Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy

Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19Projektový zámer

 

Výzva v rámci operačného programu „Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám“ - IROP-PO2-SC214-2020-1


www.mpsr.sk

https://europa.eu/

Názov národného projektu: „Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19“ - I.

 


Špecifický cieľ:      2.1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19

Celková výška nenávratného finančného príspevku: 10 795 552,14 EUR

Prijímateľ:                           Ministerstvo zdravotníctva SR 
                                    
                                                 
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Limbová 2, 83752​

Partner:                               Úrad verejného zdravotníctva a jeho regionálne úrady

Miesto realizácie projektu:  Celé územie SR

Obdobie realizácie:             február 2020 – júl 2021 (s možnosťou predĺženia)

 

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

„Európsky fond regionálneho rozvoja – EFRR“

Úvod:
Cieľom projektu je napomôcť znížiť dopady koronakrízy, ktorá prebieha vo svete ale najmä v kontexte súčasnej situácie dotýkajúcej sa ochrany verejného zdravia obyvateľov Slovenskej republiky. Vypuknutie nákazy koronavírusom predstavuje silný tlak na celý zdravotnícky systém, ktorý nebol na túto epidémiu pripravený a dostatočne materiálno-technicky vybavený. Z hľadiska hospodárnosti sa v posledných rokoch ukazuje, že centrálny nákup väčšieho množstva jedného druhu tovaru je efektívnejší nástroj pri dosahovaní hospodárnosti verejných výdavkov. Aby otrasy na strane ponuky vybraných komodít mali čo najmenší dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, Ministerstvo zdravotníctva SR zabezpečilo centrálny nákup špeciálneho zdravotníckeho vybavenia pre invazívnu liečbu ochorenia COVID-19, ktoré bolo následne umiestnené do zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti. 

Tento projekt bude prioritné riešiť podporu zdravotníckeho systému, financovanie  opatrení v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovanie pacientov s diagnózou COVID-19, s  dôrazom na materiálno-technické vybavenie zdravotníckych a laboratórnych zariadení,   prispôsobenie pracovného prostredia a zabezpečenie prístupu k zdravotnej starostlivosti.

Hlavné aktivity
Jednotlivé aktivity budú zabezpečované prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva SR,  ako prijímateľa národného projektu v súčinnosti s partnerom projektu, ktorým je Úrad verejného zdravotníctva SR, jeho regionálny úrady a Štátny potravinový a veterinárny ústav. Potreba financovania zdravotníckeho vybavenia, testovania, opatrenia v oblasti prevencie chorôb, poskytovania ochranného vybavenia, zdravotníckych pomôcok, prispôsobenia pracovného prostredia a zabezpečenia prístupu zdravotnej starostlivosti (prevencia, diagnostika, liečba a doliečovanie v súvislosti s ochorením COVID-19) bude realizovaná naprieč aktivitami prostredníctvom bežných a kapitálových výdavkov, a to, prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

Aktivita č. 1: Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov s ochorením COVID-19

V rámci aktivity bude realizovaný nákup:

  • nákup špeciálneho prístrojového vybavenie (zariadenia na umelú pľúcnu ventiláciu) na invazívnu liečbu pacientov s ťažkým priebehom ochorenia COVID pre zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti
  • testy vrátane testovacích boxov
  • interiérové vybavenie
  • nákup IKT
  • špeciálne a prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie - meracie, monitorovacie, zdravotnícke stroje prístroje, zariadenia, technika a náradie a pod.

Ako nedostatočné sa ukázalo aj vybavenie a prístrojové kapacity laboratórií úradov verejného zdravotníctva a bolo potrebné tieto kapacity posilniť a dovybaviť. V prvej fáze boli realizované nákupy pre Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave (ďalej ÚVZ SR) a 3 regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej R ÚVZ): R ÚVZ Banská Bystrica, R ÚVZ Košice, R ÚVZ Trenčín a plánované je prístrojové vybavenie R ÚVZ Komárno.

Aktivita č. 2: Zvýšenie povedomia obyvateľstva SR o prevencii, liečbe a ochrane pred šírením ochorenia COVID-19.

Cieľom tejto aktivity je jasnou komunikáciou o prínosoch a rizikách preventívnych opatrení, vrátane významu vakcín proti COVID-19 posilniť dôveru verejnosti. Tejto téme sa v súčasnosti veľmi aktívne venuje aj Rada Európskej únie, ktorá intenzívne komunikuje s členskými štátmi o spoločnej stratégii pri očkovaní vakcínou proti COVID-19, ktorá považuje vakcináciu za jednu z najdôležitejších ak nie kľúčových účinných možností ako poraziť koronavírus a vrátiť sa späť k normálnemu spôsobu života.

Výstupmi aktivity bude edukačná kampaň  na zosilnenie preventívnych opatrení zameraných na zvýšenie povedomia, ktorej cieľom bude priniesť informácie a pozitívnu emóciu spolupatričnosti k blízkym a zraniteľným skupinám ako aj smerom k zdravotníckemu personálu.  V rámci kampane budú vyrobené informačné materiály pre posilnenie prevencie a popularizáciu prevenčných opatrení proti ochoreniu COVID-19.

Prostredníctvom implementácie uvedených aktivít je plánované naplnenie nasledujúcich merateľných ukazovateľov:

PCV02 Názov:  Zakúpenie zdravotníckeho vybavenia

PCV07 Názov:  Ventilátory na podporu liečby COVID-19

PCV09 Názov:  Laboratóriá podporované na testovanie na COVID-19

PCV12 Názov:  Informačné materiály


Informácie o Integrovanom regionálnom operačnom programe 2014 – 2020 nájdete na 
IROP Programové obdobie 2014 – 2020 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (mpsr.sk)