Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Odbor krízového manažmentu

​Pôsobnosť Odboru krízového manažmentu MZ SR

Organizačný poriadok MZ SR- výťah

DESIATA HLAVA
ODBOR KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU

 

Čl. 74
Pôsobnosť odboru krízového manažmentu

 

a) Odbor krízového manažmentu je riadiaci, výkonný a kontrolný orgán ministerstva vo veciach prípravy rezortu na obranu, krízové situácie a na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie. Odbor zabezpečuje v rámci pôsobnosti mi­nisterstva jednotné riadenie prípravy zdravotníctva na obranu štátu.      V krízovej situácii odbor plní úlohy sekretariátu krízového štábu ministerstva.

 

(2) Odbor krízového manažmentu je zároveň režimovým pracoviskom, na ktorý sa vzťahujú opatrenia vyplývajúce zo zákona o ochrane utajovaných skutočností1.

 

(3) Odbor krízového manažmentu plní najmä tieto úlohy

a) rozpracováva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich pre ministerstvo zo zákonov a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich pre ministra z uznesení NR SR, vlády, Bezpečnostnej rady SR a Pandemickej komisie vlády SR,

b) zabezpečuje plnenie úloh organizácie prípravy zdravotníctva na obdobie vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,

c) zabezpečuje v rezorte zdravotníctva plnenie úloh súvisiacich so zachováva­ním bezpečnosti a obrany štátu, organizuje preverovanie prijatých opatrení na obranu štátu, najmä vykonávaním kontrol a mobilizačných cvičení,

d) skúma problematiku vo veciach, ktoré sú v jeho pôsobnosti a analyzuje dosahované výsledky; robí opatrenia na riešenie aktuálnych otázok a spracúva koncepcie rozvoja v príprave na krízové situácie a riešenia základných otázok, ktoré po pripomienkovom konaní predkladá vláde,

e) stará sa o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do jeho pôsobnosti,

f) pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti obrany a ochrany, po prerokovaní v pripomienkovom konaní ich predkladá vláde; dbá aj o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti,

g) v príprave na obranu štátu a rezortu na krízové situácie úzko spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy; vymieňa si potrebné informácie a podklady a rokuje s inými ministerstvami o opatreniach, ktoré sa ich dotýkajú,

h) využíva podnety a skúsenosti orgánov verejnej moci ako aj podnety verejnosti,

i) využíva poznatky verejných a vedeckých inštitúcií, stavovských organizácií a zapája ich najmä do práce na riešení otázok koncepčnej povahy v oblasti obrany a ochrany,

j) zabezpečuje koordináciu poskytovania zdravotnej starostlivosti v krízových situáciách s inými ústrednými orgánmi štátnej správy,

k) usmerňuje prenesený výkon štátnej správy uskutočňovaný na úseku zdravotníctva samosprávnymi krajmi v krízových situáciách,

l) spolupracuje so samosprávnymi krajmi pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu,

m) zabezpečuje realizáciu úloh civilnej ochrany obyvateľstva v rámci pôsobnosti ministerstva,

n) zabezpečuje realizáciu opatrení hospodárskej mobilizácie v rezorte zdravotníc­tva,

o) zabezpečuje tvorbu mobilizačných rezerv pre potreby rezortu,

p) vykonáva v oblasti obrany a ochrany úlohy štátnej správy v oblasti humánnej farmácie,

q) v čase krízových situácií prostredníctvom držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok zabezpečuje dodanie liekov a zdravotníckych pomôcok v ním určenej lehote vybraným zdravotníckym zariadeniam,

r) vykonáva v oblasti obrany a ochrany úlohy štátnej správy v oblasti omamných a psychotropných látok a oznamuje medzinárodnému úradu, prostredníctvom odboru farmácie, ich spotrebu, skladované množstvo, ako aj zneškodnené množstvo,

s) ochraňovateľ mobilizačných rezerv – veľkodistribútor, oznamuje odboru krízového manažmentu do 15. februára každého roka dovezené, skladované a zneškodnené množstvo omamných a psychotropných látok za predchádzajúci kalendárny rok,

t) zabezpečuje financovanie úloh prípravy rezortu na obranu, krízové situácie a na plnenie opat­rení hospodárskej mobilizácie v rezorte,

u) rozpisuje v oblasti hospodárskej mobilizácie a podpory obrany schválené záväzné ukazovatele kapitoly pre subjekty hospodárskej mobilizácie,

v) usmerňuje a kontroluje oblasť ochrany utajovaných skutočností v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi; navrhuje ministrovi zoznam zamestnancov a zamestnaneckých miest, na ktorých sa môžu zoznamovať s utajovanými skutočnosťami; vedie centrálny register utajovaných skutočností ministerstva a centrálny register pre EÚ a NATO,

w) zabezpečuje ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu,

x) v súlade s požiadavkami vlády sa podieľa na organizácii humanitnej pomoci a riešení úloh problematiky utečencov v rámci pôsobnosti rezortu,

y) spracováva, vedie a aktualizuje potrebnú dokumentáciu na plnenie úloh v krízových situáciách, odborne a metodicky usmerňuje spracovávanie predpí­sanej dokumentácie podriadených subjektov hospodárskej mobilizácie,

z) kontroluje plnenie úloh rezortu týkajúcich sa krízových situácií,

aa) spracováva v stanovenom rozsahu návrh rozpočtu za oblasť hospodárskej mobilizácie,

bb)  v zmysle zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov spracováva požiadavky na rozpočet v oblasti financovania príprav zdravotníctva na krízové situácie,

cc)   v rámci obranného plánovania spracováva podprogram Zdravotnícka pod­pora obrany SR,

dd)  spolupracuje s gestormi medzirezortných programov vlády (podprogram zdravotnícka podpora obrany, hospodárska mobilizácia, zabezpečenie ochrany obyvateľstva proti chemickým zbraniam a príprava na krízové situácie), na ktorých sa zúčastňuje,

ee)  monitoruje a hodnotí v oblasti obrany a ochrany plnenie zámerov a cieľov programov vlády rozpočtovaných v rámci kapitoly,

ff)     koordinuje realizáciu požiadaviek NATO a EÚ v príprave rezortu na krízové situácie a mimoriadne situácie,

gg)  zabezpečuje úlohy v oblasti obrany a ochrany súvisiace s dojednávaním a vykonávaním medzinárodných zmlúv, medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv a z jej členstva v medzinárodných organizáciách,

hh)  plní voči orgánom Európskych spoločenstiev a EÚ informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá mu vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov v oblasti obrany a ochrany,

ii)      navrhuje ministrovi vymenovanie národných a medzinárodných expertov na riešenie problematiky chemického, biologického a radiačného terorizmu a vykonáva koordináciu ich činnosti v predmetnej problematike,

jj)     vydáva v rámci svojej pôsobnosti povolenia a iné rozhodnutia vo veciach ustanovených osobitným predpisom,

kk)  vypracúva v rámci svojej pôsobnosti koncepciu rozvoja a integrácie informačnej sústavy zdravotníctva a prevádzkuje jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie.   


​​​​​​