Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy

Predprojektová príprava Univerzitnej nemocnice sv. Martina

Logá projektu

Projekt

 
Výzva v rámci operačného programu "Integrovaný regionálny operačný program" 
IROP-PO7-SC76-2022-96
 
Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  https://www.mirri.gov.sk/

 


Prioritná os: 7 – REACT EÚ
Špecifický cieľ: 7.6 - Predprojektová príprava
Názov projektu: Predprojektová príprava Univerzitnej nemocnice sv. Martina
Kód ITMS2014+: 302071CMF4
Výška nenávratného finančného príspevku: 8 610 471,35 €
Prijímateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
Obdobie realizácie: 09/2022-11/2023

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom zdravotníctva SR sa na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 441 zo dňa 01.07.2022 rozhodla vybudovať novú univerzitnú nemocnicu v Martine. Atribútom tejto nemocnice je charakter "výskumnej nemocnice", ktorá by mala byť motorom výskumu, vývoja a inovácií v zdravotníctve. Okrem špičkovej liečebno-preventívnej starostlivosti a zabezpečenia vzdelávania pre študentov lekárskych a nelekárskych študijných programov tak bude nemocnica základným článkom inovačného ekosystému SR v oblasti biomedicínskeho výskumu a vývoja.

Cieľ projektu
Cieľom projektu je pripraviť čo najkvalitnejšie podklady nielen pre budúceho zhotoviteľa stavby nemocnice ako aj pre budúceho prevádzkovateľa budovy nemocnice s cieľom dosiahnutia maximálnej hodnoty vynaložených investičných ale aj budúcich prevádzkových nákladov počas celého životného cyklu stavby.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity. MZ SR by touto cestou rado poukázalo na možnosť využívania inovácií a spolupráce aj v príprave technickej dokumentácie nemocnice.

Cestou výstavby nových nemocníc sa vybrali všetky vyspelé krajiny, ktoré pochopili, že rekonštrukciou sa síce zmení dizajn, ale procesy nevyhnutné pre splnenie všetkých požadovaných aspektov moderného zdravotníctva sa zmenia len minimálne. Cieľom projektu je preto zmeniť tento trend a pripraviť na výstavbu nemocnicu, ktorá bude reprezentovať všetky atribúty zdravotníctva 21.stroročia.

Prostredníctvom implementácie uvedenej aktivity je plánované naplnenie nasledujúceho merateľného ukazovateľa:

  • P0973 Počet obstaraných dokumentácií: 1