Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy » Protidrogová politika

Vyhodnotenie žiadosti o dotácie na rok 2013

Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa §2 ods. 1 písm. d) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Zoznam SCHVÁLENÝCH žiadostí o dotácie na podporu protidrogových aktivít v roku 2013

p.č.
proj.č.
Názov žiadateľa
Názov projektu
Žiadané
Schválené
1
2/2013 Tlačová agentúra SR nebudotrokdrog.sk
49 000,00 €
49 000,00 €
2
20/2013 Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. Predná Hora Zdravotná a integrovaná telesná výchova so zameraním na zdravie a pohyb v komplexnej prvencii závislosti
45 126,50 €
45 126,52 €
3
27/2013 STOP DROGY, o.z. Drogová pasca - Môže sa to stať aj tebe
49 755,26 €
49 755,26 €
4
28/2013 TakeOff Advertising, s.r.o. Informačná brožúra: "Národná protidrogová stratégia"
19 925,00 €
19 925,00 €
5
31/2013 Obec Turček Zachráň seba, zachrániš iných
49 410,00 €
49 410,00 €
6
32/2013 Občianske združenie Societa Drogy, návykové látky a závislosti v primárnom kontakte
38 825,20 €
38 825,20 €
7
34/2013 OZ Odyseus Chráň sa sám
45 370,00 €
9 744,00 €
8
4/2013 Všetko pre zdravie, o.z. Kde bolo tam bolo fajčenie škodilo, časť Lasica
20 900,00 €
17 550,00 €
9
41/2013 Emergency Assistance Service Vieš čo robiť?
50 000,00 €
29 496,00 €
10
50/2013 OZ Prevencia V&P Včasná preventívna intervencia pre prvoužívateľov drog (FreD) - tréning koordinátorov pre praktickú aplikáciu programu
8 757,60 €
8 757,60 €
11
56/2013 Obec Hontianske Moravce Nenič si drogami telo....so športom sa žije skvelo
50 000,00 €
50 000,00 €
12
66/2013 Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Na drogy nemáme čas
7 149,70 €
2 442,22 €
13
70/2013 OZ Prima Prima Street
19 863,05 €
7 152,00 €
14
72/2013 Združenie STORM Krok vpred
38 506,28 €
8 113,00 €
15
74/2013 Plán B n.o. Vzdelávanie zdravotníckych profesionálov a posilňovanie spolupráce medzi mimovládnymi organizáciami
10 065,00 €
10 065,00 €
16
75/2013 Ing. Pavol Spáčil Protidrogová prevencia
15 755,00 €
15 755,00 €
17
8/2013 Rodina a spoločnosť, o.z. Rodina bez cigariet II. ročník
15 533,20 €
15 533,20 €
18
87/2013 C.E.N. s.r.o. Edukačné videá - krátke filmy
46 930,00 €
46 930,00 €
19
88/2013 C.E.N. s.r.o. Spotová kampaň - propagácia Národnej protidrogovej stratégie SR na obdobie rokov 2013 - 2020 a seminára pre verejnosť
33 060,00 €
33 060,00 €
20
96/2013 Občianske združenie Pomocná ruka Stanica
16 120,20 €
8 360,00 €
Schválené dotácie - celkom:
515 000,00 €
 

Zoznam NESCHVÁLENÝCH žiadostí o dotáciu na podporu protidrogových aktivít v roku 2013

Nepodporené z dôvodu nekompletnosti (chýbajúce doklady a iné formálne nedostatky) - nedoplnené ani po dožiadaní

