Tlačiť Späť

Domov

Program Slovensko 2021-2027

​​​​​​Logá projektu "Program Slovensko"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej ako „MZ SR“) bolo vsúlade sbodom B.6 uznesenia vlády SR č. 641 zo dňa 03 . novembra 2021 avsúlade s § 10 bod 4 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválené ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Slovensko (ďalej ako „P SK“), ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Kompetencie ministerstva zdravotníctva sú upravené v zmluve o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením č. 691/2023, ktorej súčasťou sú oblasti intervencií aktomu prislúchajúca kvantifikácia finančných prostriedkov zfondov EÚ pre P SK 2021- 2027 v gescií MZ SR.

Kontakt: info.eurofondy@health.gov.sk

Pre viac informácií kP SK: https://eurofondy.gov.sk/


AKTUALITY:

Ministerstvo zdravotníctva ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko zverejnilo dokument s názvom Dokument v .pdf formátePodmienky pre zabezpečenie súladu investičných požiadaviek (aktivít) projektu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“, ktorý vychádza z metodického usmernenia riadiaceho orgánu k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“ (ďalej len „DNSH“). Dokument definuje požiadavky zásady DNSH, ktoré musí každý žiadateľ/prijímateľ v rámci svojho projektu splniť a zameriava sa na oblasť vedy, výskumu a vývoja, oblasť zdravotníckej infraštruktúry a oblasť zeleného verejného obstarávania.

Dodržiavanie zásady DNSH sa týka výziev zameraných napr. na podporu budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), regionálnych centier integrovanej starostlivosti (RCIS), vedy, výskumu a ďalších.


Výzvy:

Názovvýzvy Dátum uzavretia výzvy
PSK-MZ-001-2023-NP-ESF+ - Vykonávanie komunitnej osvety zdravia najmä pre príslušníkov MRK a znevýhodnené skupiny na podporu zdravia a prevenciu ochorení
24. 11. 2023


DOKUMENTY:

Dokument v .pdf formátePodmienky pre zabezpečenie súladu investičných požiadaviek (aktivít) projektu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“


Metodiky:

Aktualizovaná verzia: (21. novembra 2023)

Metodika CIZS verzia 1.1 v .zip archíveMetodika CIZS určená pre projekty v rámci integrovaných územných investícií - verzia 1.1

Metodika RCIS verzia 1.1 v .zip archíveMetodika RCIS - verzia 1.1


Predchádzajúce verzie:

Metodika CIZS v .zip archíveMetodika CIZS určená pre projekty v rámci integrovaných územných investícií

Metodika RCIS v .zip archíveMetodika RCIS