Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy

Budovanie nástrojov pre poskytovanie kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti

 Logá projektu

 

Prijímateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava

Miesto realizácie:
celé územie Slovenskej republiky

Výška nenávratného finančného príspevku:
7 476 794,61 EUR

Termín realizácie projektu:
január 2022 – december 2023

Cieľové skupiny:

  • Zamestnanci inštitúcií zdravotníckeho systému;
  • Zamestnanci Ministerstva zdravotníctva SR;
  • Klienti a pacienti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu:

  • Operačný program Efektívna verejná správa
  • Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
  • Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
  • Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk

Opis projektu:
Hlavným cieľom plánovaného národného projektu je podporiť reformné procesy v zdravotníctve. V prvej časti pre oblasť zabezpečenia efektivity hospodárenia, zlepšovanie výkonnosti a produktivity a zvyšovania kvality pri realizácii širokého portfólia politík vykonaním radu procesno–organizačných opatrení na úrovni služobného úradu MZ SR, ktorý zabezpečuje výkon činností nositeľa verejnej moci.
V druhej časti pre oblasť prostredia IS/IT v rámci digitalizácie služieb rezortu, ktorý netvorí iba podporu výkonu verejnej moci, ale hlavne zabezpečuje podporu širokého portfólia služieb v zdravotníctve. Ambíciou národného projektu je vytvoriť rezortnú stratégiu digitalizácie služieb orientovanú na oblasti metodickej koordinácie budovania IS/IT riešení orientovaných na bezpečnosť a inovácie v rámci jednotlivých inštitúcií a poskytovaných služieb v rezorte.
Kľúčovým prístupom bude štandardizácia hardvérových ako aj softvérových riešení zohľadňujúcich vývoj na trhu inovatívnych digitálnych služieb ako aj bezpečnostných hrozieb zároveň.
Projekt pozostáva z jednej hlavnej aktivity Budovanie nástrojov pre poskytovanie kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti, ktorá bude realizovaná prostredníctvom troch podaktivít:

  • Realizácia vybraných optimalizačných opatrení v rámci úradu MZ SR s cieľom vytvoriť podklady a výstupy pre realizáciu organizačno-optimalizačných opatrení na úrovni ministerstva zabezpečujúcich efektívnu organizačnú štruktúru a organizačný poriadok ministerstva ako služobného úradu.
  • Stratégia digitalizácie, identifikácia nedostatkov v správe IT vrátane riešenia pilotnej výmeny zdravotníckych informácií v rámci HUB-u pre inovácie v rámci ktorej sa vytvorí strategický rámec pre realizáciu digitalizácie a informatizácie v rezorte a to najmä prostredníctvom troch kľúčových prvkov: realizácia rámca pre Enterprise architektúru; realizácia rámca pre účely identifikácie rizík a nedostatkov v správe informačných technológií verejnej správy; realizácia rámca pre HUB pre (digitálne) inovácie v zdravotníctve a pilotné riešenia;
  • Realizácia vybraných optimalizačných opatrení v oblasti energetickej efektívnosti. Zrealizuje sa digitálny passport nehnuteľností na selektívne určených kľúčových prvkoch a parametroch pre cca 70 subjektov v pôsobnosti ministerstva v stanovenej štruktúre. Na jeho základe sa spracuje úvodný návrh optimalizácie energetických vstupov a metodický postup pre jeho využívanie v praxi na základe plánu operatívnych činností.

➤ Dokumenty

Metodické usmernenie k modelovaniu procesov pre simulácie.pdfMetodické usmernenie k modelovaniu procesov pre simulácie