Tlačiť Späť

Domov

Ako sa môže meniť úroveň nemocnice, ako si požiadať o doplnkový program v budúcnosti?

Každoročne môže nemocnica požiadať do 30. apríla o podmienené zaradenie nemocnice do siete, zvýšenie / zníženie úrovne nemocnice, poskytovanie doplnkového programu. V zákone č. 540/2021 Z. z. to upravuje § 12. Rozhodovanie upravuje § 15, kde sú o.i. definované aj lehoty na riadne zaradenie (min. 24 mesiacov, max 36 mesiacov). Samotné rozhodovanie robí odborná Komisia pre tvorbu siete (9 členný orgán so zástupcami MZ SR, zdravotných poisťovní, poskytovateľov, VÚC, pacientskych organizácií, ÚDZS).