p.č.
žiadosť
Žiadateľ
Názov žiadosti
žiadaná suma
dôvod neschválenia
1
25/2013 Občianske združenie Konkordia - Lat. Svornosť Nájdi zmysel života bez drogy
5 196,50 €
nekompletná žiadosť
2
26/2013 Občianske združenie Konkordia - Lat. Svornosť Farmingterapia
9 689,00 €
nekompletná žiadosť
3
35/2013 Slovenská zdravotnícka univerzita Využitie LC-MS/MS metódy pre analýzu vybraných návykových látok na zýšenie dostupnosti služieb pre ohrozenú populáciu
39 133,00 €
nekompletná žiadosť
4
52/2013 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Arteliér
10 450,00 €
nekompletná žiadosť
5
53/2013 Centrum pre adiktológiu a prevenciu duševných porúch, n.o. Pilotný projekt "Prevencia foriem potenciálne závislého chovania odsúdených s cieľom ich sociálnej integrácie sprostredkovaním koncentrovaných informácií"
26 598,37 €
nekompletná žiadosť
6
57/2013 KASPIAN Bezpečný priestor v Petržalke
40 000,00 €
nekompletná žiadosť
7
58/2013 BUDÚCNOSŤ, n.o. Rodina spolu 2013
6 514,00 €
nekompletná žiadosť
8
65/2013 Ústav psychologickej prevencie, n.o. Institute of Psychological Prevention NGO Svojpomocné rovesnícke poradenstvo v prevencii užívania drog medzi vysokoškolákmi
5 812,45 €
nekompletná žiadosť
9
69/2013 Pro RETEST Spolu sa učíme žiť čistý život
12 198,00 €
nekompletná žiadosť
10
73/2013 Poradenské centrum Iná možnosť Sám sebou bez závislostí
9 564,56 €
nekompletná žiadosť
11
81/2013 Človek a príroda - "Pro Homine in Natura" Sociálno-právna poradňa ako nástroj prevencie drogových závislostí pre zraniteľné skupiny z radov migrantov (žiadatelia o azyl, azylanti, osoby s doplnkovou formou ochrany)
40 500,00 €
nekompletná žiadosť
12
82/2013 Človek a príroda - "Pro Homine in Natura" Komparatívny prieskum a evalvácia sociálnoprávnej ochrany detí drogovo závislých matiek v prenatálnom štádiu vývoja
50 000,00 €
nekompletná žiadosť
13
83/2013 Človek a príroda - "Pro Homine in Natura" Sociálno-právna prevencia drogových závislostí v obciach s menej než 500 obyvateľmi
37 000,00 €
nekompletná žiadosť
 
292 655,88 €

Nepodporené z dôvodu nedosiahnutia min. 50 z celkovo možných 100 bodov

p.č.
žiadosť
Žiadateľ
Názov žiadosti
žiadaná suma
dôvod neschválenia
1
64/2013 RETEST Šanca pre lepší život
14 915,00 €
pod 50 bodov (49)
2
10/2013 Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Vymaľovanie priestorov Centra pre liečbu drogových závislostí Košice
10 990,37 €
pod 50 bodov (48)
3
18/2013 Čistý deň, n.o. Čistý deň - magazín
10 999,20 €
pod 50 bodov (48)
4
24/2013 Majme srdce pre deti, o.z. Konferencia "Závislosti 2014"
49 928,00 €
pod 50 bodov (48)
5
30/2013 Agentúra pre výskum verejnej mienky, s.r.o. Mladí ľudia v detských domovoch - drogy a prevencia
33 900,00 €
pod 50 bodov (48)
6
33/2013 Ústav informácií a prognóz školstva Rizikové a ochranné faktory konzumácie drog u mládeže v SR (komparačný výskum)
15 930,00 €
pod 50 bodov (48)
7
38/2013 Mgr. Ľubomír Líška EuroMiniHokejLiga - minihokejová liga pre deti do 10 rokov
12 220,00 €
pod 50 bodov (48)
8
42/2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave Monitoring výskytu vybraných legálnych, nových ilegálnych drog a psychoaktívnych liečiv na Slovensku
29 850,00 €
pod 50 bodov (48)
9
67/2013 Združenie Animačný ateliér pre deti a mládež Zvedavá sýkora, VII. časť cyklu Veverička princeznička - záver projektu
19 760,18 €
pod 50 bodov (48)
10
76/2013 Filia nezisková organizácia Rovesnícky program prevencie užívania drog FILIA
11 760,00 €
pod 50 bodov (48)
11
77/2013 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Spoločne predchádzajme závislostiam
10 614,00 €
pod 50 bodov (48)
12
36/2013 Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava CPLDZ Bratislava
27 035,00 €
pod 50 bodov (47)
13
37/2013 Gemersko-malohontské osvetové stredisko Edukačná prevencia závislostí - práca v skupine zameraná na prevenciu
5 040,00 €
pod 50 bodov (47)
14
68/2013 Nádej - Reménység, n.o. Efektívna komunikácia
5 055,48 €
pod 50 bodov (47)
15
79/2013 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Program prevencie drogových závislostí a AIDS pre vysokoškolákov XIII. Normatívne presvedčenia vysokoškolákov vo vzťahu k ich rizikovému správaniu
11 367,95 €
pod 50 bodov (47)
16
1/2013 Lepšia cesta, n.o. Centrum komplexnej starostlivosti o závislých klientov a ich rodiny
22 599,01 €
pod 50 bodov (46)
17
40/2013 Obecný futbalový kub Dunajská Lužná Prevenciou k zdravému životnému štýlu
50 000,00 €
pod 50 bodov (46)
18
7/2013 Gréckokatolícka charita Prešov Výmena okien a prechodových dverí zadnej časti budovy resocializačného strediska Domov nádeje Prešov
30 495,00 €
pod 50 bodov (43)
19
3/2013 ReSocia, n.o. Vybavenie univerzálnej výučbovo - terapeutickej dielne
17 509,00 €
pod 50 bodov (42)
20
5/2013 Občianske združenie Prečo som na svete rád/rada Prečo som na svete rád/rada 19. ročník
10 805,00 €
pod 50 bodov (41)
21
22/2013 DT inštitút, o.z. Terénny terapeutický pobyt "Ráztoka 2014"
13 150,00 €
pod 50 bodov (41)
22
59/2013 Galantské osvetové stredisko Prevenčné spektrum rómskeho etnika - Prevencia drogových závislostí a sociálnopatologických javov rómskych detí a mládeže
5 168,00 €
pod 50 bodov (40)
23
11/2013 Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Výmena podlahovej krytiny za keramickú dlažbu v Centre pre liečbu drogových závislostí Košice
23 136,57 €
pod 50 bodov (38)
24
12/2013 Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Obnovenie vybavenia CPLDZ Košice
25 745,00 €
pod 50 bodov (38)
25
13/2013 Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Izolácia základov budovy Centra pre liečbu drogových závislostí Košice a rekonštrukcia brány dvora
9 957,52 €
pod 50 bodov (38)
26
15/2013 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Život je len jeden
49 242,44 €
pod 50 bodov (38)
27
17/2013 Pahorok, n.o. Kvalita života klientov v resocializácii
14 870,00 €
pod 50 bodov (38)
28
23/2013 Právo pacientov, o.z. Prevencia drogových závislostí u tínedžerov
44 803,00 €
pod 50 bodov (38)
29
19/2013 COR centrum, n.o. Nové bývanie
26 830,00 €
pod 50 bodov (37)
30
21/2013 OZ Rómskou kultúrou a identitou Informačná kampaň v oblasti prevencie drogových závislosti pre členov rómskych komunít
8 920,00 €
pod 50 bodov (37)
31
14/2013 MANUS, o.z. Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb, zníženie energetickej náročnosti prevádzky resocializačného zariadenia II etapa
49 972,22 €
pod 50 bodov (36)
32
29/2013 EURONET SK, s.r.o. Protidrogová kampaň
17 700,00 €
pod 50 bodov (36)
33
39/2013 Stredná odborná škola obchodu a služieb Aby bolo aj zajtra
7 135,00 €
pod 50 bodov (36)
34
9/2013 TEEN CHALLENGE SLOVAKIA, n.o. RESTART & PROGRESS
20 119,67 €
pod 50 bodov (35)
35
60/2013 Galantské osvetové stredisko Proti škodlivým závislostiam bez hraníc - rozširovanie konštituovania siete partnerstiev a cezhraničná výmena skúseností v oblasti primárnej prevencie
6 585,00 €
pod 50 bodov (35)
36
55/2013 Občianské združenie WELFARE Zdravý životný štýl - školská kampaň a odborné konferencie s medzinárodným zastúpením k aktuálnym otázkam prevencie drogových závislostí
43 433,63 €
pod 50 bodov (34)
37
63/2013 Občianske združenie Športom proti drogám Alkohol náš každodenný
39 773,00 €
pod 50 bodov (34)
38
80/2013 Nosko Health Prevention, s.r.o. Diagnostické centrum FAS (fetálneho alkoholového syndrómu)
14 550,00 €
pod 50 bodov (34)
39
84/2013 C.E.N. s.r.o. Seminár pre verejnosť "Drogové závislosti"
46 550,00 €
pod 50 bodov (34)
40
85/2013 C.E.N. s.r.o. Inovácia www stránky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava
32 300,00 €
pod 50 bodov (34)
41
86/2013 C.E.N. s.r.o. Edukatívne spoty
47 025,00 €
pod 50 bodov (34)
42
89/2013 C.E.N. s.r.o. Tématické štúdiové rozhovory "O drogách" na TA3
47 500,00 €
pod 50 bodov (34)
43
90/2013 C.E.N. s.r.o. Spotová kampaň na TA3
47 272,00 €
pod 50 bodov (34)
44
91/2013 C.E.N. s.r.o. Tématické dokumenty "A" a "B"
47 500,00 €
pod 50 bodov (34)
45
92/2013 C.E.N. s.r.o. Odborné štúdiové diskusie - "Okrúhly stôl na tému drogy"
47 500,00 €
pod 50 bodov (34)
46
93/2013 C.E.N. s.r.o. Štúdiové relácie "Rozhovory cez polnoc - špeciál"
46 550,00 €
pod 50 bodov (34)
47
94/2013 C.E.N. s.r.o. Krátke dokumenty - Séria skutočných ľudských príbehov
47 025,00 €
pod 50 bodov (34)
48
95/2013 V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Dobrá prevencia nielen informuje, ale aj buduje postoje
21 050,00 €
pod 50 bodov (34)
49
61/2013 Galantské osvetové stredisko Interaktívne tvorivé dielne - moderné vzdelávanie v oblasti prevencie závislostí a podpory zdravého spôsobu života
6 260,00 €
pod 50 bodov (33)
50
62/2013 Galantské osvetové stredisko Zdravý žiivotný štýl - konferencia k aktuálnym otázkam prevencie drogových závislostí v Trnavskom kraji
5 040,00 €
pod 50 bodov (33)
51
71/2013 RE/set Rastamama.sk - zabezpečenie prevádzky internetovej stránky pre podporu prevencie užívania nelegálnych drog a poskytovanie bezplatného poradenstva
16 290,00 €
pod 50 bodov (33)
52
78/2013 CPM Čadca - Centrum prevencie mládeže Čadca Šanca správnych rozhodnutí
8 567,00 €
pod 50 bodov (33)
53
6/2013 ATARAX, s.r.o. Kradne telo, kradne dušu - Droga!
46 399,00 €
pod 50 bodov (32)
54
43/2013 ARTEXE, s.r.o. Internetom proti drogám!
23 416,00 €
pod 50 bodov (31)
55
44/2013 ARTEXE, s.r.o. Športom proti drogám!
37 920,00 €
pod 50 bodov (31)
56
45/2013 ARTEXE, s.r.o. Spoznaj Slovensko, nie drogy!
46 716,30 €
pod 50 bodov (31)
57
46/2013 ARTEXE, s.r.o. Virálna video kampaň - "Nie je dôvod brať drogy!"
45 584,48 €
pod 50 bodov (31)
58
47/2013 Made in Media, s.r.o. Drogy sú smrť - www.zi.sk
50 000,00 €
pod 50 bodov (31)
59
48/2013 Made in Media, s.r.o. Prevencia pred drogami na internete inak - www.droogle.sk
50 000,00 €
pod 50 bodov (31)
60
49/2013 Made in Media, s.r.o. Chráňme naše deti pred drogami
50 000,00 €
pod 50 bodov (31)
61
16/2013 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. Projekt A. B. C.
42 415,00 €
pod 50 bodov (30)
62
51/2013 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Školský prieskum o tabaku, alkohole a drogách u žiakov, študentov a ich učiteľov (TAD1, 2, 3) - príprava prieskumu a zber údajov v roku 2014
23 940,00 €
pod 50 bodov (26)
63
54/2013 Slovenský výbor pre UNICEF Práca s problematikou drog na Linke detskej istoty (LDI) pri SV UNICEF
20 879,80 €
pod 50 bodov (26)
1 725 563,82 €