Tlačiť Späť

Domov

Časté otázky k výzve: Modernizácia oddelení v ústavnej psychiatrickej starostlivosti


Logá NextGenerationEU, Ministerstvo zdravotníctva SR a Plán obnovy 1. Kto je oprávneným žiadateľom pre výzvu „Modernizácia oddelení v ústavnej psychiatrickej starostlivosti“ 12I07-21-V13?
  Oprávnený žiadateľ je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v súlade so znením zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prostriedky mechanizmu sa poskytnú existujúcim ústavným zdravotníckym  zariadeniam poskytujúcim  psychiatrickú starostlivosť.

 2. Čo všetko je povinnou súčasťou Žiadosti o PPM?
  Žiadateľ v rámci Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len Žiadosť o PPM) musí priložiť aj ďalšie prílohy - overenú fotokópiu povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v súlade s
  • doklady preukazujúce právnu formu - originál alebo fotokópia dokladu
  • scan povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v súlade s:
   - § 11 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.. v znení neskorších predpisov, kde povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení vydáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy samosprávny kraj,
   - § 11 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, kde povolenie vydáva MZ SR ak je na vydanie povolenia príslušný viac ako jeden samosprávny kraj
  • originál alebo fotokópia projektovej dokumentácie pre účely vydania stavebného povolenia alebo jednoduchý situačný výkres k ohláseniu stavebnému úradu (ak relevantné) ako samostatné prílohy k ŽoPPM.
  • kópie doteraz vydaných rozhodnutí, povolení, stanovísk ako samostatné prílohy k ŽoPPM.
  • právoplatné stavebné povolenie (ak je vydané), resp. kópie podaných žiadostí potrebných pre získanie potrebných povolení na realizáciu (podľa všeobecne platných predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon) (ďalej už len „stavebný zákon“)
  • podrobný položkový rozpočet projektu (viď príloha č. 3), - stručný opis projektu s informáciou o počte rekonštruovaných izieb/lôžok spolu s uvedením pôvodnej celkovej kapacity na oddelení, vrátane informácie o počte plánovaných seklúznych izieb (ak relevantné).
  • ďalšie povinné prílohy uvedené vo výzve
 1. Čo v prípade, ak žiadateľ nedisponuje projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby:
  Žiadateľ predkladá opis projektu a rozpočet projektu, tak aby boli v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou.

 2. Čo v prípade, ak mi chýba príloha, ktorá má byť predložená spolu so Žiadosťou o PPM?
  Vykonávateľ v súlade s § 16 ods. 3 zákona o mechanizme, ak Žiadosť o PPM nie je úplná, môže žiadať vo výzve/výzvach na doplnenie aj o poskytnutie vysvetlení a doplnení podkladov a dokumentov týkajúcich sa Žiadosti o PPM.

 3. Ako je potrebné predkladať originál výpisu z registra trestov?
  Žiadateľ predkladá originál výpisu z registra trestov nie starší ako 3 mesiace zaslaný v listinnej podobe v zalepenej obálke alebo elektronicky ako dokument so zaručenou konverziou podľa osobitného predpisu.

 4. Kedy je DPH neoprávnený výdavok?
  DPH je neoprávneným výdavkom (z Príručky pre žiadateľa 7.b,) ak, žiadateľ je platiteľom DPH a má právo na odpočítanie dane v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 5. Čo sa považuje za oprávnený výdavok?
  Oprávnený výdavok sú investície do stavebných úprav alebo rekonštrukcie 2 lôžkových izieb za účelom redukcie počtu pacientov na izbe so samostatným sanitárnym zariadením, vylúčenie  sieťových postelí a nahradenie seklúznymi izbami (miestnosť pre izoláciu).
  Oprávnené aktivity projektu:
  A) Stavebné úpravy/rekonštrukcia izieb.
  B) Materiálno-technické vybavenie izieb.
  Bližší popis oprávnenosti výdavkov vzťahujúcich sa k oprávneným aktivitám je uvedený v základnej metodike, ktorá sa nachádza v prílohe č. 7 tejto výzvy.

 6. V návrhu Žiadosti o PPM žiadateľ uvádza požadovanú výšku prostriedkov mechanizmu s DPH?
  Nie, požadovaná výška prostriedkov mechanizmu sa v Žiadosti o PPM uvádza bez DPH

 7. Môže žiadateľ predložiť a iné prílohy, ktoré nie sú uvedené vo výzve?
  Áno, žiadateľ môže k Žiadosti o PPM predložiť aj iné prílohy, ktoré spolu súvisia.