Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy

Informácia o projekte „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“ (REACT)

obr-eu-oplz.png

Národný projekt

Výzva v rámci operačného programu „Ľudské zdroje“ – OPLZ-NP-2022/8.1.1./RO-01

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
https://www.employment.gov.sk

Názov národného projektu: Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti

Výška nenávratného finančného príspevku: 40 137 691,79 EUR

Obdobie realizácie projektu: 1.1.2022-31.12.2023

Prijímateľ projektu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje“

Ciele a aktivity projektu:
Hlavným cieľom národného projektu je reflektovať na dlhodobo neriešenú otázku dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti v rámci Slovenskej republiky najmä formou ambulantnej starostlivosti, a to zvýšením a následnou udržateľnosťou kapacít v zdravotníckom systéme a pilotným overením systémového poskytovania dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. Cieľom národného projektu je taktiež pilotné overenie systémového poskytovania dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti kvalifikovaným personálom v zdravotníckych zariadeniach ambulantného typu – v mobilných hospicoch a agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Konečný dopad bude na obyvateľov SR (bez regionálnych rozdielov), ktorí sú odkázaní na dlhodobú a/alebo paliatívnu zdravotnú starostlivosť. Zvýšením počtu zdravotníckeho personálu a pomáhajúcich profesií sa zabezpečí bližší a častejší kontakt s osobami s potrebou dlhodobej alebo paliatívnej zdravotnej starostlivosti a jej rodinnými príslušníkmi, a teda aj prevencia a zníženie počtu akútnych stavov riešených následnou hospitalizáciou na akútnych lôžkach. V súčinnosti s Plánom obnovy a odolnosti SR tak dôjde k zvýšeniu dostupnosti dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti, ktorej následkom by sa mala zvýšiť aj kvalita života týchto osôb.

Podaktivita č.1 – Podpora stability a profesionality zamestnancov dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti
Cieľom podaktivity bude zvyšovať profesionalitu zdravotníckych zamestnancov a pomáhajúcich profesií s cieľom poskytovať vyššiu kvalitu služieb osobám v režime dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. Podstatou tejto podaktivity je najmä zastabilizovať súčasných zamestnancov a zvýšiť motiváciu ako existujúcich, tak nových záujemcov.

Podaktivita č.2 – Podpora odborných kapacít v zariadeniach (ADOS, MOHO)
Realizáciou aktivity sa prispeje k stabilizácii a vytvoreniu pracovných miest zdravotníckeho personálu v mobilných hospicoch (MOHO) a agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), od čoho sa očakáva pozitívny vplyv na rozšírenie záujmu o využívanie a poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Podaktivita č.3 – Zber a analýza dát dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti
Podaktivita sa bude zameriavať na systémový zber a vyhodnocovanie informácií, ktoré budú základom pre zadefinovanie merateľných ukazovateľov na národnej úrovni a zároveň vstupom do podaktivity č. 1.

Informovanosť o projekte bude realizovaná v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov