Tlačiť Späť

Domov

Časté otázky k výzve: Vybudovanie psycho-sociálnych centier


Logá NextGenerationEU, Ministerstvo zdravotníctva SR a Plán obnovy 1. Kto je oprávneným žiadateľom pre výzvu „Vybudovanie psycho-sociálnych centier“ 12I03-21-V16?
  Oprávneným žiadateľom je existujúci poskytovateľ zdravotnej starostlivosť s odborným zameraním: psychiatria, detská psychiatria, psychológia alebo liečebná pedagogika.

 2. Čo všetko je povinnou súčasťou Žiadosti o PPM?
  Žiadateľ v rámci Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len Žiadosť o PPM) musí priložiť aj ďalšie prílohy:
  • ​úradne overená fotokópia povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v súlade s § 11 ods. 2 alebo 4 Zákona č. 578/2004 Z. z.
  • projektová dokumentácia
  • právoplatné stavebné povolenie (ak je vydané), resp. existujúcim poskytovateľom zdravotnej starostlivosť s odborným zameraním: psychiatria, detská psychiatria, psychológia alebo liečebná pedagogika.50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon) (ďalej už len „stavebný zákon“)
  • výkaz výmer a podrobný položkový rozpočet nákladov stavby
  • ďalšie povinné prílohy uvedené vo výzve

Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia predkladajú žiadatelia, ktorí týmto preukazujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zároveň odborné zameranie, ktoré je pri posudzovaní žiadateľa rozhodujúce, vzhľadom na to, že v záujme MZ SR je uprednostniť existujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v danom odbore - žiadateľov, kde je pravdepodobnosť predchádzajúcej skúsenosti a praxe v danom odbore, ktorý je tak špecifický.

 

 1. Čo v prípade, ak žiadateľ nedisponuje dokumentáciou pre realizáciu stavby:
  Žiadateľ predkladá opis projektu a rozpočet projektu, tak aby boli v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou.

 2. Čo v prípade, ak mi chýba príloha, ktorá má byť predložená spolu so Žiadosťou o PPM?
  Vykonávateľ v súlade s § 16 ods. 3 zákona o mechanizme, ak Žiadosť o PPM nie je úplná, môže žiadať vo výzve/výzvach na doplnenie aj o poskytnutie vysvetlení a doplnení podkladov a dokumentov týkajúcich sa Žiadosti o PPM.

 3. Ako je potrebné predkladať originál výpisu z registra trestov?
  Žiadateľ predkladá originál výpisu z registra trestov nie starší ako 3 mesiace zaslaný v listinnej podobe v zalepenej obálke alebo elektronicky ako dokument so zaručenou konverziou podľa osobitného predpisu.

 4. Kedy je DPH neoprávnený výdavok?
  DPH je neoprávneným výdavkom (z Príručky pre žiadateľa 7.b,) ak, žiadateľ je platiteľom DPH a má právo na odpočítanie dane v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 5. Čo sa považuje za oprávnený výdavok?
  Bližší popis oprávnenosti výdavkov vzťahujúcich sa k oprávneným aktivitám je v súlade s opatrením MZ SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MZ SR zo dňa 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov a prílohy č. 8 tejto výzvy
  https://www.health.gov.sk/?vzdelavanie-normativ-mtz-vynos-09812-2008 .

 6. Je súčasťou projektovej dokumentácie informácia o energetickej úspore?
  Áno, súčasťou projektovej dokumentácie musí byť informácia o energetickej úspore, v súlade s kritériami. Vo vzťahu k novostavbám platí povinnosť certifikátu Breeam, Leed alebo ekvivalent.

 7. V návrhu Žiadosti o PPM žiadateľ uvádza požadovanú výšku prostriedkov mechanizmu s DPH?
  Nie, požadovaná výška prostriedkov mechanizmu sa v Žiadosti o PPM uvádza bez DPH

 8. Môže žiadateľ predložiť a iné prílohy, ktoré nie sú uvedené vo výzve?
  Áno, žiadateľ môže k Žiadosti o PPM predložiť aj iné prílohy, ktoré spolu súvisia.