Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy

Informácia o projekte "Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky"

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Projekt (dopytovo orientovaný)

Výzva v rámci operačného programu „Integrovaná infraštruktúra“ – OPII-2021/7/16-DOP

Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky https://www.mindop.sk

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky; https://www.mirri.gov.sk

Názov projektu: Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Prijímateľ projektu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR)

Výška nenávratného finančného príspevku: 201 716,00 EUR

Obdobie realizácie projektu: júl 2022 – jún 2023

Ciele a aktivity projektu:
Hlavným cieľom národného projektu je zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti.
Projekt je koncipovaný podľa návrhu horizontálneho projektu, pričom jeho predmetom je analyzovanie aktuálneho stavu v oblasti riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti a jeho súladu s požiadavkami legislatívy a vykonanie dôkladnej analýzy rizík a analýzy dopadov (AR/BIA) zameranej na 3 úrovne:

  • MZ SR – ústredný orgán a orgán riadenia kybernetickej bezpečnosti (KB),
  • Organizácie v pôsobnosti MZ SR,
  • Celý rezort – sektor zdravotníctvo.

Cieľom analýzy je získanie odborných podkladov pre výber a návrhy bezpečnostných opatrení pre sektor zdravotníctva. Výstupom bude identifikácia rizík s návrhom možných opatrení na ich minimalizáciu.
Na základe analýzy rizík bude spracovaná stratégia informačnej a kybernetickej bezpečnosti vrátane roadmapy na implementáciu navrhnutých opatrení. Ďalšia implementácia projektu bude pozostávať zo zabezpečenia formálneho rozhodnutia o riadení rizík vedením MZ SR a vytvorenia požadovaných interných dokumentov a smerníc pre relevantné oblasti riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti.
Záverečná fáza realizácie bude zahŕňať zavedenie klientskeho nástroja (modulu) poskytnutého Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky do prostredia MZ SR.
Hlavné aktivity projektu:

  • Aktivita Analýza a dizajn
  • Aktivita Implementácia a Testovanie
  • Aktivita Nasadenie

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“
„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na  
www.opii.gov.sk“.