Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentské štúdium

ZOZNAM ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROV ZARADENÝCH DO REZIDENTSKÉHO ŠTÚDIA PRE VŠETKY SAMOSPRÁVNE KRAJE

​k 01. 02. 2023

(zverejnený v zmysle § 39b ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch)

ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE

ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR

lekár

všeobecné lekárstvo