Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Štandardné postupy » Schválené nové a inovované štandardné klinické postupy v zdravotníctve » Predchádzajúce verzie dokumentov v OPS Poruchy autistického spektra » Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

Aký je legislatívny rámec optimalizácie siete?

Zákon o kategorizácií ústavnej zdravotnej starostlivosti (540/2021 Z. z.) a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kategorizácií ústavnej starostlivosti (316/2022 Z. z.) ako vykonávací predpis. Pre lepšiu orientáciu v štruktúre zákona slúži grafika nižšie.

Grafika pre lepšiu orientáciu v štruktúre zákona


Stiahnuť si prehľadnejšie (nezáväzné) podoby príloh v zjednodušenej podobe vyhlášky (filtrovateľné Excel súbory) môžete na stránke MZ SR a algoritmus zaraďovania medicínskych služieb na GitHub IZA.


Je nižšia úroveň nemocnice horšia?

Úroveň nemocnice hovorí o tom aké programy, resp. aké programové spektrum a na akej úrovni nemocnica poskytuje. Cieľom reformy je mať rovnako dobré nemocnice I. úrovne ako aj nemocnice III. úrovne. Samozrejme škála výkonov bude v nemocniciach rôznej úrovne iná a s tým súvisiace aj povinnosti nemocnice v zabezpečení materiálno-technického, personálneho vybavenia, ale aj v kapacite na dostatočný počet výkonov pre plnenie limitov.


Čo znamená I. úroveň?

Čo poskytuje?

Pri nemocnici I. úrovne je dôraz na časovú dostupnosť. Nemocnice I. úrovne budú zamerané na ambulantnú a urgentnú starostlivosť ako aj výkony, ktoré je možné poskytovať v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti (ďalej JZS). Význam JZS je pre efektívne fungovanie zdravotného systému nezastupiteľný a rozsah tejto starostlivosti sa bude aj v čase naďalej zvyšovať.

V urgentnej starostlivosti povinne poskytuje Ambulancia pohotovostnej služby (APS), ktorá sa zriaďuje pri urgentnom príjme typu I. a/alebo II. typu. V prípade, že v danom mieste sa takýto urgentný príjem (Oddelenie urgentnej medicíny) nenachádza, je možné zriadiť APS samostatne. Nemocnica I. úrovne môže poskytovať ako doplnkový program aj II. úroveň programu urgentnej starostlivosti (Urgentný príjem II. typu, poskytuje zdravotnú starostlivosť aspoň v odboroch vnútorného lekárstva, všeobecnej chirurgie, gynekológie a pôrodníctva a anestéziológie a intenzívnej medicíny).

Nemenej dôležitou zložkou bude následná starostlivosť. V nemocniciach vyššej úrovne sa budú riešiť komplikovanejšie plánované zákroky a pre potreby následnej starostlivosti a rehabilitácie bude pacient prevezený do nemocníc bližšie k ich domovu a blízkym. Význam následnej a dlhodobej starostlivosti na Slovensku výrazne vzrastie aj vďaka starnutiu populácie. V dnešných podmienkach je tento sektor výrazne poddimenzovaný.

V neposlednom rade v regiónoch, kde bude existovať potreba, majú nemocnice I. úrovne možnosť poskytovať aj škálu programov pripadajúcich nemocniciam II. úrovne ako doplnkový program (napríklad Pôrodnícky program, Program internej medicíny, Neinvazívny kardiovaskulárny program a.i.). Celkovo nemocnica I. úrovne môže mať až 18 programov I. úrovne, 27 programov II. Úrovne, či 5 programov vyšších úrovní.

Práva

Naďalej môže poskytovať všetky programy, ktoré sú pre tieto nemocnice nepovinné a to rovnako ako dnes po dohode a zazmluvnení poisťovňou (možnosť poskytovania nepovinných programov v nemocnici I. úrovne definuje príloha č. 1 vyhlášky 316/2022 Z. z). Povinné programy (aj doplnkové) v tejto nemocnici poisťovňa musí automaticky zazmluvniť a rovnako tak schválené doplnkové programy.

