Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy

Vybudovanie centrálneho archívu obrazových vyšetrení a doplnkových modulov

Ministerstvo zdravotníctva sa v súlade s Komponentom 11 Plánu obnovy a odolnosti - Lepšie zdravie rozhodla vybudovať nový ISVS Národný archív obrazových vyšetrení. Samotný projekt Vybudovania centrálneho archívu obrazových vyšetrení vychádza z komponentu 11 a viaže sa na nasledujúce reformy a investície:

 • - Reforma 3: Centralizácia riadenia najväčších nemocníc
 • - Investícia 3: Digitalizácia v zdravotníctve

Zároveň projekt reflektuje aj požiadavky vyplývajúce z dokumentu Národná stratégia pre umelú inteligenciu v zdravotníctve, pričom sa jedná o nasledovné identifikované projekty:

 • Projekt 4 zriadenie zdieľaného archívu obrazových vyšetrení s prepojením na Národný zdravotnícky informačný systém (eHealth) a Národnú digitálnu biobanku
 • Projekt 13 rádiológia podporovaná UI.

Na základe vyššie uvedeného bol definovaný projekt rozvoja Vybudovanie centrálneho archívu obrazových vyšetrení a doplnkových modulov, pričom hlavným cieľom projektu je:

 • - vybudovať zdieľaný archív digitálnych obrazových vyšetrení pre sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti (PÚZS) v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ale aj iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS), v ktorom bude k dispozícii softvérové vybavenie zabezpečujúce zdieľanie informácií o obrazových vyšetreniach medzi jednotlivými PZS, bez nutnosti fyzického prenosu dát. Zároveň bude umožnené budovať databázy a súbory, ktoré budú následne využívané napr. na trénovanie umelej inteligencie ako nástroja na zabezpečenie pomoci pri diagnostike zdravotným pracovníkom a
 • - Implementovať vybrané nástroje umelej inteligencie, ktoré budú pokrývať nasledovné prioritné oblasti:
  • Podpora diagnostiky pri podozrení na cievnu mozgovú príhodu z CT a MR perfúznych vyšetrení
  • Podpora skríningu a štandardného hodnotenia demencie a iných neurodegeneratívnych ochorení z MRI
  • Podpora triedenia a druhého názoru pri mamografických vyšetreniach
  • Podpora diagnostiky rakoviny pľúc alebo pľúcnej fibrózy
  • Podpora patologickej diagnostiky (napr. nástroje na zabezepčenie posudzovania digitalizovaných patologických preparátov).

Projekt bol vypracovaný v súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov v aktuálnom znení, pričom predmetné dokumenty k projektu sú uvedené aj na stránke metais.vicepremier.gov.sk a to konkrétne na nasledujúcom linku - https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/0ecc0a54-d840-4a61-9f71-f60c7a5bd80b/cimaster?tab=projectDocumentsForm

 

Dokumenty

 

Oznam: Verejné prerokovanie produktov iniciačnej fázy pred vyhlásením verejného obstarávania pre projekt „Vybudovanie centrálneho archívu obrazových vyšetrení a doplnkových modulov“ sa uskutoční v utorok 11. júla 2023 o 13:00 hod. v priestoroch Ministerstva zdravotníctva SR, Bárdošova 2, Bratislava, zasadacia miestnosť 008.

Vašu účasť prosím potvrďte na email: vna@health.gov.sk do piatku 7. júla 2023.

Z kapacitných dôvodov je účasť obmedzená pre jednotlivých zástupcov subjektov v počte max. 2 osoby.

 

Oznam: Verejné pripomienkovanie produktov iniciačnej fázy pred vyhlásením verejného obstarávania pre projekt „Vybudovanie centrálneho archívu obrazových vyšetrení a doplnkových modulov“

Vzhľadom na snahu o transparentné poskytovanie informácií o pripravovaných projektových iniciatívach rezortu sa týmto oznámením spúšťa proces verejného pripomienkovania pre projekt „Vybudovanie centrálneho archívu obrazových vyšetrení a doplnkových modulov“.

Pripomienky k produktom je možné zaslať v tomto formulári na e-mailovú adresu: lucia.janesova@health.gov.sk do 28.06.2023, 16:00 hod.

 

Oznam: MZ SR na podnet hospodárskeho subjektu predlžuje termín na zaslanie pripomienok k produktom iniciačnej fázy pred vyhlásením verejného obstarávania pre projekt „Vybudovanie centrálneho archívu obrazových vyšetrení a doplnkových modulov“ na e-mailovú adresu: lucia.janesova@health.gov.sk do 05.07.2023.

Zmena miesta konania: Verejné prerokovanie produktov pre projekt „Vybudovanie centrálneho archívu obrazových vyšetrení a doplnkových modulov“ sa uskutoční v utorok 11. júla 2023 o 13:00 hod. v priestoroch Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2, kongresová sála 152, Bratislava.