Tlačiť Späť

Domov » Nová Univerzitná nemocnica Bratislava » Informácie

Informácie (UNB)

História

 • Rozhodnutie vlády o výstavbe Fakultnej nemocnice Rázsochy (1982);
 • Začiatok výstavby nemocnice Rázsochy (1987);
 • Rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením z rokov 1996, 1997, 2002, 2005, 2008, 2010;
 • Uznesenie vlády SR č. 242/2010 k návrhu na finančné zabezpečenie realizácie projektu Fakultná nemocnica s poliklinikou Rázsochy - finančné zabezpečenie realizácie projektu nemocnice s poliklinikou Rázsochy formou PPP;
 • Uznesenie vlády SR č. 363/2013 k informácii o stave investícií v akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a zámeru realizácie výstavby novej nemocnice v Bratislave – vláda ukladá ministerke zdravotníctva predložiť na rokovanie vlády štúdiu uskutočniteľnosti investícií v akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku v rámci zámeru realizácie výstavby novej nemocnice v Bratislave;
 • Uznesenie vlády SR č. 296/2014 k „Štúdii uskutočniteľnosti investícií v akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku v rámci zámeru realizácie výstavby novej nemocnice v Bratislave - Súhrnná správa“ – vláda ukladá ministerke zdravotníctva vypracovať v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom financií návrh na finančné zabezpečenie realizácie projektu výstavby novej nemocnice s poliklinikou v Bratislave z mimorozpočtových zdrojov a zahájiť projektové práce na príprave podkladov nevyhnutných pre reálne zahájenie prác na výstavbe novej nemocnice v Bratislave;
 • Štúdia uskutočniteľnosti označila za vhodnú formu realizácie novej nemocnice PPP projekt, pričom predpokladala že nová univerzitná nemocnica v Bratislave nahradí nemocnice Staré mesto, Kramáre a Ružinov, ktoré sa zatvoria resp. pretransformujú na poskytovateľov ambulantnej a doliečovacej starostlivosti;
 • MZ SR uzavrelo 11.2.2015 zmluvu o poradenských službách s konzorciom Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. a Ružička Csekes s.r.o. s názvom „Komplexné finančné, právne a technické poradenstvo a poradenstvo v procese verejného obstarávania v súvislosti s prípravou a realizáciou PPP projektu novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave” (ďalej len „poradenská zmluva“) v hodnote 2,25 mil. EUR bez DPH.  Zmluva pokrývala celý projektový manažment, podporu pri právnych, technických aj finančných prípravách projektu;
 • Január 2015 - MZ SR oznámilo následne začatie verejného obstarávania – súťažného dialógu na zákazku s názvom: „Koncesia na návrh, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu novej univerzitnej nemocnice v Bratislave s očakávanou dĺžkou prevádzky 30 rokov, vrátane poskytovania vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov“;
 • Jún 2015 – Február 2016 prebehli 3 kolá súťažného dialógu na ktorom uchádzači predstavili svoje predbežné návrhy a pripravil sa návrh koncesnej zmluvy a finálneho informatívneho dokumentu;
 • Platnosť Poradenskej zmluvy s konzorciom Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. a Ružička Csekes s.r.o  skončila 29.2.2016.

2.11.2016 – vláda uznesením číslo 503/2016 ruší výstavbu novej nemocnice formou PPP a ukladá MZ SR úlohu pripraviť alternatívny plán do konca marca 2017

                                                                             
Vízia

 • Nová univerzitná nemocnica Rázsochy        
 • Nová univerzitná nemocnica Ružinov 
 • Koncepčný návrh medicínskeho profilu zdravotníckych zariadení v Bratislave patriacich pod MZ SR

 

Prečo potrebujeme novú nemocnicu

 

 • zariadenia Univerzitnej nemocnice Bratislava nespĺňajú moderné štandardy zdravotnej starostlivosti
 • modernizácia súčasných fakultných nemocníc nezabezpečí udržateľnú kvalitu
 • koncepcia súčasných zdravotníckych zariadení sa neriadi princípmi flexibility, ktoré im pomáhajú pri  adaptácii zmien v demografickom a epidemiologickom vývoji
 • so starnutím obyvateľstva je potrebné, aby zdravotnícke zariadenia boli pripravené aj pre väčší počet starších obyvateľov so zložitejšími ochoreniami
 • atraktívne moderné pracovné prostredie znásobí pritiahnutie a udržanie si kľúčového   zdravotníckeho  personálu
 • je potrebné vytvorenie výučbovej teoretickej a praktickej základe univerzitného vzdelávania
 • zabezpečením transferu poznatkov medzi integrovanou výskumnou jednotkou a nemocnicou sa zvýši kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti

 

Verejné obstarávanie


21.4.2017 bolo na zverejnenie zaslané predbežné oznámenie (https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/356438). A následne bol začatý proces trhových konzultácií.
Dokumenty k trhovým konzultáciám SJ/AJ : Sprievodny-list-nUNB.pdfSprievodný list nUNB.pdf Informacny-dokument.pdfInformačný dokument.pdf Nova-UNB-vlastny-material.pdfNová univerzitná nemocnica v Bratislave_vlastný materiál.pdf Process-Letter-nUNB.pdfProcess Letter nUNB.pdf Teaser_EN.pdfTeaser EN.pdf Concept-for-Development-of-Bratislava-University-Hospital_EN.pdfEN Concept for Development of Bratislava University Hospital.pdf
Dokumenty k II kolu trhových konzultácii SJ/AJ :  MASTER-PROJECT-DOSSIER.pdfMASTER PROJECT DOSSIER.pdf  Proces-letter-to-the-II-round-market-consultations.pdfProces letter to the II. round market consultations.pdf  Sprievodny-list-k-II-round-konzultaciam.pdfSprievodný list k II. round konzultáciám.pdf

Zápisy z trhových konzultácii

 

Informácie


Útvar hodnoty za peniaze
K materiálu „Koncepcia rozvoja Univerzitnej nemocnice Bratislava a návrh realizácie výstavby novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave“, ktorý bol predložený na rokovanie vlády sa vyjadril útvar Hodnoty za peniaze  Ministerstva financií SR, ktorý detailne analyzoval zámer výstavby a počas tvorby materiálu bol v úzkom konštruktívnom dialógu s Inštitútom zdravotnej politiky MZ SR. Výsledkom spoločného dialógu je hodnotenie: Hodnota za peniaze projektu Nová univerzitná nemocnica v Bratislave http://www.finance.gov.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=11154&documentId=15502. Podkladom k hodnoteniu boli okrem samotného materiálu aj parciálne výpočty a predikcie. (nUNB-dopytovy-a-technicky-model.xlsxnUNB dopytový a technický model.xlsx nUNB-ekonomicky-a-financny-model.xlsxnUNB ekonomický a finančný model.xlsx nUNB-vysvetlivky.pdfnUNB vysvetlivky.pdf).
Tlačové
MUDr. Peter Visolajský: Otazky-Visolajsky.pdfOtazky MUdr. Peter Visolajský.pdf

Projekt nUNB Informačný list    (SK) Projekt-nUNB_Informacny-list.pdf
Project nUHB Information sheet   (EN) Project-nUHB_Information-sheet.pdf