Tlačiť Späť

Domov

Čo je kategorizácia ústavnej zdravotnej starostlivosti a ako sa vyznať vo vyhláške?

Kategorizácia ústavnej zdravotnej starostlivosti je proces kedy rozraďujeme nemocničnú starostlivosť do kategórii – medicínskych programov. Každý program má definované medicínske služby a každá medicínska služba pozostáva z výkonov a diagnóz. Napríklad Diagnóza č. Dg. R072 – Prekordiálna bolesť je zaradená v medicínskej službe s názvom Bolesť na hrudníku v medicínskom programe Neinvazívny kardiovaskulárny program.

V rámci kategorizácie je týchto programov 63. Pre každý program sú definované aj požiadavky na časovú dostupnosť danej medicínskej služby, na minimálne počty výkonov, na materiálno-technické ako aj personálne zabezpečenie. Všetky tieto pravidlá a podmienky definuje Vyhláška č. 316/2022 Z. z. o kategorizácii ústavnej starostlivosti, ktorú pripravovalo vyše 400 odborníkov.

Nemocnice podľa pravidiel vo Vyhláške č. 316/2022 Z. z. rozdeľujeme do piatich skupín podľa svojho zamerania, tak, že každá skupina nemocníc má definovanú povinnú a doplnkovú programovú štruktúru. Nemocnica musí povinne plniť podmienky pre poskytovanie jednotlivých programov aby mala garantovanú úhradu od zdravotných poisťovní, resp. aby si udržala svoju úroveň zaradenia v rámci každoročného vyhodnocovania siete. Všetky tieto dáta na úrovni nemocníc budú v rámci vyhodnocovania siete každoročne verejne publikované aj s ukazovateľmi kvality.

Orientácia vo vyhláške č. 316/2022 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti
Vyhláška č. 316/2022 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti

• Príloha č. 1 – Programový profil pre každú úroveň nemocnice

Program urgentnej medicíny
 

• Príloha č. 13 – Zoznam medicínskych služieb – limity a čakacie doby pre vybrané MS

Zoznam medicínskych služieb – limity a čakacie doby pre vybrané MS 

• Prílohy 2 – 12: Spôsob určenia medicínskych služieb – algoritmus zaraďovania HP do medicínskych služieb

    • Príloha 2: Spôsob určenia medicínskej služby pre novorodencov

    • Príloha 3: Spôsob určenia medicínskej služby podľa skupiny klasifikačného systému a diagnózy (Traumatologický program)

        •  Polytrauma s kraniocerebrálnou traumou
        •  Polytrauma a združené poranenia

    • Príloha 4: Spôsob určenia medicínskej služby podľa kombinácie hlavného výkonu, diagnózy, veku pacienta a lokalizácie výkonu

        • Spondylochirurgický program – medicínske služby ako kombinácia výkonu, diagnózy, veku a lokalizácie výkonu

    • Príloha 5: Spôsob určenia medicínskej služby podľa kombinácie hlavného výkonu a diagnózy

        • Traumatologický program
        • Program internej medicíny
        • Neinvazívny kardiovaskulárny program
        • Gynekologický program
        • Program gastroenterológie a hepatológie
        • Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch
        • Reumatologický program
        • Program hematológie a transfuziológie
        • Program klinickej imunológie a alergológie
        • Pôrodnícky program
        • Program detskej oftalmológie
        • Program pediatrickej kardiológie
        • Program pediatrickej imunológie a alergológie
        • Program pediatrickej neurológie
        • Nefrologický program

    • Príloha 6: Spôsob určenia medicínskej služby podľa hlavnej a vedľajšej diagnózy
        • Program pneumológie a ftizeológie (Multirezistentná TBC)

    • Príloha 7: Spôsob určenia medicínskej služby podľa kombinácie hlavného výkonu a odbornosti
        • Program nevaskulárnych intervencií

    • Príloha 8: Výkony priradené do medicínskych služieb pre deti ň

    • Príloha 9: Výkony priradené do medicínskych služieb pre dospelých

    • Príloha 10: Diagnózy priradené do medicínskych služieb pre deti

    • Príloha 11: Diagnózy priradené do medicínskych služieb pre dospelých

    • Príloha 12: Spôsob určenia medicínskej služby podľa špeciálnych pravidiel (Program urgentnej medicíny, Program pre perioperačnú medicíny, Program pre orgánové transplantácie, Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť)

• Príloha č. 14 - Všeobecné indikátory kvality

    • Všeobecné indikátory kvality spoločné pre všetky programy
    • Indikátory pre neoperačné programy
    • Indikátory pre operačné programy
    • Špecifické indikátory pre program a jeho úroveň

• Príloha č. 15 – Špeciálne personálne zabezpečenie, špeciálne materiálno-technické vybavenie a ďalšie podmienky pre poskytovanie programov a medicínskych služieb