Tlačiť Späť

Domov » Ambulantná starostlivosť

Často kladené otázky (FAQ)

FAQ: Príspevok na zriadenie všeobecnej ambulancie

O1: Môžem si sám vybrať, v ktorom okrese si otvorím ambulanciu a dostanem príspevok?
Ministerstvo najneskôr do 31. júla každoročne zverejňuje zoznam okresov a obcí, na ktoré sa bude viazať príspevok. Samozrejme, každý lekár sa stále môže slobodne rozhodnúť, kde si plánuje zriadiť svoju ambulanciu, ale ak plánuje požiadať o príspevok, je viazaný zoznamom okresov a obcí s alokovaným príspevkom na príslušné obdobie. Mapu aktuálne dostupných príspevkov v jednotlivých okresoch, resp. obciach nájdete tu: https://www.health.gov.sk/?Aktualne-volne-prispevky

O2: Je príspevok aktuálne vyplácaný iba na čierne alebo aj červené okresy?
Vzhľadom na obmedzené prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, metodikou stanovenia počtu a výšky sumy príspevkov každoročne MZ SR priorizuje, na ktoré okresy sa bude alokovať príspevok. Aktuálne na obdobie august 2022 – júl 2023 boli priorizované všetky čierne okresy a najpoddimenzovanejšie červené okresy, tzn. všetky najohrozenejšie okresy na území Slovenska z pohľadu zabezpečenia poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

O3: Ako často sa prehodnocuje zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom?
Zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom zverejňuje ministerstvo každoročne najneskôr do 31.7. Najbližšie vyhodnotenie sa uskutoční v júli 2023.

O4: Plná výška príspevku predstavuje 60-tisíc eur?
Výška príspevku je diferencovaná v závislosti od typu územno-správnej jednotky nasledovne:
        • Celková suma príspevku alokovaného na úroveň okresu predstavuje 50 000 EUR.
        • Celková suma príspevku alokovaného na úroveň obce predstavuje 60 624 EUR.
Uchádzač v žiadosti o príspevok uvedie, či príspevok žiada na úrovni okresu (miesto prevádzkovania všeobecnej ambulancie v rámci okresu uvedeného v aktuálnom zozname) alebo na úrovni obce (miesto prevádzkovania všeobecnej ambulancie v konkrétnej obci uvedenej v aktuálnom zozname) podľa aktuálneho zoznamu okresov a obcí s alokovaným príspevkom.

O5: Prečo predstavuje maximálna výška príspevku niekde 50-tisíc eur a inde 60-tisíc eur, od čoho to závisí?
Príspevok je viazaný na okres alebo konkrétnu obec či mesto. Zoznam týchto okresov a obcí, resp. miest je tvorený v spolupráci so samosprávnymi krajmi, ktoré v rámci okresov určia konkrétne obce s cieľom zvýšenia adresnosti tohto opatrenia. Celková suma príspevku alokovaná na úroveň okresu preto predstavuje 50 000 eur a na úrovni obce 60 624 eur.

O6: Keď mi bude priznaný príspevok, znamená to, že dostanem obratom vyplatenú plnú sumu príspevku?
Príspevok MZ SR vypláca poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti najviac 12 mesiacov od predloženia dokumentov v štyroch častiach so zámerom účelného vynakladania verejných financií.

Prvú časť príspevku MZ SR vyplatí poskytovateľovi, ktorý doručí MZ SR nasledovné:

    a) nový poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti
        • právoplatné povolenie na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie, ktoré vydal príslušný orgán uchádzačovi ako fyzickej osobe alebo ako právnickej osobe,

To znamená, že po podpise zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti resp. po doručení oznámenie o splnení podmienok (informácia, že ste úspešný žiadateľ) je potrebné požiadať príslušný samosprávny kraj o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie. Po predložení povolenia Vám MZ SR uhradí prvú časť príspevku v sume 40% z celkovej sumy príspevku (zo 60 624 eur resp. 50 000 eur), bez dokladovania ďalších podkladov.

    b) existujúci poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti
        • právoplatné povolenie na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie, v ktorej sa zaviazal začať prevádzkovať všeobecnú ambulanciu,
        • súhrnné čestné vyhlásenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a lekára o splnení legislatívnych podmienok, ktoré sú zverejnené na webovom sídle MZ SR.

