Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy

Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením – COVID-19- II

 

 

 

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
Názov projektu: Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením – COVID-19- II
Miesto realizácie projektu: SR
Výška poskytnutého NFP: 27 610 617,57 €

Obdobie realizácie: 05/2020-10/2022 (s možnosťou predĺženia)

Národný projekt bude prioritne riešiť:

 • - podporu preventívnych opatrení cielených na zvýšenie kolektívnej imunity obyvateľstva SR prostredníctvom nákupu dostatočného množstva pandemických vakcín proti ochoreniu COVID-19.
  Vakcinácia zohráva dôležitú úlohu pri záchrane životov, má významný vplyv na ochranu zdravotných systémov a v neposlednom rade bude mať výrazný podiel na obnove národného hospodárstva. Na základe medicínskych výskumov publikovaných v súčasnej dobe je pre zabezpečenie dostatočnej kolektívnej imunity obyvateľstva proti ochoreniu COVID-19 považovaný podiel zaočkovaných viac ako 60 % populácie. Predmetom nákupu budú pandemické vakcíny, ktoré získali povolenie na uvedenie na trh podľa nariadenia (ES) č. 726/2004 a boli obstarané Európskou Komisiou. Okrem medicínskeho významu prispeje nákup vakcín v rámci národného projektu taktiež k zníženiu dopadov koronakrízy na verejné financie v súlade so stratégiou a finančnými pravidlami  Európskej komisie.
 • - podporu rozšírenia laboratórnych a diagnostických kapacít. Počas druhej vlny pandémie sa potvrdila skutočnosť, že laboratórne kapacity najmä v oblasti prístrojového vybavenia nie sú postačujúce a adekvátne na poskytovanie diagnostiky nákazy vírusom  SARS-CoV-2. Nepredvídateľnosť šírenia koronavírusu v jednotlivých regiónoch vytvára tlak na zdravotnícke zariadenia ale aj Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho regionálne úrady, ktoré zabezpečujú činnosť súvisiacu s diagnostikou a realizáciou protiepidemiologických opatrení. Na zvýšenie rýchlosti reakcie na vzniknutú situáciu je nevyhnutné dostatočné vybavenie a rozšírenie týchto laboratórnych kapacít technickým a prístrojovým vybavením, ale aj osobnými ochrannými pracovnými pomôckami pre zdravotníckych pracovníkov.
 • - v rámci národného projektu bude podpora smerovaná do materiálno-technického a prístrojového vybavenia nemocnice, ktoré je nevyhnutné pre diagnostiku a liečbu covidových pacientov na jednotlivých oddeleniach s cieľom rozšíriť kapacitné a kvalitatívne možnosti liečby pacientov s ochorením COVID-19 počas ďalších vĺn epidémie, ktoré sa v súčasnosti nedajú predikovať, avšak masívny priebeh druhej vlny ukázal, že aktuálne kapacity nemocníc v jednotlivých regiónoch nie sú dostatočné.
  Počas druhej vlny pandémie  dosahovala obsadenosť lôžok s covidovými pacientmi v nemocniciach kritický bod a súčasný stav časti prístrojového vybavenia na niektorých oddeleniach nemocníc sa ukázal ako  nedostatočný a vyžaduje si výmenu a obnovu opotrebovaných resp. nefunkčných prístrojov, aby mohla byť naďalej poskytovaná adekvátna zdravotná starostlivosť pre covidových pacientov v súčasnej dobe ale najmä zvýšiť pripravenosť pre nadchádzajúce obdobie.
 • - budovanie dôvery verejnosti k očkovaniu. V médiách na internete sa stretávame  s dezinformáciami o vakcinácii, čo pravdepodobne sťaží konečné zavedenie a využívanie očkovania. Dôležitým faktorom úspešnosti vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 je včasný prístup čo najširšej verejnosti k jednoznačným a odborným informáciám, ktoré by mali byť sprostredkované prostredníctvom relevantných médií.  Účinným prostriedkom proti šíreniu ochorenia je aj dôsledné dodržiavanie základnej a veľmi účinnej prevencie nosením rúška, udržiavaním primeraného odstupu a dôkladným umývaním rúk (ruky-odstup-rúško). Preto je dôležité dostať do povedomia princíp ROR medzi všetkými cieľovými skupinami.

Výsledkom podpory v boji proti ochoreniu COVID-19 je zvládnutie náporu spojeného s vrcholom nákazy koronavírusom, nakoľko ide o vírus s vysokou mierou prenosu, infekčnosti, komplikácií a smrtnosti. Dostatočnými preventívnymi opatreniami a technickým vybavením sa zvýši celková odolnosť zdravotníckeho systému.

Hlavnými cieľmi národného projektu sú:

 • - zabezpečiť adekvátne poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s diagnózou COVID-19 alebo pacientom s príznakmi tohto ochorenia,
 • - zvýšiť testovacie kapacity,
 • - rozšíriť laboratórne kapacity na diagnostiku ochorenia COVID-19,
 • - vytvoriť bariéry medzi personálom a prameňom nákazy s cieľom minimalizovať expozíciu a predísť prenosu a ďalšiemu šíreniu nákazy,
 • - zamedziť šíreniu infekcie medzi personálom (zdravotníckymi pracovníkmi) a pacientmi,
 • - zabezpečiť primerané technické prístrojové a materiálno-technické zdravotnícke vybavenie v nadväznosti na vývoj epidémie v danom regióne, oblasti, v konkrétnych zdravotníckych zariadeniach,
 • - zabezpečiť v čo najvyššej miere pravdivú informovať o vakcinácii proti ochoreniu COVID-19 a zvýšiť povedomie občanov Slovenska o význame správneho dodržiavania zásad R-O-R.
 • - zabezpečiť zvýšenú ochranu obyvateľstva a zdravotníckych pracovníkov pred šírením koronavírusovej pandémie,
 • - zvýšiť kolektívnu imunitu obyvateľstva, ktorá prispeje k posilneniu zdravotníckeho systému a adekvátnemu poskytovaniu zdravotnej starostlivosti pacientom s diagnózou COVID-19 alebo pacientom s príznakmi tohto ochorenia,

Podpora bude poskytnutá:

 • zložkám Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravia:

Jednou z nosných zložiek pri riešeniach a eliminácii epidémií a pandémií sú zariadenia verejného zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré primárne zabezpečujú činnosť a aktivity pri prijímaní a realizovaní protiepidemiologických opatrení a laboratórnej techniky. Tieto zariadenia budú vybavené adekvátnym technickým a prístrojovým, laboratórnym vybavením a podpora bude poskytnutá aj na nákup vybavenia, materiálu pre testovanie, nákup osobných ochranných pracovných pomôcok pre pracovníkov, prispôsobenie pracovného prostredia a vytvorenie podmienok ako ochrana pred neželaným šírením ochorenia. Prostredníctvom MZ SR bude zabezpečený nákup vakcín proti ochoreniu COVID-19,  ktoré získali povolenie na uvedenie na trh podľa nariadenia (ES) č. 726/2004 a boli obstarané EK.

 • zložkám Ministerstva obrany SR:

Investície budú použité na nákup prístrojového vybavenia potrebného pre rozšírenie kapacít laboratórií Úradu hlavného lekára OSR SR, ktoré umožní niekoľkonásobný nárast súčasného denného počtu vyšetrení COVID-19 a do budúcna umožní vyšetrovanie aj iných infekčných nákaz ako COVID-19.
Vzhľadom na situáciu počas 2. vlny pandémie  a na súčasné informácie   o nových mutáciách vírusu SARS-COV-19  je  rozšírenie kapacít laboratórií nevyhnutné s ohľadom na zabezpečenie včasnej diagnostiky a zvýšenie pripravenosti na ďalšie vlny pandémie.

Druhou prioritou bude investícia na nákup  mobilného modulu s úrovňou ochrany do stupňa BSL 3 (Bio Safety Level 3). Tento modul umožňuje izoláciu a liečbu pacientov s vysoko infekčnými nákazami vrátane CODID-19 v pretlakových jednotkách. Je ho možné nadsadiť  samostatne alebo spolu s nemocnicou ROLE 2E, kdekoľvek aj na území SR (nemocnice, letiska, prístavy a pod.). Vzhľadom na akútnu situáciu v ústavných zdravotníckych zariadeniach, ktoré avizujú vysokú lôžkovú obsadenosť, je vysoko pravdepodobné, že bude v nasledujúcom období potrebné využitie takýchto mobilných zariadení.

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“
„Európsky fond regionálneho rozvoja