Tlačiť Späť

Domov » Generická preskripcia » Často kladené otázky

Často kladené otázky

Otázky:

Odpoveď:

Ako postupovať z pohľadu lekárnika v prípade, že na lekárskom predpise uvedie lekár názov konkrétneho lieku, ktorého liečivo je uvedené v Prílohe č.1 zákona Lekárnik liek nevydá, ak lekár uviedol iba názov lieku.
V manuáli ku generickej preskripcii je na strane 9 v poslednom odstavci uvedené "Lekárnik nesmie vydať liek s iným liečivom alebo v inej liekovej forme alebo v inej sile alebo inej veľkosti balenia alebo iný počet balení lieku ako predpísal lekár".
Chcem sa spýtať, že čo sa týka toho počtu balení a veľkosti balenia môžeme namiesto dvoch balení napríklad Preductalu 60 tbl vydať jeden 120 tbl Preductal?
Za správny výber liečiva alebo humánneho lieku, cesty podania, liekovej formy lieku, veľkosti a počtu dávok v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách pri predpisovaní humánneho lieku v rámci poskytnutia zdravotnej starostlivosti je zodpovedný predpisujúci lekár.
Lekárnik vydá len tú veľkosť balenia a taký počet balení, ako uviedol na lekárskom predpise lekár.
Lekári nám predpisujú i.m. a i.v. lieky generickou preskripciu s uvedením názvu lieku v zátvorke...Je takýto lekársky predpis platný?Nie. V týchto prípadoch sa nepredpisuje podľa § 119 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z. z. V prílohe č. 1 nie sú uvedené liečiva s cestou podania i.m. a i.v.
Ako sa majú vypisovať poukazy na zdravotnícke potreby? Na predpisovanie zdravotníckych pomôcok sa nevzťahuje generická preskripcia.
V § 119 ods. 5 sa odkazuje na prílohu č. 1, na názov liečiva, cestu podania a ATC kód.
Je ATC kód dôležitý pri predpisovaní liečiva?
Nie je. Je to len pomôcka na rýchlejšie zistenie, či sa dané liečivo nachádza v prílohe č. 1. Zákonom stanovené je liečivo, ktoré sa predpisuje na lekársky predpis.
Prečo chýbajú v zákone č. 362/2011 Z. z. príloha č. 1, niektoré účinné látky? Povinná generická preskripcia sa nevzťahuje na všetky liečivá, ktoré sú kategorizované. Preto je v zákone uvedená Príloha č. 1, ktorá presne určuje rozsah liečiv, na ktoré sa generická preskripcia vzťahuje. Liečivá, na ktoré sa nevzťahuje generická preskripcia sú napríklad: antiarytmiká, antiepileptiká, antiparkinsoniká, monoklonálne protilátky a iné vysoko špecifického liečivá.
Podľa nového zákona, je možné vydať liek v rámci generickej substitúcie? Generická substitúcia sa uplatňuje na všetky lieky, ktorých liečivo tvorí Prílohu č. 1. Tzn. ak lekár nezakáže z medicínskeho dôvodu výdaj nejakého konkrétneho lieku s obsahom liečiva z Prílohy č. 1, lekárnik je povinný vydať najlacnejší liek pre pacienta, alebo pacient má možnosť vybrať si iný. V tomto rozsahu sa teda uplatňuje generická substitúcia.