Po vyplatení prvej časti príspevku vo výške 40 % z celkovej sumy bude uchádzač zasielať štvrťročne MZ SR Kvartálne oznámenia ako informáciu o tom, ako rýchlo mu rastie kapitačný kmeň a ako sa mu mení personálne zloženie lekárov v ambulancii (týka sa najmä už existujúcich poskytovateľov) za účelom vyplatenia druhej, tretej a štvrtej časti príspevku.

Kvartálne oznámenie zahŕňa informáciu o:
        • celkovom počte kapitovaných poistencov a
        • číselných kódoch lekárov a príslušnej výšky úväzkov lekárov pracujúcich v ambulancii v čase podania oznámenia.

Pre lepšiu zrozumiteľnosť uvádzame súhrnnú tabuľku objasňujúcu výšku a podmienky získania jednotlivých častí príspevku.

Výška príspevku jednotlivých častí príspevku

Úroveň Celková suma
príspevku
1. časť 2. časť 3. časť 4. časť
40% 30% 20% 10%
okres 50 000 € 20 000 € 15 000 € 10 000 € 5 000 €
obec 60 624 € 24 250 € 18 187 € 12 125 € 6 062 €

 

Podmienka počtu kapitovaných poistencov na poskytnutie druhej, tretej a štvrtej časti príspevku

Typ
poskytovateľa
Normatívny
počet
kapitovaných
poistencov
1. časť 2. časť 3. časť 4. časť

predloženie
povolenia

60% z NPK 70% z NPK 90% z NPK
VLD* 1 600 ≤ 960 kap.
poistencov
≤ 1120 kap.
poistencov
≤ 1440 kap.
poistencov
VLDD** 1 100 ≤ 660 kap.
poistencov
≤ 770 kap.
poistencov
≤ 990 kap.
poistencov

* všeobecný lekár pre dospelých
** všeobecný lekár pre deti a dorast
NPK = normatívny počet kapitovaných poistencov

Výška normatívneho počtu kapitovaných poistencov je upravená Nariadením vlády č. 11/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Zmena jej výšky je považovaná za zmenu podmienok výzvy v zmysle bodu 4.3 tejto výzvy.

O7: Môžem požiadať o príspevok aj v priebehu rezidentského štúdia, resp. pred jeho ukončením?
Nie. Rezident ani študent špecializačného štúdia mimo rezidentského štúdia nespĺňa podmienky oprávneného žiadateľa o príspevok, pretože ešte nedisponuje číselným kódom zdravotníckeho pracovníka.

O8: Môže o príspevok požiadať aj starosta obce?
Nie. Oprávneným žiadateľom o príspevok je len nový lekár alebo existujúci poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorí spĺňajú podmienky stanovené vo výzve. Prijímateľom v tejto vyzve nie sú samosprávy, ale konkrétny lekári alebo poskytovatelia.

O9: Je možné získať príspevok aj pri prevzatí už existujúcej ambulancie, tzn. jej odstúpením starším lekárom novému nastupujúcemu lekárovi?
Nie, nie je to možné. Hlavnou filozofiou zavedenia príspevku je zvyšovanie kapacity siete všeobecnej ambulantnej starostlivosti buď novými poskytovateľmi (ambulancie na zelenej lúke) alebo existujúcimi poskytovateľmi (súčasný poskytovateľ zamestná ďalšieho lekára v ambulancii s novým identifikátorom zdravotníckeho zariadenia uvedenom v povolení od VÚC, tzn. + 1 lekárske miesto).

Prevzatie ambulancie a teda výmena pôvodného lekára, ktorý končí, za nového lekára, ktorý ho nahradí, nezvyšuje kapacitu siete. Kapacita siete ostáva v takomto prípade rovnaká, generačnou výmenou preto nie je splnená podmienka oprávnenosti žiadateľa. Z tohto dôvodu príspevok neslúži na odstúpenie ambulancie, resp. prevzatie novým lekárom. Princíp poskytnutia príspevku je založený na nenávratnej finančnej pomoci s cieľom preklenúť obdobie rastu krivky kapitantov od momentu začatia prevádzkovania novo zriadenej ambulancie, kedy príjem z kapitácie zo zdravotných poisťovní pokrýva minimálne náklady ambulancie. Pri prevzatí ambulancie s už existujúcim kapitačným kmeňom od staršieho lekára má ambulancia zabezpečený príjem od zdravotných poisťovní a nepotrebuje vykrývať chýbajúci príjem z dôvodu nízkeho počtu kapitantov začínajúcej ambulancie.

O10: Prečo podporujete iba nových poskytovateľov?
Nie, príspevok je určený ako pre nových, tak aj pre existujúcich poskytovateľov.
Hlavnou filozofiou zavedenia príspevku je zvyšovanie kapacity siete všeobecnej ambulantnej starostlivosti buď novými poskytovateľmi (ambulancie na zelenej lúke) alebo existujúcimi poskytovateľmi (súčasný poskytovateľ zamestná ďalšieho lekára v ambulancii s novým identifikátorom zdravotníckeho zariadenia v novom povolení od VÚC, tzn. + 1 lekárske miesto).
Cieľom dotačnej schémy je zvyšovať kapacitu siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti otváraním nových všeobecných ambulancií, resp. vytváraním nových lekárskych miest.

O11: Je možné požiadať o príspevok spätne ?
Žiaľ, príspevok nie je možné získať spätne, a to na ambulancie už zriadené pred vyhlásením výzvy a podaním žiadosti. Podmienkou oprávnenosti získania príspevku je zriadiť úplne novú ambulanciu, tzn. začať prevádzkovať ambulanciu až po požiadaní o príspevok. Princíp financovania príspevku je založený na nenávratnej pomoci s cieľom finančne preklenúť obdobie rastu krivky kapitantov od momentu začatia prevádzkovania ambulancie, kedy príjem z kapitácie zo zdravotných poisťovní pokrýva minimálne náklady ambulancie. Uvedomujeme si, že stále veľmi nutne potrebujete finančnú dotáciu, avšak z dôvodu, že už si kapitačný kmeň nejakú dobu tvoríte a Vaša ambulancia je v prevádzke, to žiaľ nie je v prípade uvedeného príspevku možné.

O12: Je potrebné mať v čase podania žiadosti o príspevok už vydané povolenie na výkon činnosti od VÚC alebo stačí toto povolenie získať následne?
Nie, práve naopak, v čase podania žiadosti o príspevok ešte nemôžete disponovať povolením na prevádzkovanie ambulancie od VÚC. To je potrebné si začať zabezpečovať až po podaní žiadosti o príspevok. Právoplatné povolenie ste následne povinný doložiť v záujme vyplatenia prvej časti príspevku.

O13: Posledný rok som bol zamestnaný ako všeobecný lekár na plný úväzok v ambulancii v okrese Detva (čierny okres). Mal by som záujem otvoriť si novú všeobecnú ambulanciu v okrese Banská Štiavnica (červený okres), na ktorý je podľa aktuálneho zoznamu alokovaný jeden príspevok. Spĺňam podmienky oprávnenosti žiadateľa?
Nie, podmienky oprávnenosti žiadateľa žiaľ nespĺňate, keďže ste v období 36 mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok vykonávali zdravotnícke povolanie u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti vo vyššom ako polovičnom úväzku v okrese klasifikovanom vyšším stupňom ohrozenia ako okres, pre ktorý sa máte záujem uchádzať o príspevok (tzn. okres Detva je podľa klasifikácie čiernym okresom, okres Banská Štiavnica červeným okresom). Cieľom opatrenia nebolo príspevkom podporovať prechod lekárov z viac ohrozených okresov do menej ohrozených okresov.

