Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Odbor krízového manažmentu

Pôsobnosť riaditeľa Odboru krízového manažmentu MZ SR

​​​
O R G A N I Z A Č N Ý   P O R I A D O K
MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Čl. 75
Pôsobnosť riaditeľa odboru krízového manažmentu

 

Riaditeľ odboru krízového manažmentu zodpovedá za činnosť odboru ministrovi a okrem úloh uvedených v článkoch 9, 13 a 14 plní najmä tieto úlohy

a) riadi odbory krízového riadenia zdravotníctva kraja a útvary krízového riade­nia priamo riadených zdravotníckych zariadení a organizácií,

b) zodpovedá za

1. spracovávanie a vydávanie odborných smerníc, metodických pokynov a vzorových dokumentov určených na prípravu rezortu na krízové situá­cie,

2. tvorbu systému krízového riadenia v rezorte, zavádzanie a využívanie in­formačných systémov krízového riadenia a jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie,

3. určovanie siete subjektov hospodárskej mobilizácie v rezorte,

c) zabezpečuje

1. realizáciu úloh a opatrení na úseku prípravy rezortu na krízové situácie v nadväznosti na požiadavky NATO a EÚ,

2. koordinačnú činnosť s Ministerstvom obrany SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom hospodárstva SR, so Správou štátnych hmotných re­zerv SR a s Ústredným sekretariátom Slovenského Červeného kríža v rámci pôsobnosti odboru krízového manažmentu,

3. prípravu podkladov pre ministra na rokovanie Bezpečnostnej rady SR,

4. plnenie úloh vyplývajúcich z funkcie tajomníka Pandemickej komisie vlády SR.   ​