Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentské štúdium

ZOZNAM ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROV ZARADENÝCH DO REZIDENTSKÉHO ŠTÚDIA PRE VŠETKY SAMOSPRÁVNE KRAJE

k 01. 10. 2023

(zverejnený v zmysle § 39b ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch)

zdravotnícke povolanie LEKÁR

ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR SPOLU
všeobecné lekárstvo 56
pediatria 53
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 5
neurológia 7
pneumológia a ftizeológia 6
psychiatria 7
reumatológia 3
detská psychiatria 4
endokrinológia 3
pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 3
pediatrická neurológia 3
150
  • platí pre všetky samosprávne kraje
  • v prípade neobsadenia predikovaného miesta v určenom špecializačnom odbore,
    MZ SR rozhodne o jeho využiteľnosti pre iný špecializačný odbor (viď. tabuľka)