Povinnosti

Nemocnica je povinná plniť aj limity - počty výkonov, intervencií, alebo hospitalizačných prípadov ak tak stanovili odborníci pre schválený programový profil, ktorý nemocnica poskytuje. Okrem škály programov boli odborníkmi stanovené aj podmienky za akých má nemocnica daný program poskytovať - aký ma mať personál, techniku a aké indikátory kvality má zariadenie plniť. Miera plnenia stanovených podmienok (počtov výkonov, špeciálne personálne, materiálno-technické požiadavky a kvalita) bude každoročne vyhodnocovaná. V prípade nedostatočného plnenia uvedených podmienok – na menej ako 80 %, je stanovený mechanizmus sankčných krokov (od upozornenia cez zníženie úrovne, až po krátenie platieb).


Čo znamená II. úroveň?

Nemocnica na II. úrovni je nosnou v poskytovaní akútnej a plánovanej starostlivosti v regióne. Poskytuje starostlivosť pre okolo 75% všetkých hospitalizácií. Spád nemocnice na tejto úrovni je minimálne 100.000 a maximálne 220.000 obyvateľov (je tak na Slovensku priestor pre cca 40 nemocníc úrovne II a vyššej). 90% obyvateľov Slovenska musí mať dostupnú osobnou dopravou takúto nemocnicu do 60 minút (a maximálne 1,5% obyvateľov ďalej ako 90 minút). Nemocnica II. úrovne poskytuje starostlivosť v širokom spektre chirurgických a internistických disciplín. Medicínska služba Odstránenie cudzieho telesa z GIT bude poskytovaná nepretržite v režime 24/7.  Nemocnica zabezpečuje dostupnosť povinných medicínskych služieb z klastra pediatrických programov ako nemocničná pediatria, pediatrická hematológia a onkológia, či pediatrická kardiológia.
Nemocnica II. úrovne má povinných 43 programov, a môže poskytovať aj starostlivosť v rámci 61 doplnkových či 8 nepovinných programov. 51 z týchto doplnkových programov sú z úrovne III. či IV.


Čo znamená III. úroveň?

Nemocnica na III. úrovni poskytuje komplexnú akútnu a plánovanú starostlivosť v objeme okolo 17% z celkového počtu hospitalizácií. Spád nemocnice na tejto úrovni je minimálne 450.000 a maximálne 900.000 obyvateľov (7 – 12 nemocníc III. úrovne a vyššej). 90% obyvateľov Slovenska musí mať dostupnú osobnou dopravou takúto nemocnicu do 60 minút (a maximálne 1,5% obyvateľov ďalej ako 90 minút). Nemocnice III. úrovne poskytujú špecializované komplexné výkony pre pacientov so spektrom kardiovaskulárnych ochorení ako vaskulárne intervencie, cievna chirurgia a arytmológia. Na danej úrovni nemocníc sa budú vykonávať aj neurointervenčné výkony pri cievnych mozgových príhodách. Z chirurgických a internistických výkonov, diagnóz, je to súbor medicínskych služieb vyžadujúci multidisciplinárny prístup k diagnostike a liečbe ochorení. Nemocnice III. úrovne budú poskytovať aj program paliatívnej medicíny pre dospelých.
Nemocnica III. úrovne má povinných 97 programov (pre ktoré musí plniť podmienky kategorizácie ako MTZ, personál, počty výkonov), a môže poskytovať aj starostlivosť v rámci 68 doplnkových či 3 nepovinné programy. 50 z týchto doplnkových programov sú z úrovne IV. či V.


Ako sa môže meniť úroveň nemocnice, ako si požiadať o doplnkový program v budúcnosti?

Každoročne môže nemocnica požiadať do 30. apríla o podmienené zaradenie nemocnice do siete, zvýšenie / zníženie úrovne nemocnice, poskytovanie doplnkového programu. V zákone 540/2021 Z. z. to upravuje § 12. Rozhodovanie upravuje § 15, kde sú o.i. definované aj lehoty na riadne zaradenie (min. 24 mesiacov, max 36 mesiacov). Samotné rozhodovanie robí odborná Komisia pre tvorbu siete (9 členný orgán so zástupcami MZ SR, zdravotných poisťovní, poskytovateľov, VÚC, pacientskych organizácií, ÚDZS).


Ako sa počíta geografická dostupnosť?

Zákon definuje podmienky pre geografickú dostupnosť pre jednotlivé úrovne nemocníc. Spád v zmysle zákona 540/2021 Z. z. neznamená príslušnosť pacienta k nemocnici (je slobodná voľba poskytovateľa), ale indikuje časovo najdostupnejšiu nemocnicou pre pacienta osobnou dopravou z miesta bydliska. S použitím dát od zdravotných poisťovní (údaje o mieste pobytu na úrovni obcí) a dát obstaraných od Žilinskej univerzity, ktoré využíva na plánovanie výjazdov aj operačné stredisko záchrannej služby, sa stanoví vážený priemerný dojazd osobnou dopravou k danej nemocnici (zákon toto definuje v § 2 ods. 12 ako dostupnosť motorovým vozidlom rýchlosťou jazdy, ktorá je primeraná typu pozemnej komunikácie). Zároveň sa kontroluje aby na úrovni SR 90 % obyvateľov bolo v pozitívnom limite (čiže do istého času) a maximálne 1,5 % bolo nad horným limitom dojazdu. Dostupnosť sa teda kontroluje pre systém ako celok, nie pre jednotlivé nemocnice.


Ako sú riešené čakacie limity?

Podľa § 40 je zdravotná poisťovňa povinná viesť zoznam čakajúcich pacientov na výkon na základe návrhu na plánovanú zdravotnú starostlivosť, ktorú navrhuje poskytovateľ, teda nemocnica. Vyhláška 316/2022 Z. z. v prílohe 13 menuje medicínske služby pri ktorých je nárok na časovú dostupnosť (takýchto medicínskych služieb je cez 700). ZP je povinná tieto zoznamy zverejňovať podľa nemocníc v rozsahu jedinečný identifikačný kód poistenca, dátum zaradenia do zoznamu čakajúcich poistencov, kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, kód medicínskej služby a plánovaný dátum poskytnutia plánovanej starostlivosti.
Zákon pomenúva aj situácie kedy môže ZP prerušuje čas počítania dostupnosti, návrh na iného poskytovateľa, ako aj podmienky a povinnosti zdravotnej poisťovne ak nie je splnená dostupnosť (iný poskytovateľ, nezmluvný poskytovateľ, iný členský štát v tretej inštancií).


Aké má povinnosti poisťovňa?

Podľa § 38 je zdravotná poisťovňa povinná uzatvoriť zmluvu s každým poskytovateľom zaradenom do siete v práve v rozsahu zaradených povinných a doplnkových programov. Povinnosti ohľadom výšky úhrady sa odvíjajú od plnenia podmienok kategorizácie.


Aké má povinnosti poskytovateľ?

Zákon v § 41, 42 menuje povinnosti poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný uzatvoriť zmluvu s každou zdravotnou poisťovňou v rozsahu povinných programov danej úrovne nemocnice a všetkých doplnkových programov podľa schváleného programového profilu nemocnice. Nemocnica musí poskytovať všetky medicínske služby v týchto programoch a zároveň musí plniť podmienky kategorizácie.
Nemocnica má povinnosť bezodkladne poskytnúť každému poistencovi neodkladnú zdravotnú starostlivosť v povinnom programe alebo doplnkovom programe.
Nemocnica má povinnosť navrhnúť poistencovi, ktorý má indikovanú plánovanú starostlivosť, zaradenie do zoznamu čakajúcich poistencov a oznámiť mu predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej starostlivosti.


Čo bude nasledovať?

V priebehu Decembra 2022 a počas roka 2023 sú plánované nasledovné dôležité míľniky:

 • 11/2022 – 03/2023 komunikácia a stretnutia s nemocnicami ohľadom základného zaradenia a doplnkových programoch
 • 12/2022 prvá podmienená sieť nemocníc + vydanie rozhodnutí o podmienenom zaradení do siete (budú doručené nemocniciam spolu s dátovými podkladmi)
 • 03/2023 rozhodnutie o doplnkových programoch
 • 03/2023 podnety na zmenu kategorizácie ÚZS (zmena vyhlášky)
 • metodika pre indikátory kvality
 • metodika pre vyhodnotenie siete
 • 04/2023 žiadosti nemocníc o zmenu v sieti doručené Ministerstvu zdravotníctva
 • 06/2023 prvé vyhodnotenie siete 
 • 08/2023 aktualizácia kategorizácie ÚZS 
 • 08/2023 vydanie rozhodnutí v prípade zmien
 • 10/2023 zverejnenie zmien v zozname kategorizovaných nemocníc a detailných dát o sieti
 • 11/2023 novelizovaná vyhláška o kategorizácii ústavnej starostlivosti
 • 01/2024 plnenie podmienok definovaných vo vyhláške a zákone