Tlačiť Späť

Domov

Klasifikácia okresov

Klasifikácia okresov je nástrojom na určenie stupňa ohrozenia dostupnosti všeobecnej ambulantnej starostlivosti v jednotlivých okresoch v SR. Parametrami klasifikácie okresov, ktoré sú považované za rozhodujúce pri zaradení okresov do jednotlivých stupňov sú:
    - miestna dostupnosť,
    - demografická štruktúra všeobecných lekárov,
    - miera naplnenie potrebnej kapacity poskytovateľov VAS.
Ministerstvo zdravotníctva každoročne najneskôr do 31. júla klasifikuje okresy do jedného zo 4. stupňov ako:
    - zabezpečený okres (zelená farba),
    - rizikový okres (oranžová farba),
    - rizikovo nedostatkový okres (červená farba),
    - kriticky nedostatkový okres (čierna farba),

Klasifikácia okresov v roku 2022

Klasifikácia okresov v roku 2023

Ministerstvo zdravotníctva SR aktualizovalo metodiku klasifikácie okresov na základe návrhu samosprávnych krajov. Predmetom úpravy je zmena rozdelenia váh jednotlivých parametrov, lineárne rozdelenie počtu bodov v každom parametri a úprava rozsahu celkového počtu bodov z 10 na 1 000 bodov.

Metodika_klasifikacie_okresov_2023.pdf Metodika klasifikácie okresov na rok 2023

Všeobecné lekárstvo

Bodove_ohodnotenie_VLD-2023.pdf Bodové ohodnotenie výsledkov parametrov klasifikácie okresov v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

Mapa klasifikácie okresov - všeobecné lekárstvo pre dospelých
Mapa klasifikácie okresov - všeobecné lekárstvo pre dospelých

 

Pediatria

Bodové ohodnotenie výsledkov parametrov klasifikácie okresov v špecializačnom odbore pediatria

Mapa klasifikácie okresov - pediatria
Mapa klasifikácie okresov - pediatria