Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 8/2023

Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície
„Petícia zamestnancov Geriatrického oddelenia FNsP J.A.Reimana v Prešove za zachovanie akútnych geriatrických oddelení v SR“

Je kvórová:    Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu: 58

Dátum doručenia:  29.06.2023

Dátum vybavenia: 03.08.2023

Spôsob vybavenia: § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov  - nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:
Dňa 29.06.2023 bolo do podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) doručené vo fotokópii podanie zo dňa 26.06.2023 označené ako „Petícia zamestnancov Geriatrického oddelenia FNsP J.A.Reimana v Prešove za zachovanie akútnych geriatrických oddelení v SR“, ktorej podávateľom je Geriatrické oddelenie FNsP J.A.Reimana v Prešove. Na predmetnom podaní je uvedený petičný výbor a podpis osoby podávajúcej petíciu. Podanie bolo doručené s prílohami a to 3 ks podpisových hárkov v listinnej podobe tiež len vo fotokópii označených ako „Petícia zamestnancov Geriatrického oddelenia FNsP J.A.Reimana v Prešove za zachovanie akútnych geriatrických oddelení v SR“, na ktorých je uvedené, že originál podpisov na petícii je u zástupcu petičného výboru na oddelení geriatrie FNsP J.A.R. Prešov.

MZ SR doručenú dokumentáciu prijalo a po posúdení obsahu ako aj formálnych náležitostí doručených písomností a to podania označeného ako „Petícia zamestnancov Geriatrického oddelenia FNsP J.A.Reimana v Prešove za zachovanie akútnych geriatrických oddelení v SR“, ako aj 3 ks petičných hárkov v listinnej podobe označených ako „Petícia zamestnancov Geriatrického oddelenia FNsP J.A.Reimana v Prešove za zachovanie akútnych geriatrických oddelení v SR“ v kontexte ustanovení zákona o petičnom práve zaevidovalo doručenú dokumentáciu ako petíciu pod sp. zn. Pet 8/2023, avšak s určitými nedostatkami. MZ SR v zmysle § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve listom zo dňa 30.06.2023 vyzvalo podávateľa petície, aby zistené nedostatky odstránil v zákonnej lehote aj s poučením. Nedostatky petície boli odstránené listom zo dňa 26.06.2023 doručeným MZ SR dňa 17.07.2023.

Keďže doručená petícia má charakter žiadosti, MZ SR ako orgán verejnej moci vecne príslušný na jej vybavenie je povinný vybaviť predmetnú petíciu podľa § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého, ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve.
 
V zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona o petičnom práve MZ SR ako orgán verejnej moci vecne príslušný na vybavenie petície predložilo zástupcovi nasledovnú odpoveď.

Optimalizácia siete nemocníc vychádza, okrem iného, zo schválených medicínskych programov, ktoré sú definované vo vyhláške č. 316/2022 Z. z. o kategorizácii ústavnej starostlivosti. Pridelenie určitého medicínskeho programu v sebe zahŕňa pre tú-ktorú nemocnicu povinnosť poskytovať dané programy – či už formou povinných programov na jednotlivých úrovniach nemocníc alebo vo forme doplnkových programov, pokiaľ sú schválené ministerstvom. Jednotlivé medicínske programy predstavujú rozsah zdravotnej starostlivosti a ak ich nemocnica má pridelené alebo schválené, tak to pre ňu zakladá povinnosť ich poskytovať v celom rozsahu povinných medicínskych služieb.

Medicínsky program teda neznamená povinnosť nemocnice mať jednotlivé oddelenia, a teda môže byť poskytovaný na rôznych oddeleniach, klinikách, medicínskych klastroch alebo spôsobom zdieľaných lôžok. Organizácia nemocníc interne bude aj po 1. januári 2024 plne v kompetencii vedenia nemocníc, nie je definovaná spomínanou vyhláškou a nedefinuje ju ani iný právny predpis ustanovujúci optimalizáciu siete nemocníc.

Pre úplnosť uvádzame, že geriatrická starostlivosť je definovaná v dvoch medicínskych programoch:

  • (i)   v rámci akútnej geriatrie v Programe internej medicíny – kde je medicínska služba nepovinná od úrovne programu III; je teda na samotných riaditeľoch alebo riaditeľkách jednotlivých nemocníc, kde a na akých oddeleniach budú program poskytovať,
  • (ii)  v Programe doliečovacej starostlivosti.v Programe doliečovacej starostlivosti.

Odoslaním listu, ktorým MZ SR oznámilo zástupcovi výsledok vybavenia petície s názvom „Petícia zamestnancov Geriatrického oddelenia FNsP J.A.Reimana v Prešove za zachovanie akútnych geriatrických oddelení v SR“, považuje MZ SR petíciu za vybavenú v súlade s ustanoveniami § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve.