Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Stredné zdravotnícke školy v SR

Učebnice, pracovné zošity a učebné texty pre odbornú zložku vzdelávania na SZŠ

Učebnice sú základným médiom výučby. Sú prepojené so vzdelávacou oblasťou – kurikulom, s obsahovým a výkonovým štandardom jednotlivých predmetov a umožňujú študentom rozvíjanie kľúčových kompetencií, ale aj rozvoj špecifických predmetových kompetencií, spôsobilosti a zručnosti.

Svojím spracovaním a charakterom sa považujú za súčasť širokého spektra jednotlivých textov vedeckých disciplín, z ktorých sa transformujú príslušné učebné predmety na stredných školách.

So zmenou filozofie vzdelávania a tvorbou Štátnych vzdelávacích programov sa pristúpilo aj k tvorbe moderných materiálno didaktických prostriedkov – učebníc, pracovných zošitov a učebných textov.

  • Edičný plán
  • Normatív učebníc pre zdravotnícke študijné odbory vzdelávania na SZŠ podľa vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách