Tlačiť Späť

Domov

Časté otázky k výzve: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov


Logá NextGenerationEU, Ministerstvo zdravotníctva SR a Plán obnovy 1. Kto je oprávneným žiadateľom pre výzvu „Doplnenie siete psychiatrických stacionárov“ 12I04-21-V12?
  Oprávnený žiadateľ je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 4 písm. a), b) a c) zákona č. 578/2004 Z. z. s vydaným povolením podľa § 11 zákona č. 578/2004 Z. z. na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia s odborným zameraním: psychiatria, detská psychiatria. Prostriedky mechanizmu sa poskytnú novovzniknutým psychiatrickým stacionárom.

 2. Čo všetko je povinnou súčasťou Žiadosti o PPM?
  Žiadateľ v rámci Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len Žiadosť o PPM) musí priložiť aj ďalšie prílohy - overenú fotokópiu povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v súlade s
  • § 11 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.. v znení neskorších predpisov, kde povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení vydáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy samosprávny kraj,
  • § 11 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, kde povolenie vydáva MZ SR ak je na vydanie povolenia príslušný viac ako jeden samosprávny kraj ďalšie povinné prílohy uvedené vo výzve
  • projektovú dokumentáciu,
  • právoplatné stavebné povolenie (ak je vydané), resp. kópie podaných žiadostí potrebných pre získanie potrebných povolení na realizáciu (podľa všeobecne platných predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon) (ďalej už len „stavebný zákon“)
  • výkaz výmer a podrobný položkový rozpočet nákladov stavby
  • ďalšie povinné prílohy uvedené vo výzve

Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia predkladajú žiadatelia, ktorí týmto preukazujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zároveň odborné zameranie, ktoré je pri posudzovaní žiadateľa rozhodujúce.

 

 1. Čo v prípade, ak žiadateľ nedisponuje projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby:
  Žiadateľ predkladá opis projektu a rozpočet projektu, tak aby boli v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou.

 2. Čo v prípade, ak mi chýba príloha, ktorá má byť predložená spolu so Žiadosťou o PPM?
  Vykonávateľ v súlade s § 16 ods. 3 zákona o mechanizme, ak Žiadosť o PPM nie je úplná, môže žiadať vo výzve/výzvach na doplnenie aj o poskytnutie vysvetlení a doplnení podkladov a dokumentov týkajúcich sa Žiadosti o PPM.

 3. Ako je potrebné predkladať originál výpisu z registra trestov?
  Žiadateľ predkladá originál výpisu z registra trestov nie starší ako 3 mesiace zaslaný v listinnej podobe v zalepenej obálke alebo elektronicky ako dokument so zaručenou konverziou podľa osobitného predpisu.

 4. Kedy je DPH neoprávnený výdavok?
  DPH je neoprávneným výdavkom (z Príručky pre žiadateľa 7.b,) ak, žiadateľ je platiteľom DPH a má právo na odpočítanie dane v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 5. Čo sa považuje za oprávnený výdavok?
  Bližší popis oprávnenosti výdavkov vzťahujúcich sa k oprávneným aktivitám je v súlade s opatrením MZ SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MZ SR zo dňa 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov a prílohy č. 8 tejto výzvy
  https://www.health.gov.sk/?vzdelavanie-normativ-mtz-vynos-09812-2008 .

 6. Je súčasťou projektovej dokumentácie informácia o energetickej úspore?
  Áno, súčasťou projektovej dokumentácie musí byť informácia o energetickej úspore, v súlade s kritériami. Žiadateľ dosiahnutie tohto cieľa v oboch prípadoch preukáže energetickým certifikátom budovy, pričom táto povinnosť vyplýva pre stavebníka z ustanovenia § 5 ods. 2 písm. c) zákona o EHB pri dokončení novej budovy alebo významnej obnove existujúcej budovy - pre účely tejto ŽoPPM predloží čestné prehlásenie, ktoré pri skončení realizácie projektu doloží reálnymi certifikátmi

  • A) Výstavba nového psychiatrického stacionára.
   - pre účely tejto ŽoPPM predloží čestné prehlásenie, ktoré po kolaudácii stavby doloží energetickým certifikátom

  • B) Rekonštrukcia priestorov pre potreby psychiatrického stacionára.
   - projektový výpočet predpokladaných úspor primárnej energie na splnenie podmienok programu z Plánu obnovy pre rekonštrukcie, prípadne nadstavby je požadovaná úspora energií o 30% oproti pôvodnej spotrebe energií spracovaného odborne spôsobilou osobou

 7. V návrhu Žiadosti o PPM žiadateľ uvádza požadovanú výšku prostriedkov mechanizmu s DPH?
  Nie, požadovaná výška prostriedkov mechanizmu sa v Žiadosti o PPM uvádza bez DPH

 8. Môže žiadateľ predložiť a iné prílohy, ktoré nie sú uvedené vo výzve?
  Áno, žiadateľ môže k Žiadosti o PPM predložiť aj iné prílohy, ktoré spolu súvisia.