Koronavírus COVID-19 

VŠETKO O KORONAVÍRUSE NÁJDTETE TU:

 

www.korona.gov.sk/

Všetko o očkovaní / www.slovenskoproticovidu.sk
NOVÉ Kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 (8.3.2021)

DOKUMENTY na stiahnutie POTREBNÉ PRED OČKOVANÍM
Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta o očkovaní
DOTAZNÍK - Anamnestické otázky pre pacienta
Podrobné informácie o vakcíne proti COVID-19 (Pfizer/BioNTech)
Podrobné informácie o vakcíne proti COVID-19 (Moderna)
Podrobné informácie o vakcíne proti COVID-19 (Astra Zeneca)
Podrobné informácie o vakcíne proti COVID-19 (Johnson & Johnson)
Návod na lekárske použitie lieku Gam-COVID-Vac (Sputnik V)

COVID AUTOMAT - Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19)
 

Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA COVID-19

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka, odporúčame postupovať nasledovne:

- výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave
- nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy,
- následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov,

ako požiadať o vyšetrenie: https://www.korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

ŠTANDARDNÉ POSTUPY PRE ZDRAVOTNÍKOV ku COVID-19
POSTUPY PRE PACIENTOV ku COVID-19

 

Od pondelka 2. augusta 2021:

 

Od 2. augusta zostáva na základe Covid Automatu celé Slovensko v zelenej farbe (stupeň monitoring).


 mapa-2.8.png


 APLIKÁCIA COVID AUTOMAT - https://automat.gov.sk/

  

Pri vstupe na územie SR platia od 19. júla 2021 nové pravidlá

 

Od 19. júla 2021 platí nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR:


https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_231.pdf

 

Prehľad zmien oproti Vyhláške ÚVZ SR č. 226:


Mení sa definícia plne zaočkovanej osoby. Po nadobudnutí účinnosti novej vyhlášky sa za plne zaočkovanú bude považovať:
    • osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
    • osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
    • osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

 

Dôležité informácie:


    1. Pre ľudí, ktorí sa zaočkovali pred 9. júlom 2021 a po novom nebudú spĺňať definíciu plne zaočkovanej osoby, sa izolácia skončí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 (test bude hradený štátom), pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať už v prvý deň karantény. Toto prechodné ustanovenie bude platiť 14 dní od účinnosti vyhlášky, teda sa bude vzťahovať na osoby, ktoré na územie SR prídu do 2. augusta 2021 do 6:00. 
    2. Na osoby, ktoré sa zaočkovali po 9. júli 2021, čiže po začiatku účinnosti doterajšej vyhlášky, sa toto prechodné ustanovenie vzťahovať nebude. V ich prípade totiž uplynul príliš krátky čas na to, aby sa im vytvorila aspoň minimálna hladina ochranných protilátok. Pre uvedené osoby platí povinnosť domácej karantény, pričom test proti COVID-19 je možné podstúpiť najskôr na piaty deň. Ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa končí.
    3. Osoby, ktoré nie sú schopné preukázať sa dokladom o statuse plne zaočkovanej osoby (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku), sa nepovažujú za plne zaočkované a platia pre ne podmienky ako pre nezaočkované osoby.
    4. Osoby, ktoré vycestovali do zahraničia bezprostredne po aplikovaní prvej dávky vakcíny, sa môžu bez povinnosti karantény vrátiť na územie SR do 19. júla 2021 do 6:00, kedy nadobudne účinnosť nová vyhláška.
    5. Ostatné prechodné ustanovenia (týkajúce sa pendlerov, osôb od 12 do 18 rokov) ostávajú v platnosti s pôvodnými termínmi, čiže do 1. septembra, resp. 9. augusta.

Zaočkovaná osoba


Za plne zaočkovanú sa považuje osoba:
    • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
    • najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
    • osoba najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. 

Postup plne zaočkovaných pri príchode zo zahraničia:
    • Osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica, prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov.
    • Plne zaočkované osoby po vstupe na územie SR nemajú nariadenú karanténu.
Okrem COVID-preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je pri vstupe na územie SR možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

• Vstup na územie SR letecky:
        ◦ Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí pred vstupom vyplniť formulár na www.mindop.sk/covid 
        ◦ Osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica
        ◦ Pri prílete z krajiny mimo nižšie uvedeného zoznamu je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším než 72 hod.
        ◦ Zoznam krajín, z ktorých pri návrate nie je potrebný test: Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Nezaočkovaná osoba

   • Je povinná registrovať sa cez formulár eHranica pri každom návrate zo zahraničia.
    • Po príchode je povinná zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 14. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.
    • Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Test je v tomto prípade hradený štátom. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

• Vstup na územie SR letecky:
        ◦ Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí mať v čase príletu platnú registráciu na eHranica a zároveň vyplnený formulár na www.mindop.sk/covid
        ◦ Osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica, 
        ◦ Pri prílete z krajiny mimo nižšie uvedeného zoznamu je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším než 72 hod.
        ◦ Zoznam krajín, z ktorých pri návrate nie je potrebný test: Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Nezaočkované osoby majú výnimku z karantény ak:

    • nemôžu byť zaočkované zo zdravotných dôvodov, predložia o tom lekárske potvrdenie od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vyhlášky) a zároveň majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.

    • majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú občanmi SR - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.

    • prekračujú hranicu SR výhradne za účelom výkonu práce z/do iných krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, resp. v uvedených krajinách, a majú potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce podľa prílohy č. 3 vyhlášky - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
 
    • poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu (resp. za týmto účelom vstupujú na Slovensko zo susedného štátu) - musia mať potvrdenie o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka, čestné prehlásenie o rodinnom vzťahu (oboje v slovenčine) a negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.

    • preukázateľne prekračujú hranicu z/do okolitých štátov z dôvodu obhospodarovania pozemkov, ktoré sa nachádzajú do 10 km od hranice SR a majú negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.
 
    • sa na nich v rámci výkonu povolania vzťahuje výnimka z karantény - ide napríklad o posádky lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov pohrebnej služby pri prevoze ostatkov (podrobnosti v § 6 vyhlášky). Tieto osoby sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na COVID-19, ani sa registrovať na eHranici.
 
    • patria medzi vybrané profesijné skupiny (napr. delegácie zastupujúce SR, poslanci Európskeho parlamentu či zamestnanci medzinárodných organizácií, umelci pri cezhraničnej produkcii, vyslaní redaktori, športová reprezentácia a iné; podrobne v § 8 vyhlášky)  - pri vstupe na Slovensko povinnosť preukázať sa dokladom o danej skutočnosti a povinný negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.
 
    • ide o krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby pričom nezaočkovaná osoba sa preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Pendleri

    • Osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v iných krajinách EÚ alebo na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo na Ukrajine, pričom za posledných 14 dní navštívili iba tieto krajiny a cestujú iba za prácou.
    • Osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v iných krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, miesto výkonu práce na území SR a cestujú iba za prácou.
   
Režim na hraniciach pre pendlerov:
    • Do 1. septembra 2021 stačí jedna registrácia cez formulár eHranica
    • Do 1. septembra 2021 majú výnimku z karantény ak:
o    majú potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce
o    majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
    • Zaočkovaným pendlerom platí registrácia na eHranici 6 mesiacov, po vstupe na územie SR nemajú nariadenú karanténu, ani sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.

Deti

eHranica
    • Deti do 12 rokov sa nemusia registrovať.
    • Deťom vo veku 12 až 18 rokov platí prvá registrácia do 9. augusta 2021.
Karanténa
    • Dieťa do 12 rokov sa nemusí testovať, karanténa mu končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch po negatívnom PCR teste).
    • Osoby od 12 do 18 rokov veku nemusia ísť do karantény, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu (napr. ak sú obaja rodičia zaočkovaní) - prechodne do 9. augusta 2021, po tomto termíne bude rozhodovať, či je osoba nad 12 rokov zaočkovaná.

Vstup na územie SR letecky:

Ak deti do 12 rokov prichádzajú na územie SR letecky z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od starších spolucestujúcich sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.
 
Študenti

    • Deti, žiaci a študenti ktorí aktívne navštevujú materskú, základnú, strednú alebo vysokú školu v susedných štátoch (alebo naopak, majú pobyt v týchto krajinách a navštevujú školu na Slovensku) nemusia podstúpiť karanténu, ak majú potvrdenie o prezenčnom štúdiu.
    • Ak majú do 26 rokov, trvalý pobyt v SR, štatút žiaka základnej/strednej školy či študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a zúčastňujú sa tréningového procesu ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a majú o tom potvrdenie od príslušnej inštitúcie, nemusia po prekročení hraníc podstúpiť karanténu.
    • Žiaci a študenti od 12 rokov musia mať zároveň negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu nie starší ako 7 dní.
    • Tieto podmienky sa vzťahujú aj na jednu sprevádzajúcu osobu, tá sa okrem negatívneho testu (PCR nie starší ako 7 dní) musí vedieť preukázať potvrdením o statuse sprevádzajúcej osoby.
POZOR: Študenti musia prekračovať hranice z dôvodu aktívneho štúdia (to znamená, že musí prebiehať prezenčná výučba, režim si študenti nemôžu uplatniť v období, kedy je výučba prerušená, ako napr. počas letných prázdnin).

Osoby cestujúce za diagnostikou a liečbou

Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré vstupujú alebo opúšťajú Slovensko pre diagnostiku a liečbu, ako aj ich blízke osoby majú výnimku z karantény.
    • Ak ich pobyt nepresiahne 12 hodín, nemusia žiadať výnimku, musia však vedieť preukázať účel cesty (pozvanie/potvrdenie  od lekára).
    • Ak ich pobyt presiahne 12 hodín, musia požiadať o posúdenie žiadosti na webstránke https://cestujem.standardnepostupy.sk
    • Registrácia na eHranicu je platná jeden týždeň.

Preprava blízkych na letisko

    • Osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo Slovenska musia zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk/. Pri kontrole sa musia preukázať vytlačeným potvrdením tejto registrácie a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. 
    • Najneskôr pri návrate a územie SR sa musia zaregistrovať cez formulár eHranica (ak nemajú už platnú registráciu).
    • Cestu sú povinné vykonať výhradne cez územie členských štátov EÚ, bez zastavenia (s výnimkou zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných látok a nástup či výstup prepravovanej osoby).
    • Pri dodržaní týchto pravidiel je možné vstúpiť na územie Slovenska aj bez platného negatívneho testu a bez karantény.
     

OSTATNÉ OPATRENIA:

RÚŠKA A RESPIRÁTORY

Interiér:

Nos a ústa musia byť v interiéri prekryté respirátorom. V zelených, žltých a oranžových okresoch je v interiéroch povolené nosiť namiesto respirátora rúško. Ľudia okrem rúška môžu použiť aj šál alebo šatku. ér:s a ústa musia byť v interiéri prekryté respirátorom. V prvom a v druhom stupni ostražitosti (žlté a oranžové okresy) je v interiéroch povolené nosiť namiesto respirátora rúško. Ľudia okrem rúška môžu použiť aj šál alebo šatku.

Exteriér:
V okresoch v I., II. alebo III. stupni varovania podľa COVID Automatu (bordová, červená, ružová farba okresov) musia byť v exteriéri nos a ústa prekryté (respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou).
V okresoch v stupni monitoring a v I. a II. stupni ostražitosti (zelená, žltá, oranžová) je povinné nosiť rúško, šál alebo šatku v exteriéri už len na hromadných podujatiach.

