Tlačiť Späť

Domov » Ambulantná starostlivosť

Často kladené otázky (FAQ)

FAQ: Príspevok na zriadenie všeobecnej ambulancie

O1: Môžem si sám vybrať, v ktorom okrese si otvorím ambulanciu a dostanem príspevok?
Ministerstvo najneskôr do 31. júla každoročne zverejňuje zoznam okresov a obcí, na ktoré sa bude viazať príspevok. Samozrejme, každý lekár sa stále môže slobodne rozhodnúť, kde si plánuje zriadiť svoju ambulanciu, ale ak plánuje požiadať o príspevok, je viazaný zoznamom okresov a obcí s alokovaným príspevkom na príslušné obdobie. Mapu aktuálne dostupných príspevkov v jednotlivých okresoch, resp. obciach nájdete tu: https://novaambulancia.sk/ako-ziskat-prispevok/#kde-je-mozne-ziskat-prispevok.  

O2: Prečo sa výška príspevku líši v jednotlivých okresoch, od čoho to závisí?
Výška príspevku sa odvíja od stupňa ohrozenia okresu z pohľadu dostupnosti všeobecných lekárov a pediatrov v príslušnom regióne. V najohrozenejších čiernych (kriticky nedostatkových) okresoch predstavuje výška príspevku 80 000 EUR, v červených (rizikovo nedostatkových) 70 000 EUR a oranžových (rizikových) 60 000 EUR. Stupeň ohrozenia okresu je uvedený v zozname za zodpovedajúce obdobie.

O3: Ako často sa prehodnocuje zoznam okresov s alokovaným príspevkom?
Zoznam okresov s alokovaným príspevkom zverejňuje ministerstvo každoročne najneskôr do 31.7.

O4: Kde nájdem formulár žiadosti o príspevok, resp. všetky ďalšie potrebné vzory dokumentov, ktoré sú súčasťou žiadosti?
Všetky potrebné dokumenty nájdete tu: ISPO Portál (planobnovy.sk).

O5: Je potrebné mať v čase podania žiadosti o príspevok už vydané povolenie na výkon činnosti od VÚC alebo stačí toto povolenie získať následne?
V prípade žiadateľov – lekára, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a právnickej osoby, to nie je potrebné, práve naopak, v čase podania žiadosti o príspevok ešte nemôžete disponovať povolením na prevádzkovanie ambulancie od VÚC. To je potrebné si začať zabezpečovať až po podaní žiadosti o príspevok. Právoplatné povolenie ste následne povinný doložiť v záujme vyplatenia prvej časti príspevku. Žiadateľa - poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý začal prevádzkovať novú všeobecnú ambulanciu v období od 1.1.2022 do 9.10.2023 sa to, samozrejme, netýka, keďže žiada o príspevok spätne na už zriadenú ambulanciu a povolením disponuje ešte pred podaním žiadosti o príspevok.

O6: Je možné získať príspevok aj pri prevzatí už existujúcej ambulancie, tzn. jej odstúpením starším lekárom novému nastupujúcemu lekárovi?
Nie, nie je to možné. Cieľom dotačnej schémy je zvyšovať kapacitu siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti otváraním nových všeobecných ambulancií, resp. vytváraním nových lekárskych miest.

O7: Aké záväzky mi plynú z čerpania príspevku?
Ako úspešný žiadateľ ste povinný predložiť právoplatne povolenie na prevádzkovanie novej všeobecnej ambulancie najneskôr do 12 mesiacov po mesiaci, v ktorom nadobudla zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu účinnosť. Prijatím príspevku sa následne zaväzujete začať prevádzkovať všeobecnú ambulanciu do troch mesiacov od právoplatnosti povolenia. Počas lehoty najmenej 5 rokov odo dňa priznania príspevku sa tiež zaväzujete prevádzkovať ambulanciu v obci alebo okrese, pre ktorý ste získali príspevok, poskytovať zdravotnú starostlivosť 35 ordinačných hodín týždenne, z toho minimálne jeden deň v týždni do 17:00 hod., a zároveň umožniť bezplatné objednávanie pacientov. V prípade, ak ide o existujúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo o poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý začal prevádzkovať novú všeobecnú ambulanciu v období od 1.1.2022 do 9.10.2023, ten je navyše povinný zabezpečiť poskytovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti lekármi v súčte najmenej o jeden úväzok viac, ako uviedol vo svojom čestnom vyhlásení.

O8: Čo ak počas čerpania príspevku pôjdem na rodičovskú dovolenku?
Čerpanie príspevku a doba plynutia záväzku sa môže prerušiť v prípade čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, alebo v prípade práceneschopnosti prijímateľa príspevku – poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo lekára – zamestnanca prijímateľa, a to na čas trvania týchto prekážok. Ministerstvo zdravotníctva obnoví vyplácanie príspevku do siedmich dní od preukázania, že prekážky pominuli.

O9: Môžem požiadať o príspevok aj v priebehu rezidentského štúdia, resp. pred jeho ukončením?
Nie. Rezident ani študent špecializačného štúdia mimo rezidentského štúdia nespĺňa podmienky oprávneného žiadateľa o príspevok, pretože ešte nedisponuje číselným kódom zdravotníckeho pracovníka.

O10: Kde nájdem aktuálnu informáciu o ešte nevyčerpaných príspevkoch na dané obdobie?
Prehľad aktuálne dostupných príspevkov v jednotlivých okresoch v rámci špecializácie všeobecné lekárstvo alebo pediatria nájdete na zverejnených mapách tu: https://novaambulancia.sk/ako-ziskat-prispevok/#kde-je-mozne-ziskat-prispevok. Zároveň Vám však odporúčame preveriť si aktuálny stav nevyčerpaných príspevkov prostredníctvom infolinky na t. č. 0910 221 396 alebo na ambulant@health.gov.sk.

O11:Môže o príspevok požiadať aj starosta obce?
Nie. Oprávneným žiadateľom o príspevok je nový lekár alebo existujúci poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorí spĺňajú podmienky uvedené tu: https://novaambulancia.sk/ako-ziskat-prispevok/.

O12: Na koho sa môžem obrátiť s ďalšími otázkami?
V prípade, ak máte nezodpovedané otázky do momentu podania žiadosti, informácie Vám poskytneme na ambulant@health.gov.sk. V prípade, ak ste si už žiadosť podali, informácie získate na planobnovy@health.gov.sk.

Kontaktovať nás tiež môžete na infolinke na t. č. 0910 221 396.