Tlačiť Späť

Domov

Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016

Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016 (ďalej len „verejná výzva“) sa zverejňuje podľa § 5 ods. 8 písm. c) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení zákona č. 72/2015 Z. z..  

1. Právne predpisy, upravujúce poskytovanie dotácií
Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 - 2020. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“). Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie je do 10. mája 2016

3. Spôsob predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie
Žiadateľ predkladá kompletnú dokumentáciu v listinnej podobe, v slovenskom jazyku a to jedenkrát originál žiadosti, podpísaný štatutárnym orgánom žiadateľa, spolu so všetkými povinnými prílohami, a jedenkrát kópia žiadosti bez identifikácie žiadateľa a jedenkrát zálohované na CD nosiči (scan ani PDF formát nie sú prípustné). Kópia bez identifikácie sa predkladá v podobe, ktorá neumožňuje priamu identifikáciu žiadateľa (v žiadosti, popise a štruktúrovanom rozpočte nesmú byť viditeľné identifikačné znaky žiadateľa, adresa, podpis a pečiatka). Originál žiadosti vrátane príloh ako aj kópia žiadosti bez príloh majú byť zviazané jednotlivo hrebeňovou väzbou, aby nebolo možné vkladať alebo vyberať jednotlivé časti dokumentácie. Za hrebeňovú väzbu sa nebudú považovať zakladače (šanóny) s euroobalmi alebo inou väzbou. Strany musia byť očíslované.  

Žiadosť o poskytnutie dotácie spolu s predpísanými prílohami žiadateľ predkladá poštou alebo osobne. Lehota na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie začína plynúť dňom zverejnenia verejnej výzvy a končí dňom uvedeným vo výzve na ukončenie predkladania žiadostí. Ak žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie poštou rozhoduje dátum uvedený na poštovej podacej pečiatke na obálke žiadosti.
Obálky alebo balíky doručené a zaregistrované podateľňou ministerstva zdravotníctva po termíne nebudú hodnotené vôbec a budú vrátené organizácii, ktorá žiadosť o poskytnutie dotácie odoslala (podateľňa ministerstva zdravotníctva prijíma poštu každý pracovný deň od 8.00-15.00 h, prízemie, č. dverí 5).

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane jej príloh musí byť doručená spolu v jednej zalepenej obálke, ktorá bude zrozumiteľne a viditeľne označená slovami:

Žiadosť o poskytnutie dotácie– podpora protidrogových aktivít 2016, NEOTVÁRAŤ.“

a adresovaná na:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Úsek štátneho tajomníka
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava

4. Základný cieľ projektu

Cieľom verejnej výzvy je podpora programov, iniciatív a aktivít zameraných na ochranu verejného zdravia, zvýšenie verejného povedomia a porozumenia k rizikám súvisiacich so zneužívaním drog v spoločnosti a škôd s tým spojených podľa „Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020“.

Prioritné oblasti podpory pre rok 2016 sú:

a) Zníženie dopytu po drogách, a to:

 1. podpora aktivít zameraných na predchádzanie užívania drog a rizikám s tým spojenými,

 2. podpora preukázateľne osvedčených preventívnych vzdelávacích programov so zameraním na dlhodobú a systematickú prácu s deťmi, mládežou a rodinou a zraniteľnými skupinami,

 3. podpora inovatívnych prístupov v práci s deťmi a mládežou s využitím masovokomunikačných a informačných technológií,

 4. podpora vzdelávacích aktivít a odborných stretnutí pracovníkov pôsobiacich v oblasti drogovej problematiky,

 5. podpora programov a aktivít na odborne garantovanú krízovú intervenciu, harm-reduction, street work, liečbu, resocializáciu, postresocializáciu a svojpomocné poradenstvo,

 6. podpora aktivít zameraných na zapájanie spoločnosti v súlade s potrebou praxe.

b) Veda, výskum, informovanosť a posilnenie spolupráce, a to:

 1. podpora získavania údajov o drogovom fenoméne so zameraním na rôzne cieľové skupiny a ich spracovanie do analýz, štúdií a iných materiálov v kontexte zámerov a cieľov Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 - 2020,

 2. podpora aktivít zameraných na prepájanie preventívnych, zdravotníckych a sociálnych služieb/opatrení na miestnej, regionálnej a národnej úrovni,

 3. podpora koordinačných mechanizmov, zriaďovanie siete partnerstiev a nástrojov vzájomnej spolupráce partnerov protidrogovej politiky,

 4. podpora spoločných aktivít orgánov štátnej správy, samosprávy a občianskej spoločnosti v oblasti znižovania dopytu a ponuky drog,

 5. podpora vzájomnej výmeny skúseností medzi odborníkmi pracujúcimi s ohrozenou populáciou, resp. s osobami so závislosťou a získavanie nových overených poznatkov a skúseností z praxe,

 6. podpora tvorby analýz a dopadov programov realizovaných v oblasti zneužívania drog.

c) Realizácia úloh v rámci schválenej národnej protidrogovej stratégie, a to:

 1. podpora informovanosti odbornej aj širokej verejnosti o protidrogovej politike najmä prostredníctvom vydávania odborných publikácií, metodických materiálov, učebných textov, doplnkovej literatúry, periodických časopisov, audiovizuálnych pomôcok so zameraním na zdravý spôsob života, prevenciu rizikového správania a výmenu odborných skúseností, v oblasti prevencie drogových závislostí,

 2. organizovanie cielených podujatí, odborných fór a diskusií k drogovej problematike,

 3. šírenie protidrogovej osvety najmä masovokomunikačnými prostriedkami,

 4. nákup materiálneho a technického vybavenia na realizáciu aktivít a činností v protidrogovej oblasti,

 5. zmena stavby alebo stavebná úprava zariadení určených na prevenciu, liečbu alebo resocializáciu drogovo závislých osôb.

5. Formulár žiadosti v elektronickej podobe

Vzor povinných formulárov v elektronickej podobe, pre podanie žiadosti:

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie (podnikateľ) – príloha č. 2 tejto verejnej výzvy,

 2. Žiadosť o poskytnutie dotácie (nepodnikateľ) – príloha č. 3 tejto verejnej výzvy,

 3. Žiadosť o poskytnutie dotácie (právnická osoba) – príloha č. 4 tejto verejnej výzvy,

 4. Štruktúrovaný rozpočet k žiadosti - príloha č. 5 tejto verejnej výzvy.

6. Podmienky poskytnutia dotácie

a) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická alebo fyzická osoba.

b) Žiadosť, ktorú žiadateľ predkladá, pozostáva z povinných náležitostí a to:

 1. žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 2 až 4 tejto verejnej výzvy),

 2. popis projektu na ktorý sa dotácia požaduje,

 3. štruktúrovaný rozpočet projektu (príloha č. 5 tejto verejnej výzvy),

 4. povinné prílohy (podľa zákona o dotáciách a zákona o rozpočtových pravidlách):
      a)  doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba – (stanovy organizácie, zakladateľská listina, štatút organizácie),
      b)  výpis z obchodného registra alebo obdobného registra, ak ide o právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do takéhoto registra – (doklad z Ministerstva vnútra SR),
      c)  výpis zo živnostenského registra alebo obdobného registra, ak ide o žiadateľa, ktorým je samostatne zárobkovo činná osoba zapísaná v živnostenskom registri, alebo v obdobnom registri osvedčujúcom oprávnenie na vykonávanie činnosti,
      d)  výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľom fyzická osoba,
      e)  doklad o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov podľa § 4 odseku 2 zákona o dotáciách – (výpis z účtu žiadateľa, že má na financovanie projektu zabezpečených najmenej 5% z iných zdrojov),
      f)  čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
      g)  potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,
      h)  potvrdenie príslušného konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
      i)  čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
      j)  potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
      k)  potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne (Union poisťovňa, Dôvera poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa), že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

c) Ak žiadateľ žiada dotáciu na zmenu stavby alebo stavebnú úpravu podľa § 2 ods. 3 písm. g) zákona o dotáciách prílohou k žiadosti sú okrem vyššie uvedených dokladov aj:

 1. výpis z katastra nehnuteľností alebo list vlastníctva alebo zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie,

 2. čestné vyhlásenie žiadateľa, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti najmenej po dobu desiatich rokov odo dňa odovzdania stavby do užívania,

 3. čestné vyhlásenie žiadateľa, že dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude využívať na účel, na ktorý mu bola poskytnutá, najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia alebo rekonštrukcie stavby,

 4. písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti,

 5. právoplatné stavebné povolenie alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu.

d) Prílohy k žiadosti podľa tejto verejnej výzvy a podľa § 5 ods. 3 zákona o dotáciách musia byť predložené vo forme originálu alebo úradne overenej kópie nie staršej ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu.

e) Prílohy k žiadosti podľa tejto verejnej výzvy a podľa bodu 6 písm. b) bod 4 písm. h) a i) tejto verejnej výzvy sa nevzťahujú na žiadateľa, ktorý je subjektom verejnej správy.

f) Prílohy k žiadosti podľa tejto verejnej výzvy a podľa bodu 6 písm. b) bod 4 písm. h) a k) tejto verejnej výzvy preukazuje len žiadateľ, ktorým je právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ.

g) Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi na:

 1. úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,

 2. refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.

7. Disponibilný objem zdrojov na danú výzvu

Objem finančných prostriedkov alokovaných pre poskytnutie dotácií na podporu protidrogových aktivít na program 0790203 – Ochrana zdravia v rozpočtom roku 2016 je 515. 000,00 eur.

8. Najvyššia a najnižšia výška jednej dotácie

Najvyššia výška je 50.000,00 eur
Najnižšia výška je 2.000,00 eur

9. Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí

Každá žiadosť musí byť podaná v súlade s touto verejnou výzvou.
Žiadosti vyplnené na inom alebo modifikovanom formulári ako je predpísaný, prípadne nekompletné žiadosti, budú posúdené ako dočasne nespĺňajúce kritériá formálneho hodnotenia.
Žiadateľ bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom, a bude vyzvaný na doručenie prepracovanej resp. doplnenej žiadosti do 5 kalendárnych dní, odo dňa doručenia e-mailu. Lehota na doplnenie žiadosti začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni doručenia e-mailu. V prípade, ak žiadateľ nedoručí v stanovenej lehote prepracovanú žiadosť, resp. nedoplní chýbajúce dokumenty v žiadosti v stanovenej lehote, žiadosť bude vyradená z ďalšieho hodnotenia, o čom bude písomne informovaný.

Dôvody odmietnutia žiadosti:

 • žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná po termíne predkladania žiadostí uvedenom vo verejnej výzve,

 • žiadosť o poskytnutie dotácie podal neoprávnený subjekt,

 • žiadosť o poskytnutie dotácie má formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie podľa bodu 9 tejto verejnej výzvy.

10. Termín postupu vyhodnocovania žiadostí

Termín na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie je najneskôr do 31. júla 2016.

11. Zloženie komisie

Výberovým a hodnotiacim orgánom je komisia zriadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorej zloženie a činnosť upravuje Štatút uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z dňa 29. júna 2012, čiastke 17-19, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto verejnej výzvy a Dodatok č. 1/2015 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 19. júna 2015, čiastke 4-5, ktorý tvorí prílohu č. 1A tejto verejnej výzvy a Dodatok č. 2/2015 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 13. augusta 2015, čiastke 8-9, ktorý tvorí prílohu č. 1B. Kritériá na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie sú uvedené v prílohe č. 1C tejto verejnej výzvy.

12. Zoznam schválených žiadostí a dôvod ich schválenia
Zoznam schválených žiadostí bude uverejnený po ich schválení ministrom zdravotníctva na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

13. Zoznam neschválených žiadostí a dôvod ich neschválenia

Zoznam neschválených žiadostí a dôvod ich neschválenia bude uverejnený po ich neschválení ministrom zdravotníctva na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

14. Často kladené otázky súvisiace s dotáciami

Často kladené otázky budú uverejnené na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

15. Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie je uverejnený v prílohe č. 6 tejto verejnej výzvy.