Viac informácií nájdete: https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_prekrytie_dychacich_ciest_17-6-2021.pdf

 

PRAVIDLÁ PRE PREVÁDZKY

 Negatívny test na COVID-19 sa v súčasnosti vyžaduje:
• v interiéroch akvaparkov (iba služby, resp. atrakcie ako vnútorné bazény; nie je potrebný na použitie šatne, sprchy, toalety)
• v prevádzkach spoločného stravovania, kde sa organizujú svadobné hostiny, kary večierky a podobné podujatia
• u divákov aj súťažiacich na športových podujatiach.

V prípadoch, kedy sa pre vstup do prevádzky resp. na podujatie vyžaduje negatívny test na COVID-19, je možné ho nahradiť potvrdením o očkovaní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 12 rokov.

Pre potvrdenie o očkovaní platia nasledovné lehoty zaočkovanosti:

✓ najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou,
✓ najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou,
✓ najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do
180 dní od prekonania COVID-19

Viac informácií nájdete:  https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_234.pdf

 

PRAVIDLÁ PRE HROMADNÉ PODUJATIA

Negatívny výsledok testu na COVID-19 sa vyžaduje na týchto podujatiach:

1. Svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia v prevádzkach

2. Športové podujatia (súťažiaci, ako aj diváci tam, kde je ich účasť povolená)

3. Zotavovacie podujatia (pobytové tábory) - deti nad 12 rokov a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia

V prípadoch, kedy sa pre vstup na hromadné podujatie vyžaduje negatívny test na COVID-19, je možné ho nahradiť potvrdením o očkovaní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 12 rokov.

Pre potvrdenie o očkovaní platia nasledovné lehoty zaočkovanosti:

• najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou,
• najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou,
• najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19

Viac informácií nájdete:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_233.pdf

 

Podmienky pre návštevy v zdravotníckych zariadeniach od 14. mája:

V okresoch 1. až 4. stupňa varovania (ružová, červená, bordová, čierna) naďalej platí zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, s výnimkami:
• Stále platí výnimka pre kňazov, ktorí podávajú sviatosť pomazania ťažko chorým a umierajúcim.
• Rovnako možno stále navštevovať osoby v paliatívnej starostlivosti, sú ťažko choré alebo umierajúce.
• Navštevovať môžu aj ľudia, ktorí:
o sú zaočkovaní mRNA vakcínou – viac ako 14 dní po 2. dávke
o sú zaočkovaní vektorovou vakcínou – viac ako 4 týždne po 1. dávke
o prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
o prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od prekonania ochorenia – viac ako 14 dní po
prvej dávke
o majú negatívny test na COVID-19:
▪ RT-PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín
▪ Ag test nie starší ako 24 hodín
V okresoch stupňa monitoring a v stupňoch ostražitosti (zelená, žltá, oranžová) budú môcť byť návštevy bez obmedzení.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti nariadiť miernejšie alebo prísnejšie opatrenia. 

 

Metodické usmernenia

Povolenia MZ SR na terapeutické použite liekov v neschválenej indikácii infekcie COVID-19


Opatrenia a Rozhodnutia MZ SR


NávodyŠtandardizované postupy, protokoly a odporúčania

Usmernenia OOPP

Tehotenstvo pri COVID-19

Odborné informácie (prof. Borovský, doc. Krištúfková)

Dokumenty pre verejnosť

Videá

 Praktické informácie               Odborníci o koronavíruse              Čo treba vedieť                              Použitie rúška a dezinfekcie
COVID 19 - praktické informácie Odborníci o koronavíruse Čo treba vedieť o koronavíruse Použitie rúška a dezinfekcie 

Infografiky pre občanov  

 

Ďalšie Infografiky pre občanov nájdete na adrese: https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/


Tlačové správy Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s koronavírusom COVID 19


Aktuality o koronavíruse z iných webov

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sociálna poisťovňa

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Úrad verejného zdravotníctva SR

WHO – Svetová zdravotnícka organizácia

​​​ ​​​​​