Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií

Zoznam akreditovaných študijných programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

​​
​V zmysle § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na internete zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré uskutočňujú akreditované študijné programy pre zdravotníckych pracovníkov. Zoznam je pravidelne aktualizovaný.
 

 

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY A CERTIFIKOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY A CERTIFIKOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

zoznam_SPSV.xlsx 
Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení v akreditovaných študijných programoch v ďalšom vzdelávaní zdravotníckom povolaní lekár

Súbor v .xlsx formáteZOZNAM ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ

Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení alebo iných inštitúcií, v ktorých prebieha praktická časť vzdelávania pre príslušné študijné programy je vzdelávacia ustanovizeň povinná v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňovať a priebežne aktualizovať na svojom webovom sídle.

- Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave:
https://eszu.sk/lf/dalsie-vzdelavanie-lf/

- Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/studenti-lf/dalsie-vzdelavanie/programy/prehlad-specializacnych-programov/

- Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave:
https://www.fmed.uniba.sk/studium/specializacne-studium/
https://www.fmed.uniba.sk/studium/certifikacna-priprava/

- Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave:
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/dalsie-vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov/