v rámci podujatí slovinského predsedníctva Rade EÚ “ESFRI Days 2021“.
  Pravidelnou aktualizáciou cestovnej mapy ESFRI poskytuje súdržnú a strategickú víziu významných výskumných infraštruktúr v Európe vo všetkých oblastiach vedy a inovácií.
  Kľúčové posolstvá cestovnej mapy na rok 2021 jasne zdôrazňujú dôležitosť výskumných infraštruktúr na riešenie naliehavých požiadaviek a výziev našej spoločnosti. Cestovná mapa ESFRI zahŕňa 41 európskych výskumných infraštruktúr (už implementovaných  - Landmarks) a 22 projektov, ktoré sú vo svojej prípravnej fáze.
  Do cestovnej mapy vstupuje 11 nových projektov výskumných infraštruktúr  (SR participuje v projekte EIRENE prostredníctvom SZU, ktorého koordinátorom je Masarykova univerzita v Brne)  s celkovými investičnými nákladmi viac ako 4 miliardy EUR, ktoré predstavujú navyššiu investíciu do výskumných infraštruktúr od roku 2006.

  Európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry (ESFRI -European Strategy Forum on Research Infrastructures ) predstavuje nástroj vytvorený v roku 2002 členskými štátmi EÚ a Európskej komisie za účelom rozvíjania vedeckej integrácie v Európe a posilnenia jej medzinárodnej spolupráce.
  ESFRI cestovná mapa reflektuje zapojenie sa SR prostredníctvom národných uzlov do veľkých vedecko- výskumných infraštruktúr v Európe. Tento materiál je jedným z kľúčových podkladov aj pri čerpaní štrukturálnych fondov EÚ v rámci výskumu a inovácií.

  Press Anouncement
  ESFRI Roadmap 2021 launch online event
  Strategy Report on Research Infrastructures Roadmap 2021

  Zdroj: EK

   

 • Ministerstvo zdravotníctva vymenovalo novú Vedeckú radu na podporu rozvoja biomedicínskeho výskumu (1.12.2021)

  Ministrovi zdravotníctva SR Vladimírovi Lengvarskému bude vo vedeckých inováciách opäť radiť unikátna skupina slovenských a medzinárodných odborníkov

  https://www.health.gov.sk/Clanok?vedecka-rada-clenovia-vyskum

 • Grantová výzva nadácie ESET zameraná na mentoring žiadateľov o prestížny ERC grant

  Nadácia ESET prostredníctvom mentoringovej iniciatívy pre slovenských žiadateľov o prestížny ERC grant (Starting, Consolidator, Advanced) prináša slovenskej vedeckej komunite cielenú a dlhodobú mentoringovú podporu pri príprave výskumného projektu.

  Rozpočet výzvy: 30 000 EUR

  Výška grantu: 5000 EUR na vedca/ podávateľa projektu (štipendium poskytované za účelom pokrytia nákladov na komplexný mentoring)

  Termín na podávanie žiadostí do grantovej výzvy Mentoring žiadateľov o ERC grant : do 21. januára 2022

  Podrobnejšie informácie, text výzvy a formulár na podanie žiadosti nájdete na : https://www.nadaciaeset.sk/grantove-vyzvy.html

  Zdroj: Nadácia ESET
   

 • Program  Horizont Európa -  klaster Zdravie:  otvorenie výziev na rok 2022
  Ak realizujete výskum v oblasti prevencie obezity, duševného zdravia, zlepšovania diagnostiky a liečby ochorení, vývoja nových liečív a zaoberáte sa napríklad modelmi financovania zdravotníckych systémov, nástrojmi umelej inteligencie (AI) na predpovedanie rizika chronických neprenosných chorôb a/alebo ich progresie a ďalšími témami, nepremeškajte príležitosť zapojiť sa do nasledujúcich výziev:

  Tools and technologies for a healthy society (Two stage)
  Téma výzvy
  Dátum otvorenia: 6.10.2021   Dátum uzávierky: 1.2.2022

  typ výzvy: dvojkolová

  Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-TOOL-12

  Tackling diseases (Two stage)
  Témy výzvy
  Dátum otvorenia: 6.10.2021   Dátum uzávierky: 1.2.2022

  typ výzvy: dvojkolová

  Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06

  A competitive health-related industry
  Témy výzvy
  Dátum otvorenia: 6.10.2021   Dátum uzávierky: 21.4.2022

  typ výzvy: jednokolová

  Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-IND-13

  Tools and technologies for a healthy society
  Témy výzvy
  Dátum otvorenia: 13.10.2021   Dátum uzávierky: 21.4.2022 

  typ výzvy: jednokolová

  Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11

  Staying healthy (Two stage)
  Témy výzvy
  Dátum otvorenia: 11.10.2021   Dátum uzávierky: 1.2.2022

  typ výzvy: dvojkolová

  Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01

  Partnerships in Health (2022)
  Téma výzvy
  Dátum otvorenia: 8.10.2021   Dátum uzávierky: 21.4.2022

  typ výzvy: jednokolová

  Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-CARE-10

  Environment and Health
  Témy výzvy
  Dátum otvorenia: 6.10.2021   Dátum uzávierky: 21.4.2022

  typ výzvy: jednokolová

  Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-ENVHLTH-04

  Staying healthy 
  Témy výzvy
  Dátum otvorenia: 6.10.2021   Dátum uzávierky: 21.4.2022

  typ výzvy: jednokolová

  Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02

  Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care
  Témy výzvy
  Dátum otvorenia: 8.10.2021   Dátum uzávierky: 21.4.2022

  typ výzvy: jednokolová

  Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-CARE-08

  Podrobnejšie informácie: Klaster Health_Pracovný prorgram 2021 - 2020
                                        Funding & tender opportunities portal

  Európska komisia organizuje pre otvorené výzvy:

  Zdroj: EK
   
 • Úspešnú cestu startupu s unikátnymi testami na rakovinu umožnila aj podpora Ministerstva zdravotníctva

  Najnovší úspech Glycanostics – startupovej firmy zameranej na inovatívnu diagnostiku rakoviny prostaty, ktorým je zisk prestížneho EIC grantu vo výške skoro 2M Euro len potvrdzuje dôležitosť a význam systémovej a kontinuálnej podpory excelentnej vedy zo strany štátu. V tomto prípade ju reflektuje aj spolupráca MZ SR/ IVV/ BIOHUB SK  poskytnutím platformy expertov, mentoringu a networkingu prostredníctvom našich a medzinárodných odborníkov, aj v rámci biobankovania a patentovania.
  Výskumné aktivity vedeckého tímu Dr. Ján Tkáča (Chemický ústav SAV) boli podporené aj finančnými dotáciami MZ SR výziev 2018 a 2019 pre výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva.

  Gratulujeme!

 • MZ SR prostredníctvom IVV/ BioHub organizuje certifikovaný Kurz pre koordinátorov klinického skúšania v zdravotníckych zariadeniach, ktorý sa uskutoční v dňoch 8.-9. novembra 2021 v priestoroch kongresovej sály Ministerstva zdravotníctva SR (Limbová 2, Bratislava).
 • Kurz je určený:

  • Pre koordinátorov klinických skúšaní alebo biomedicínskeho výskumu
  • Pre skúšajúcich
  • Pre zdravotné sestry
  • Pre farmaceutov alebo každého, kto chce vedieť viac

  Registrácia je uzatvorená

  Program

  Tešíme sa na Vašu účasť.

  Forma: online
  Záujemcovia budú mať možnosť zúčastniť sa kurzu online.

 • Biobanka pomôže liečiť rakovinu aj zriedkavé ochorenia (2. marec 2021)

 • Dávame do pozornosti nový program pre inovatívnych podnikateľov/ startup firmy pôsobiacich aj v oblasti zdravotníctva: Unique opportunity also for Slovak innovators in health tech and other areas!  (5. februára 2021)

  A new program in Graz (Austria) for innovators. More information at https://www.accelerator-graz.io/. Application is open for all nationalities. For the duration of the accelerator we provide up to 5 teams with a fully furnished flat that is already paid for. Acceleration Topic Track Program is offering to all participating startups the opportunity to compete for an investment of up to € 50.000. All participating startups have to agree to set terms or show an existing valuation before being officially accepted to the Program.

 

Čo môžu slovenskí vedci spraviť pre svet a Slovensko ohľadom koronavírusu? - UPDATE

1. Bola spustená mimoriadna výzva Central European Initiative (CEI) na predkladanie návrhov COVID-19 v celkovej hodnote 600 000 EUR na projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a MSME zo Stredoeurópskej iniciatívy (CEI).

https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare

Cieľom je poskytnúť špecifickú reakciu na globálnu pandémiu chorobou COVID-19 a rýchlo reagovať na konkrétne potreby komunít v členských štátoch CEI. Celkový rozpočet vo výške 600 000 EUR bude pridelený na poskytovanie návrhov v troch oblastiach intervencie:

 • Zdravotná starostlivosť a telemedicína (MED)
 • Vzdelávanie a e-learning / dištančné vzdelávanie (EDU)
 • Podpora mikropodnikov, malých a stredných podnikov (MSME)

Oprávnenosť: Všetky verejné a súkromné subjekty, mimovládne organizácie založené a zaregistrované v členskom štáte CEI, ako aj medzinárodné / regionálne organizácie môžu požiadať o grant CEI až do výšky 100% hodnoty ich projektu a do maximálnej výšky 40 000 EUR. Vzhľadom na mimoriadny charakter tejto výzvy sa budú žiadosti prijímať iba do 9. apríla 2020.

2. Bola aktivovaná aj osobitná stránka európskych výskumných infraštruktúr (www.esfri.eu/covid-19 ), ktorá sa pravidelne aktualizuje, so službami a nástrojmi, ktoré poskytujú európski vedci, zdravotnícki pracovníci v teréne a správcovia zdravotníckych systémov bojujúcich proti COVID19.

3. Nedávno bola spustená aj platforma Európskeho výskumného priestoru (ERA). Stránka je stále vo výstavbe, ale už tu nájdete:

 • COVID-19 pandémia: Aktualizácie/Predĺženia posledných výziev H2020
 • COVID-19 pandémia: Nové (H2020) FAQ boli publikované!
 • Národné aktivity v členských štátoch
 • Iné zaujímavé linky

4. Európska vakcinačná infraštruktúra TRANSVAC2 (koordinovaná EVI) vyzýva výskumných pracovníkov pracujúcich na COVID19, aby využili vysokokvalitné technické služby na vývoj vakcín, ktoré ponúka ich infraštruktúra: http://eraportal.sk/aktuality/otvorena-vyzva-na-podporu-vyvoja-vakcin-proti-covid19/ ; www.transvac.org . Výzva na využitie prevažne bezplatných služieb je otvorená do 15.4.2020.

5. Link Európskej komisie ohľadom výskumných možností a aktivít spojených so SARS-CoV-2:
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research_en

6. Link Európskej komisie ohľadom informácií a opatrení EU v kontexte SARS-CoV-2:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en


Čo môžu slovenskí vedci spraviť pre svet a Slovensko ohľadom koronavírusu?

Kde môžu aj slovenskí vedci získať prostriedky na výskumné a vývojové projekty, ak sa chcú zapojiť do celosvetového boja proti koronavírusovej infekcii a s tým spojeným zdravotným, ekonomickým a sociálnym dopadom.

1. IMI výzva

Innovative Medicine Initiative (IMI) vyhlásila zrýchlenú výzvu 03.03.2020 v hodnote 45 mil EUR, ktorá má podporiť projekty na vývoj COVID-19 diagnostiky a liekov. Na podanie projektu je potrebné vytvoriť či zapojiť sa do konzorcií. Deadline je 31.03.2020. Pre tých, ktorí sa o výzvu zaujímajú, je dobré si pozrieť, čo sa rozprávalo na špeciálnom webinári o výzve. Sú tu prezentácie, webinár ako aj zoznam účastníkov, kde by sa dali nájsť potenciálni partneri do konzorcia. Slovenskí výskumníci sa môžu kontaktovať s týmito účastníkmi a prediskutovať prípadný vstup do konzorcia. Je to jedinečná možnosť ad hoc vstúpiť do inak vcelku uzavretého klubu, ak ponúknete zaujímavú expertízu. Pomoc Slovákom môže poskytnúť pani Iveta Hermanovská z CVTI SR ako Národný kontaktný bod pre IMI.

2. The European Virus Archive - GLOBAL (EVAg)

Európsky vírusový archív zaregistroval viac než 200 požiadaviek z 55 krajín na prístup k informáciám umožňujúcim vývoj diagnostiky.

3. Projekt PREPARE je tak ako EVAg už existujúci projekt, sieť, ktorá zvyšuje pripravenosť nemocníc na podobné prepuknutia infekčných chorôb

4. Veľmi zaujímavá je sieť GLOPID-R (GLOBAL RESEARCH COLLABORATION FOR INFECTIOUS DISEASE PREPAREDNESS), ktorá reagovala rýchlo na koronavírusovú epidémiu, úzko spolupracuje s WHO a definuje výskumné priority boja proti koronavírusu. Na ich stránke môžete nájsť rôzne zdroje na financovanie výskumu boja proti koronavírusu, je tu aj prehľad toho, čo ponúkajú jednotlivé európske štáty, najčastejšie pre národné výskumné tímy. Veľmi zaujímavým počinom tejto siete je vytvorenie tzn. Globálnej výskumnej cestovnej mapy, ktorá definuje medzery v poznaní koronavírusovej infekcie, definuje výskumné priority a veľmi podrobne uvádza, čo by sa malo kedy dosiahnuť.

