Tlačiť Späť

Domov » Ambulantná starostlivosť

Strategický rámec reformy

Ministerstvo zdravotníctva SR schválilo 23. januára 2023 strategický rámec reformy všeobecnej  ambulantnej starostlivosti (VAS) do roku 2030 po vnútropripomienkovom konaní.
Dokument „Stratégia všeobecnej  ambulantnej starostlivosti do roku 2030“ je východiskovým dokumentom reformy všeobecnej  ambulantnej starostlivosti. Je zameraný na návrh opatrení smerujúcich k posilneniu všeobecnej  ambulantnej starostlivosti v Slovenskej republike. Prioritné oblasti implementácie navrhovaných opatrení na obdobie do roku 2030 sú:

  • posilnenie kompetencií všeobecných lekárov a primárnych pediatrov,
  • posilnenie kompetencií sestier a nové formy spolupráce,
  • vzdelávanie a atraktivita povolania všeobecný lekár,
  • dostupnosť VAS,
  • zníženie administratívnej záťaže,
  • financovanie VAS.

Dokument vznikol v úzkej spolupráci s hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Adrianou Šimkovou, PhD., hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast MUDr. Elenou Prokopovou, zástupcami Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskou spoločnosťou primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, zástupcami Slovenskej lekárskej komory, zástupcami Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, zástupcami Slovenskej lekárnickej komory, zástupcami Asociácie súkromných lekárov Slovenskej republiky, Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, Zväzu ambulantných poskytovateľov, Združenia všeobecných lekárov pre dospelých, zástupcami samosprávnych krajov, zástupcami zdravotných poisťovní, zástupcami Zdravých regiónov a ďalšími odbornými spolupracovníkmi MZ SR a sektora zdravotníctva v Slovenskej republike i v zahraničí. Materiál bol tvorený pod záštitou programu podpory štrukturálnych reforiem Európskej komisie.


Na stiahnutie: