Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Štandardné postupy » Schválené nové a inovované štandardné klinické postupy v zdravotníctve » Predchádzajúce verzie dokumentov v OPS Poruchy autistického spektra

Zoznam kategorizovaných nemocníc

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45, ods. 7 zákona 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhoduje o prvom podmienenom zaradení nemocníc do siete a vydáva prvý zoznam kategorizovaných nemocníc.


Prvé podmienené zaradenie nemocníc do siete

Ide o prvú – čiastkovú fázu podmienenej kategorizácie nemocníc. V tejto prvej fáze ministerstvo určuje len povinné medicínske programy a zaraďuje do siete všeobecné nemocnice od druhej úrovne vyššie.


Druhá fáza prvého podmieneného zaraďovania do siete

V druhej fáze budú kategorizované aj ďalšie medicínske programy, tzv. doplnkové programy. Doplnkové programy sú programy, ktoré nemocnice môžu poskytovať nad rámec povinných programov, pokiaľ je v regióne potreba a pokiaľ nemocnica splní podmienky pre tento program. Doplnkové programy dávajú nemocnici nižšej úrovne možnosť poskytovať program vyššej úrovne, bez toho, aby musela plniť celý programový profil vyššej úrovne. O doplnkových programoch rozhoduje ministerstvo. Zároveň po schválení doplnkových programov ministerstvom budú doplnkové programy hradené zo zdravotného poistenia. Avšak v prípade schválenia daného doplnkového programu ho nemocnica bude musieť poskytovať v plnom rozsahu tak, ako definuje vyhláška 316/2022 Z. z..


Kedy budú nemocnice povinné plniť podmienky vyplývajúce z ich zaradenia do siete

Nemocnice sa začnú riadiť podľa ich zaradenia v sieti, resp. začnú plniť podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti definované vyhláškou č. 316/2022 Z. z. až od 1.1.2024. Do tohto termínu bude zdravotná starostlivosť v nemocniciach poskytovaná v súčasnom režime.


Vyhodnotenie doplnkových programov – programy nad rámec povinných programov

Ministerstvo bude vyhodnocovať doplnkové programy v prvom kvartály budúceho roka a zverejní ich koncom marca 2023. V zozname kategorizovaných nemocníc však už teraz nájdete pri každej nemocnici zoznam programov, ktoré by chcela daná nemocnica poskytovať nad rámec povinných programov. Ide o ambíciu nemocnice poskytovať vybrané doplnkové programy. Nejde o zoznam schválených programov - dané programy budú následne vyhodnocované a až následne môžu byť schválené ministerstvom. Vyhodnocovať sa bude potreba daného programu v regióne a to ako daná nemocnica spĺňa podmienky pre poskytovanie tohto programu – špeciálne personálne a materiálno-technické zabezpečenie.


Nemocnice I. úrovne a ich zaraďovanie do siete

Kvalitná nemocnica I. úrovne poskytne občanom vysoko dostupnú a kvalitnú špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ako aj jednodňovú či následnú starostlivosť, avšak nie len to – nemocnica prvej úrovne má možnosť poskytovať pomerne veľkú škálu doplnkových programov druhej úrovne, pokiaľ je v regióne potreba (napríklad pôrodnícky program). Práve doplnkové programy predstavujú možnosť ako zachovať a ďalej rozvíjať programy, v ktorých je nemocnica silná a v danom regióne po nich existuje dostatočný dopyt. Na základe doplnkových programov bude nemocnica následne zaradená do siete.

Je však nutné aj podotknúť, že nemocnica vyššej úrovne primárne prichádza s povinnosťami šírky programov, počtov výkonov, personálu aj techniky. Neplnenie týchto požiadaviek vedie ku kráteniu platieb a zníženiu úrovne. Je preto ekonomicky výhodnejšie mať silnú nemocnicu I. úrovne s kvalitnými doplnkovými programami.


Špecializované nemocnice a ich zaraďovanie do siete

Do siete budú v prvom kvartáli budúceho roka zaradené aj špecializované nemocnice. Špecializované nemocnice sa do siete zaraďujú podľa špecifických pravidiel. O zaradení špecializovaných nemocníc hovorí § 45, ods. 8 Zákona 540/2021 Z. z..

Ministerstvo zdravotníctva podmienene zaradí do prvého zoznamu kategorizovaných nemocníc aj špecializované nemocnice, ktoré za roky 2019 až 2021 aspoň v jednom z týchto rokov splnili minimálne počty medicínskych služieb niektorého z programov, a povolí im tie doplnkové programy, pre ktoré splnili minimálne počty medicínskych služieb, ak boli stanovené. Úroveň špecializovanej nemocnice sa určí podľa najvyššej úrovne doplnkového programu. Na špecializované nemocnice sa nevzťahuje povinnosť poskytovať všetky povinné programy a doplnkové programy v rozsahu programového profilu nemocnice určeného pri kategorizácii nemocníc.


Systém partnerských nemocníc

Ak hlavná nemocnica nie je schopná samostatne splniť celý rozsah povinných programov v rámci programového profilu, môže splniť niektoré povinné programy v spolupráci s partnerskou nemocnicou. O partnerských nemocniciach hovorí §19, ods. 3 Zákona 540/2021 Z. z..

Partnerská nemocnica je nemocnica, ktorá dopĺňa celý rozsah povinných programov v rámci programového profilu hlavnej nemocnice.

Partnerská nemocnica sa spolu s hlavnou nemocnicou nachádzajú na území rovnakej obce alebo mesta; ak ide o mesto, nesmie byť čas dojazdu osobnou dopravou medzi nemocnicami viac ako 15 minút.

Hlavná nemocnica, ktorá plní programový profil spolu s partnerskými nemocnicami, má s každým prevádzkovateľom nemocnice, ktorá je partnerskou nemocnicou, uzatvorenú zmluvu o spolupráci, v ktorej si prevádzkovatelia nemocníc dohodnú

  • rozsah vzájomného zabezpečenia dostupnosti zdravotníckych pracovníkov prostredníctvom zmluvy o dočasnom pridelení zamestnanca medzi zamestnávateľom a užívateľským zamestnávateľom podľa Zákonníka práce),
  • rozsah vzájomného využívania materiálno-technického vybavenia pre poskytovanie medicínskych služieb,
  • rozsah a spôsob finančného vyrovnania činností uvedených v prvom bode a druhom bode, ak sa prevádzkovatelia nemocníc na finančnom vyrovnaní dohodli.


Postup pri zaraďovaní nemocníc do siete a pri vyhodnocovaní siete

Ministerstvo pri zaraďovaní nemocníc postupovalo podľa zákona 540/2021 Z. z. a podľa vyhlášky 316/2022 Z. z., ktoré určujú podmienky – kritériá pre zaradenie nemocníc do siete:

  • Spád (stanovuje zákon 540/2021 Z. z.)
  • Časová dostupnosť (stanovuje zákon 540/2021 Z. z.)
  • Existencia povinných programov (stanovuje vyhláška 316/2022 Z. z.)
  • Plnenie minimálnych limitov (stanovuje vyhláška 316/2022 Z. z.)
  • Špeciálne personálne zabezpečenie (stanovuje vyhláška 316/2022 Z. z.).

Prvé dva roky – 2022 a 2023 zaraďuje nemocnice do siete ministerstvo. Následne v roku 2024 ministerstvo zriadi Komisiu pre tvorbu siete. Táto komisia bude zložená z deviatich členov - zástupcu za MZ SR, zástupcov za zdravotné poisťovne, za Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, za Asociáciu pre ochranu práv pacientov, za Vyššie územné celky a za asociácie nemocníc. Bude zriadená aj Rada pre tvorbu siete. Komisia pre tvorbu siete bude rozhodovať o zaraďovaní nemocníc do siete a Rada pre tvorbu siete bude posudzovať námietky a odvolania sa.

Voči prvému podmienenému zaradeniu nie je možné sa odvolať. Následne v roku 2023 bude možné sa odvolať voči zaradeniu v sieti. Po uplynutí lehoty pre splnenie podmienok podmieneného zaradenia budú nemocnice zaradené do siete riadne.

Do 30. apríla každého roku bude možné podať žiadosť o podmienené zaradenie do siete, o podmienené zaradenie doplnkového programu alebo o zmenu úrovne.

Vyhodnotenie siete bude prebiehať periodicky každoročne a bude zverejňované na stránkach MZ SR. Prvé vyhodnotenie siete MZ SR zverejní do júna 2023.

 


Nižšie nájdete: