Tlačiť Späť

Domov

Zmena správnych poplatkov od 1. apríla 2024

​​​

Od 1. apríla 2024 platia nové správne poplatky v súvislosti s novelizáciou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Prinášame prehľad zmenených správnych poplatkov, ktoré sa týkajú činnosti Ministerstva zdravotníctva SR:

 

Odbor zdravotníckeho vzdelávania:

 1. Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky - 350 eur
 2. Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky - 350 eur
 3. Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z kvalifikačného dokladu zdravotníckeho pracovníka v slovenskom jazyku - 7 eur
 4. Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky (s apostillou) - 360 eur
 5. Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky (s apostillou) - 360 eur
 6. Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky (so superlegalizáciou) - 360 eur
 7. Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky (so superlegalizáciou) - 360 eur

 

Sekcia farmácie a liekovej politiky:

 1. Vydanie dovozného, vývozného alebo tranzitného povolenia na omamné látky, psychotropné látky a prípravky s obsahom omamných látok alebo psychotropných látok - 50 eur
 2. Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami - 50 eur
 3. Zmena povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami - 25 eur
 4. Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom poštového podniku vykonávajúceho činnosť osvedčujúcej osoby (ďalej len „osvedčujúca osoba“) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 50 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

 

Právny odbor

 1. podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva fyzická osoba 25 eur
 2. podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 250 eur

​ ​