Odbor liekovej politiky MZ SR v súlade s uplatňovaním prijatých medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z Dohovorov OSN (Jednotný dohovor o omamných látkach z r. 1961, Dohovor o psychotropných látkach z r. 1971, Dohovor proti nezákonnému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z r. 1988) a v zmysle zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z.z. a zákona č. 13/2004 Z.z., zverejňuje ďalej uvedené tlačivá a pokyny k nim.

I. Tlačivá a pokyny k tlačivám týkajúce sa žiadostí o dovoz a vývoz omamných látok, psychotropných látok a prípravkov:

Tlačivo č. 1-Žiadosť o vydanie povolenia na dovoz omamných látok, psychotropných látok a prípravkov
Tlačivo č. 2-Žiadosť o vydanie povolenia na vývoz omamných látok, psychotropných látok a prípravkov
Tlačivo č. 3-Žiadosť o vydanie povolenia na dovoz/vývoz makovej slamy

II. Tlačivá a pokyny k tlačivám týkajúce sa ohlasovacích povinností držiteľov povolení na zaobchádzanie s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prípravkami:

Tlačivo č. 4-Štvrťročné hlásenie o dovoze omamných látok, psychotropných látok a prípravkov
Tlačivo č. 5-Štvrťročné hlásenie o vývoze omamných látok, psychotropných látok a prípravkov
Tlačivo č. 6-Štvrťročné hlásenie o príprave, výrobe, spotrebe a zneškodnení omamných látok, psychotropných látok a prípravkov použitých na výskum, výučbu a expertíznu činnosť
Tlačivo č. 7-Ročné hlásenie o výrobe, spotrebe, skladovaní a zneškodnení omamných látok, psychotropných látok a prípravkov
Tlačivo č. 8-Ročné hlásenie o spotrebe a zásobách omamných látok, psychotropných látok a prípravkov vo verejných a nemocničných lekárňach
Tlačivo č. 9-Vyhlásenie pestovateľa maku siateho do 15 februára každého roka
Tlačivo č. 10-Hlásenie pestovateľov maku siateho do 31 mája každého roka
Tlačivo č. 11-Hlásenie pestovateľov maku siateho do 31 decembra každého roka
Tlačivo č. 12-Hlásenie pestovateľov konopy na priemyselné alebo výskumné účely do 31 mája každého roka
Tlačivo č. 13-Hlásenie pestovateľov konopy na priemyselné alebo výskumné účely do 31 decembra každého roka
Tlačivo č. 14-Hlásenie odhadov výroby , spotreby a skladovania omamných látok, psychotropných látok a prípravkov na budúci kalendárny rok

MZ SR zverejňuje uvedené tlačivá predovšetkým za účelom urýchlenia spracovania agendy týkajúcej sa legálneho pohybu omamných látok, psychotropných látok a prípravkov a predkladanej orgánom OSN, a zároveň za účelom zjednotenia a sprehľadnenia predkladaných žiadostí, ako aj z dôvodu uľahčenia plnenia si ohlasovacích povinností držiteľmi povolení na zaobchádzanie s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prípravkami..