Ak liečivo nie je uvedené v prílohe č. 1 a nevzťahuje sa na lieky s obsahom omamných a psychotropných látok, viacerých liečiv, antiarytmika, antiepileptika, antiparkinsonika, monoklonálne protilátky a iné vysoko špecifického liečiva a liek sa aj tak podáva p.o, ako ho má lekár predpísať? Ak liečivo nie je v prílohe č. 1 lekár predpíše liek názvom lieku, v tomto prípade vyznačí aj kód lieku – teda predpisuje ho tak, ako do 30.11.2011.
Môže sa lekársky predpis vypisovať rukou?Áno, môže.
Ako má lekár vypisovať žiadanky, objednávky v nemocničnom zariadení pre pacientov? Ma písať účinnú látku?Nie, generická preskripcia sa vzťahuje len na lieky predpísané na lekárskom predpise, ktoré sa vydávajú vo verejnej lekárni.
Ak lekár predpíše názov liečiva a ostatné náležitosti, ktoré lekársky predpis má obsahovať, ale nenapíše cestu podania. Je nutné takýto lekársky predpis vrátiť pacientovi? Cesta podania je povinnou náležitosťou lekárskeho predpisu podľa § 119 ods.5. Ak teda ide o liečivo, ktoré je uvedené v Prílohe č. 1, cesta podania musí byť na lekárskom predpise uvedená.
Budú sa používať nové recepty?Nie, doterajšie lekárske predpisy zostávajú v platnosti v takom formáte ako doposiaľ.
Môže sa použiť kód lieku na recept, keď sa nezmesti celá účinná látka? Nie. Pri predpisovaní liekov podľa § 119 ods. 5 sa na lekárskom predpise predpisuje len liečivo. Nepredpisuje sa ŠUKL kód lieku.
Ako postupovať v prípade, že má pacient predpísaný liek, na ktorý sa vzťahuje generická preskripcia, teda na Rp je predpísaná len účinná latka / bez firemného názvu/ ponúkne sa pacientovi najlacnejší liek, ale pacient nechce najlacnejší liek.Lekárnik je pacientovi povinný ponúknuť liek bez doplatku prípade s najnižším doplatkom. Ak sa pacient rozhodne pre iný ako najlacnejší, môže si vybrať sám s akým doplatkom chce. Lekárni pri retaxácii uvedie SUKL kód toho lieku, ktorý bol pacientovi v lekárni skutočne vydaný.
Ak sa po 1.12.2011 objaví Rp s liekom, na ktorý sa vzťahuje generická preskripcia, ale je napísaný po starom, teda na Rp je firemný názov s kódom lieku.
Ma sa odmietnuť vydanie takto napísaného lieku?
Ak je lekársky predpis vystavený 1.12.2011, je nevyhnutné dodržiavať platnú legislatívu a pri predpisovaní postupovať podľa nového zákona č. 362/2011 Z. z, - teda účinnú látku.
Môže lekár najskôr odporučiť názov firemného lieku a potom predpísať účinnú látku? Nie, lekár najskôr napíše liečivo, liekovú formu lieku, silu lieku, veľkosť balenia a počet balení lieku a potom môže pod to odporučiť konkrétny liek.
Programátori - bolo by možné dať na web. excel. súbor s konkrétnymi účinnými látkami zvlášť mimo manuálu?Excelovská tabuľka s liečivami je uverejnená na nasledovnom linku:
http://www.mzsr.sk/?genericka-preskripcia&sprava=oznam-ku-generickej-preskripcii
Platí naďalej označenie zákaz vydať generický liek? Nie neplatí. Pokiaľ má lekár medicínsky dôvod prečo zakazuje vydať niektorý z dostupných liekov, napíše ho na zadnej strane receptu a lekárnik musí tento zákaz rešpektovať. Lekár má súčasne povinnosť do zdravotnej dokumentácie pacienta uviesť dôvod, prečo zakazuje výdaj náhradného generického lieku.