Pre tých, ktorých to zaujíma, Európska komisia vytvorila „The coronavirus response team“ a na jeho stránke sa môžete dostať k mnohým relevantným informáciám.

Jednou z možností podpory COVID-19 výskumu mimo EU je aj spojené úsilie nadácie Bill & Melinda Gates Foundation spolu s Wellcome and Mastercard, ktorí dávajú 125 mil USD na The Covid-19 Therapeutics Accelerator.

Veríme, že poskytnuté informácie napomôžu tomu, aby sa slovenskí výskumníci zapojili do výskumných aktivít, ktoré by pomohli ľudstvu bojovať s COVID-19 a prípadne aj inými infekčnými ochoreniami. Veď tu máme excelentných vedcov, okrem iných aj takých, ktorí vyvíjajú antimikrobiálny materiál, odborníkov na vírusové ochorenia, sekvenovanie, či sieť Slovacrin, ktorá môže podporiť akademické klinické skúšania napríklad nových liekov proti koronavírusu a jeho účinkom.

V záujme lepšej informovanosti sa obraciame na každého, kto má ďalšie informácie o výskumných grantoch, ktoré by mohli využiť aj slovenskí výskumníci, aby nám tieto informácie poskytol priamo na info@biohub.sk či ivv@health.gov.sk, radi ich posunieme ďalej vedeckej obci.

POZOR ZMENA

v súlade s oznamom na www.biohub.sk (viď nižšie) si Vás dovoľujeme informovať, že ERC grant writing workshop I je zrušený v dôsledku aktuálnej situácie ohľadom Corona vírusu a s tým spojených preventívnych opatrení. Daný ERC grant writing workshop I určený pre všetkých výskumníkov bude presunutý na mesiac september alebo október 2020 ako príprava na nové obdobie 2021-2027, v ktorom ERC grantový program pokračuje. Už prihláseným účastníkom bude prednostne ponúknutá možnosť zúčastniť sa vyššie uvedeného podujatia v mesiaci september resp. október 2020.

Biohub Events: March 20, 2020

The ERC grant writing workshop (I) is cancelled due to actual coronavirus situation and prevention measures taken.
The ERC grant writing workshop (I) which has been planned to be open for researchers of all seniority is shifted to September or October 2020 and will be foreseen as a preparation for the new period 2021-2027, when the ERC grant program will continue. We will then focus on the preparation for the next ERC Program aiming to increase the participation and success of researchers from Slovak institutions in 2021-2027.We apologize for any inconvenience. Those who are already registered for the event will be offered participation in the September/ October date.

Biohub Slovakia team

logo BioHub.gif 

BioHub Slovakia vám pomôže pri písaní ERC grantov

Európska výskumná rada (ERC) podporuje excelentných výskumníkov a excelentné projekty. Chceme, aby slovenskí výskumníci so svojimi projektami boli medzi nimi! V rámci BioHub Slovakia (projekt MZ SR), inkubátora zameraného na podporu vývoja a inovácií v oblasti life science, biomedicíny a zdravia, organizujeme workshop zameraný na písanie ERC grantov. Kapacita je 50 ľudí, preto si treba rezervovať miesto čo najskôr.

Kedy a kde? 20. marca 2020, 10:30-15:30, Vedecký park Univerzity Komenského, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava. Registrácia tu alebo cez stránku www.biohub.sk.

Jedná sa o prvý zo série ERC workshopov a radi privítame skúsených ako aj mladých výskumníkov. Workshop bude vedený v anglickom jazyku. Čo uvidíte?:

Basic principles and updates - National contact point of Slovakia for ERC: Soňa Ftáčniková, SLOVAK NCP OFFICE HORIZON 2020, CVTI SR.

ERC grants from the Perspective of the ERC Executive Agency - Philippe Cupers, ERC, Head of Unit, ERCEA.B.3 - Life Sciences.

Tips for a successful ERC Proposal: How do I structure the application? How do I present my CV and track record? National contact point of Slovakia for ERC: Iveta Hermanovská, SLOVAK NCP OFFICE HORIZON 2020, CVTI SR.

Lunchbreak - Refreshment and informal networking.

Experiences from a successful ERC grantee - „ERC Consolidator and ERC Proof of Concept holder Jan Tkáč, Chemistry Institute, Slovak Academy of Sciences“ + „A partner in an ERC Consolidator grant, Shubhada Bopegamage, Head of Microbiology Institute, Slovak Medical University.“

Wearing an Evaluator’s hat - Daniela Ježová, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences.

Pre aktuálne informácie o aktivitách BioHub-u, sledujte nás aj na LinkedIn.