Tlačiť Späť

Domov

URČENIE ROZSAHU POTREBNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

ÚHRADA NEODKLADNEJ A POTREBNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

  • 1. PRE OSOBY S POSKYTNUTÝM DOČASNÝM ÚTOČISKOM

Nárok na úhradu neodkladnej starostlivosti má cudzinec, ktorý nie je verejne zdravotne poistený, nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte a zároveň je cudzinec, ktorému bolo v Slovenskej republike poskytnuté dočasné útočisko.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň môže určiť rozsah zdravotných výkonov uhrádzaných aj nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorou sa rozumie potrebná zdravotná starostlivosť, a to zverejnením na svojom webovom sídle.

Výška úhrady za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny sa riadi aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. V prípade ak je pri lieku, zdravotníckej pomôcke a dietetickej potraviny stanovený doplatok, tento hradí osoba, ktorej je liek, zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina indikovaná.

Na základe vyššie uvedených skutočností Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uverejňuje podľa § 9h zákona č. 580/2004 Z. z. na svojom webovom sídle rozsah zdravotných výkonov uhrádzaných nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti tak, ako je uvedené v Prílohe č. 1.

Príloha č. 1 – Rozsah nových zdravotných výkonov uhrádzaných nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti (kódy 60U, 62U, 63U týkajúce sa komplexného vyšetrenia a kontrolných vyšetrení v ambulantnej starostlivosti)

Zároveň Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uverejňuje na svojom webovom sídle rozsah zdravotnej starostlivosti nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 577/2004 Z. z. nasledovne:

Od 1. januára 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky upravuje pre deti a adolescentov od narodenia do 18 rokov + 364 dní, ktorí majú poskytnuté dočasné útočisko v súvislosti s prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, rozsah zdravotnej starostlivosti a to tak, ako je uvedené v § 2, §3 a §7 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Od 1. septembra 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky upravuje pre dospelé osoby, ktoré majú poskytnuté dočasné útočisko v súvislosti s prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, rozsah zdravotnej starostlivosti a to tak, ako je uvedené v § 2 a §3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

  • 2. PRE TRANZITUJÚCE OSOBY PRICHÁDZAJÚCE Z UKRAJINY Z DÔVODU VOJNOVÉHO KONFLIKTU, KTORÉ NEPOŽIADALI O ŽIADNU OCHRANU

Príloha č. 3 – Výkony neodkladnej zdravotnej starostlivosti