O príspevok môže požiadať uchádzač, ktorým je:

    a) nový lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria, ktorému bol vydaný číselný kód zdravotníckeho pracovníka, ale ešte nezískali povolenie na prevádzkovanie ambulancie, pričom spĺňa nasledujúce podmienky
        • pred tým, ako požiadal o poskytnutie príspevku nevykonával v okrese, pre ktorý žiada príspevok zdravotnícke povolanie u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti vo vyššom ako polovičnom úväzku v priemere počas 36 mesiacov predchádzajúcich roku, v ktorom podal žiadosť,
        • 36 mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok nevykonával zdravotnícke povolanie podľa u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti vo vyššom ako polovičnom úväzku v priemere v okrese, ktorý je podľa klasifikácie okresov klasifikovaný rovnakým alebo vyšším stupňom ohrozenia ako okres, pre ktorý sa uchádza o príspevok,
        • nebol počas 36 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti odborným zástupcom u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorému zdravotná poisťovňa v tom čase vypovedala zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
    b) existujúci poskytovatelia, ktorí majú záujem zriadiť a prevádzkovať všeobecnú ambulanciu, pokiaľ za všeobecného lekára alebo pediatra, ktorého plánujú zamestnať, preukážu splnenie rovnakých podmienok ako v prípade nového lekára žiadateľa, uvedených vyššie v bode a.

O14: Aké záväzky mi plynú z čerpania príspevku?
Prijatím prvej časti príspevku sa zaväzujete začať prevádzkovať všeobecnú ambulanciu do dvoch mesiacov od právoplatnosti povolenia. Počas lehoty najmenej 5 rokov odo dňa priznania príspevku sa následne zaväzujete prevádzkovať ambulanciu v obci alebo okrese, pre ktorý ste získali príspevok, poskytovať zdravotnú starostlivosť 35 ordinačných hodín týždenne, z toho minimálne jeden deň v týždni do 17:00 hod. a zároveň umožniť bezplatné objednávanie pacientov. V prípade, ak ide o existujúceho poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ten je navyše povinný zabezpečiť poskytovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti lekármi v súčte najmenej o jeden úväzok viac ako uviedol vo svojom čestnom vyhlásení.

O15: Čo ak počas čerpania príspevku pôjdem na rodičovskú dovolenku?
V prípade materskej/rodičovskej dovolenky alebo dlhodobej práceneschopnosti nedôjde k porušenie podmienok. Čerpanie príspevku a doba plynutia záväzku sa môže v uvedených prípadoch prerušiť a to na čas trvania týchto prekážok. Vyplácanie príspevku MZ SR obnoví do siedmich dní od preukázania, že prekážky pominuli.

O16: Aké sankcie sú stanovené v prípade porušenia podmienok čerpania príspevku?
V prípade porušenia podmienok čerpania príspevku oprávnenie čerpať príspevok zanikne a poskytovateľ čerpajúci príspevok je povinný ministerstvu zdravotníctva vrátiť príspevok alebo jeho pomernú časť za obdobie, kedy neboli splnené podmienky jeho čerpania.

O17: Kde nájdem formulár žiadosti o príspevok, resp. všetky ďalšie potrebné vzory dokumentov, ktoré sú súčasťou žiadosti o príspevok?
Všetky potrebné dokumenty nájdete tu: https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-fin-podpora-vas

O18: Na koho sa môžem obrátiť s ďalšími otázkami?
V prípade, ak máte nezodpovedané otázky do momentu podania žiadosti, informácie Vám poskytneme aj na ambulant@health.gov.sk. V prípade, ak ste si už žiadosť podali, informácie získate na planobnovy@health.gov.sk

Kontaktovať nás tiež môžete na infolinke na t. č. 0910 221 396.