Určiť prioritu poradia na Rp – účinná látka a ak lekár napíše aj názov konkrétneho lieku, čo bude na Rp ako prvé v poradí a čo druhé

Ako prvé bude liečivo, lieková forma, sila lieku, veľkosť balenia lieku. Ak sa lekár rozhodne využiť možnosť napísať aj názov lieku, uvedie to ako posledný údaj. Viď manuál, ktorý ministerstvo uverejnilo na svojom webovom sídle.

Spôsob podania , silu , množstvo – počet ks resp. počet balení vypísať aj pre účinnú látku aj pre konkrétny liek, alebo to bude dostačujúce iba pre účinnú látku ?

Zákon túto povinnosť ukladá pre účinnú látku.

Akým spôsobom bude lekár dostávať spätnú väzbu (z lekárni, zo ZP alebo priamo cez net?

V zmysle ustanovení § 6 ods. 4 písm. k) zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým boli novelizovaný čl. VIII zákona č. 362/2011 Z. z..

Bude potrebné z forézneho hľadiska zaznamenávať spätnú väzbu do zdravotnej dokumentácie pacienta, čo vlastne pacient mal v lekárni skutočne vydané ?

Túto povinnosť lekár nemá. Lekár zaznamená predpísanie liečiva so všetkými údajmi, ktoré vyžaduje § 119 ods. 5. Po získaní informácie od zdravotnej poisťovne pacienta o vydanom lieku, môže tento údaj zaznamenať aj v zdravotnej dokumentácii pacienta.

Lieky, ktoré patria do prílohy č.1 nového zákona, sa musia predpisovať uvedením liečiva na recepte. Lieky, ktoré nepatria do prílohy č.1, sa musia predpisovať uvedením názvu lieku. Spadajú do prílohy číslo 1 všetky lieky s uvedeným liečivom, alebo iba tie, ktoré majú rovnakú cestu podania, ako je uvedená pri liečive v prílohe?

Príloha č. 1 sa vzťahuje na liečivá v závislosti od cesty podania ako je uvedená v prílohe č. 1. Prakticky ide o liečiva s cestou podania p.o.

Môže ZP zazmluvnený všeobecný lekár predpísať pacientovi liek, ktorý vo svojej správe odporučil ZP nezazmluvnený odborný lekár?

Lekár v takom prípade postupuje pri predpisovaní podľa § 119 ods. 9.

Musí sa na receptoch tlačiť kód lieku v prípade, že sa predpisuje účinná látka?

Ak sa liek predpisuje názvom účinnej látky, v takom prípade lekár nevyznačí ŠUKL kód lieku na lekárskom predpise. Ten vyznačí až osoba, ktorá vydáva humánny liek na základe konkrétneho lieku, ktorý bol pacientovi vydaný.

Pre liečivo, ktoré je v prílohe č. 1 Zákona o lieku (generická preskripcia) je povinnosť pri výdaji vydať pacientovi „humánny liek, ktorý je bez doplatku alebo s najnižším doplatkom pacienta, a ktorý je dostupný, ak si pacient nevyberie inak.“ Myslí sa liek dostupný na trhu alebo v danej lekárni? Najnižší doplatok sa myslí najnižší doplatok podľa kategorizačného zoznamu alebo to môže byť aj iný liek (napr. v prípade zníženia ceny výrobcu alebo pri uplatnení vernostného systému)? V prípade, že sa tak pri výdaji nespraví, ide o správny delikt držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, resp. aké sú sankcie za porušenie tejto povinnosti?

Dostupnosť – myslí sa na Slovensku. Lieky, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia by mali byť podľa zákona aj dostupné. Môže však nastať situácia krátkodobého výpadku lieku spôsobená rôznymi faktormi a vtedy lekáreň nedokáže ovplyvniť dostupnosť.

Je osoba vydávajúca humánny liek povinná určitým spôsobom vyznačiť, že iný liek (nie ten s najnižším doplatkom) bol vydaný na žiadosť pacienta?

Nie.

Ako chce MZ SR vyriešiť vydávanie liekov určených na generickú preskripciu, aby bolo v súlade s SPC, keďže nie všetky lieky majú rovnaké indikácie?

Túto problematiku ošetruje dostatočne a zrozumiteľne ustanovenie podľa § 119 ods.6

Čo tlačiť na recept? Názov účinnej látky, doplnok názvu a dávkovanie? Alebo aj ATC a JD účinnej látky? Alebo akú kombináciu uvedených....?

Názov liečiva, cestu podania, liekovú formu, silu lieku veľkosť balenia a počet balení.
ATC a JD nie je potrebné tlačiť.

V prípade, že sa lekár rozhodne spolu s účinnou látkou vytlačiť na recept aj kód a názov konkrétneho lieku, kde to všetko umiestniť na recept? Budú nové receptové tlačivá?

Nové receptové tlačivá nebudú. Pri generickej preskripcii lekár nemá tlačiť kód lieku – kód vydaného lieku vyznačí lekárnik.