Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentské štúdium

ZOZNAM ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROV ZARADENÝCH DO REZIDENTSKÉHO ŠTÚDIA PRE VŠETKY SAMOSPRÁVNE KRAJE

(zverejnený v zmysle § 39b ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch)


pre zdravotnícke povolanie:

  1. lekár (všeobecná ambulancia, špecializovaná ambulancia alebo ústavná zdravotná          
    starostlivosť)
  2. sestra  (ústavná zdravotná starostlivosť alebo  špecializovaná ambulancia)

zdravotnícke povolanie

špecializačný odbor

lekár

všeobecné lekárstvo

pediatria

anestéziológia a intenzívna medicína

detská psychiatria

fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

geriatria

gynekológia a pôrodníctvo

chirurgia

kardiológia

klinická biochémia

neonatológia

neurológia

oftalmológia

ortopédia

otorinolaryngológia

rádiológia

úrazová chirurgia

urgentná medicína

urológia

vnútorné lekárstvo


zdravotnícke povolanie

špecializačný odbor

sestra

anestéziológia a intenzívna starostlivosť

inštrumentovanie v operačnej sále

ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii