Tlačiť Späť

Domov

Čo znamenajú jednotlivé úrovne nemocníc?

Čo znamená I. úroveň?

Čo poskytuje?
Pri nemocnici I. úrovne je dôraz na časovú dostupnosť. Nemocnice I. úrovne budú zamerané na ambulantnú a na jednodňovú starostlivosť. Význam JZS je pre efektívne fungovanie zdravotného systému nezastupiteľný a rozsah tejto starostlivosti sa bude aj v čase naďalej zvyšovať.

Nemenej dôležitou zložkou bude následná starostlivosť. V nemocniciach vyššej úrovne sa budú riešiť komplikovanejšie plánované zákroky a pre potreby následnej starostlivosti a rehabilitácie bude pacient prevezený do nemocníc bližšie k ich domovu a blízkym. Význam následnej a dlhodobej starostlivosti na Slovensku výrazne vzrastie aj vďaka starnutiu populácie. V dnešných podmienkach je tento sektor výrazne poddimenzovaný.

V neposlednom rade v regiónoch, kde bude existovať potreba, majú nemocnice I. úrovne možnosť poskytovať aj škálu programov pripadajúcich nemocniciam II. úrovne ako doplnkový program (napríklad Program urgentnej medicíny, Pôrodnícky program, Program internej medicíny, Neinvazívny kardiovaskulárny program a.i.). Celkovo nemocnica I. úrovne môže mať až 18 programov I. úrovne, 27 programov II. úrovne, či 5 programov vyšších úrovní.

Práva
Naďalej môže poskytovať všetky programy, ktoré sú pre tieto nemocnice nepovinné, a to rovnako ako dnes po dohode a zazmluvnení zdravotnou poisťovňou (možnosť poskytovania nepovinných programov v nemocnici I. úrovne definuje príloha č. 1 vyhlášky č. 316/2022 Z. z). Povinné programy aj doplnkové programy v tejto nemocnici zdravotná poisťovňa musí zazmluvniť a rovnako tak schválené doplnkové programy.

Povinnosti
Nemocnica je povinná plniť aj limity - počty výkonov, intervencií, alebo hospitalizačných prípadov ak tak stanovili odborníci pre schválený programový profil, ktorý nemocnica poskytuje. Okrem škály programov boli odborníkmi stanovené aj podmienky za akých má nemocnica daný program poskytovať - aký ma mať personál, techniku a aké indikátory kvality má zariadenie plniť. Miera plnenia stanovených podmienok (počtov výkonov, špeciálne personálne, materiálno-technické požiadavky a kvalita) bude každoročne vyhodnocovaná. V prípade nedostatočného plnenia uvedených podmienok – na menej ako 80 %, je stanovený mechanizmus sankčných krokov (od upozornenia cez zníženie úrovne, až po krátenie platieb).

Čo znamená II. úroveň?
Nemocnica na II. úrovni je nosnou v poskytovaní akútnej a plánovanej starostlivosti v regióne. Poskytuje starostlivosť pre okolo 75 % všetkých hospitalizácií. Spád nemocnice na tejto úrovni je minimálne 100.000 a maximálne 220.000 obyvateľov (je tak na Slovensku priestor pre cca 40 nemocníc úrovne II a vyššej). 90% obyvateľov Slovenska musí mať dostupnú osobnou dopravou takúto nemocnicu do 60 minút (a maximálne 1,5% obyvateľov ďalej ako 90 minút). Nemocnica II. úrovne poskytuje starostlivosť v širokom spektre chirurgických a internistických disciplín. Medicínska služba Odstránenie cudzieho telesa z GIT bude poskytovaná nepretržite v režime 24/7. Nemocnica zabezpečuje dostupnosť povinných medicínskych služieb z klastra pediatrických programov ako nemocničná pediatria, pediatrická hematológia a onkológia, či pediatrická kardiológia.
Nemocnica II. úrovne má povinných 43 programov
, a môže poskytovať aj starostlivosť v rámci 61 doplnkových či 8 nepovinných programov. 51 z týchto doplnkových programov sú z úrovne III. či IV.

Čo znamená III. úroveň?
Nemocnica na III. úrovni poskytuje komplexnú akútnu a plánovanú starostlivos
ť v objeme okolo 17% z celkového počtu hospitalizácií. Spád nemocnice na tejto úrovni je minimálne 450.000 a maximálne 900.000 obyvateľov (7 – 12 nemocníc III. úrovne a vyššej). 90% obyvateľov Slovenska musí mať dostupnú osobnou dopravou takúto nemocnicu do 60 minút (a maximálne 1,5% obyvateľov ďalej ako 90 minút). Nemocnice III. úrovne poskytujú špecializované komplexné výkony pre pacientov so spektrom kardiovaskulárnych ochorení ako vaskulárne intervencie, cievna chirurgia a arytmológia. Na danej úrovni nemocníc sa budú vykonávať aj neurointervenčné výkony pri cievnych mozgových príhodách. Z chirurgických a internistických výkonov, diagnóz, je to súbor medicínskych služieb vyžadujúci multidisciplinárny prístup k diagnostike a liečbe ochorení. Nemocnice III. úrovne budú poskytovať aj program paliatívnej medicíny pre dospelých.
Nemocnica III. úrovne má povinných 97 programov (pre ktoré musí plniť podmienky kategorizácie ako MTZ, personál, počty výkonov), a môže poskytovať aj starostlivosť v rámci 68 doplnkových či 3 nepovinné programy. 50 z týchto doplnkových programov sú z úrovne IV. či V.