Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 8/2022

 

Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície

„Petícia za odvolanie MUDr. Lukáša Kokoráka, PhD., MBA, riaditeľa NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy“

Text
: „My, dolupodpísaní zamestnanci Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy žiadame Ministra zdravotníctva SR MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH, aby odvolal MUDr. Lukáša Kokoráka, PhD., MBA, riaditeľa NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy a nedopustil tak destabilizovať a rozvrátiť fungujúci a prosperujúci Národný ústav. Dôvodom je jeho manažérska neodbornosť, neprofesionalita, absencia komunikácie s priamymi podriadenými a nedôvera zo strany zamestnancov“

Je kvórová:   
Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu:
389 osôb na 32 podpisových hárkoch v listinnej podobe

Dátum doručenia:
19.10.2022

Dátum vybavenia:
27.10.2022

Spôsob vybavenia:
§ 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Zdôvodnenie vybavenia:
Dňa 19.10.2022 bolo do podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) doručených so sprievodným listom zo dňa 18.10.2022 v prílohe 32 petičných hárkov v originálnom vyhotovení s označením „Petícia za odvolanie MUDr. Lukáša Kokoráka, PhD., MBA, riaditeľa NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy“, ktoré boli podpísané podávateľom a súčasne osobou určenou na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci (ďalej len „zástupca“). Dokumentácia bola postúpená Kancelárii ministra, ktorá ju pridelila na ďalšie konanie Útvaru kontroly, dozoru a sťažností (ďalej len „ÚKDaS“) v spolupráci s Generálnym tajomníkom služobného úradu a Sekciou správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií.

ÚKDaS ako organizačný útvar vecne príslušný na vybavovanie sťažností a petícií vo vecnej pôsobnosti MZ SR doručenú dokumentáciu prijal a po posúdení obsahu ako aj formálnych náležitostí doručených 32 petičných hárkov v listinnej podobe označených ako „Petícia za odvolanie MUDr. Lukáša Kokoráka, PhD., MBA, riaditeľa NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy “ v kontexte ustanovení § 3, § 4 ods. 2, § 4a ods. 6 a § 5 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“)  zaevidoval doručenú dokumentáciu v Osobitnej správe registratúry vedenej na ÚKDaS ako petíciu pod sp. zn. Pet 8/2022. Vychádzajúc z textu petície v znení, ktoré citujeme:„My, dolupodpísaní zamestnanci Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy žiadame Ministra zdravotníctva SR MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH, aby odvolal MUDr. Lukáša Kokoráka, PhD., MBA, riaditeľa NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy a nedopustil tak destabilizovať a rozvrátiť fungujúci a prosperujúci Národný ústav. Dôvodom je jeho manažérska neodbornosť, neprofesionalita, absencia komunikácie s priamymi podriadenými a nedôvera zo strany zamestnancov“ možno konštatovať, že petícia mala charakter žiadosti.

Vzhľadom na skutočnosť, že petícia mala charakter žiadosti, MZ SR bolo povinné vybaviť petíciu v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa odseku 5, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5.

V súlade s ustanoveniami § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve MZ SR predložilo zástupcovi písomné oznámenie výsledku vybavenia petície, z ktorého vyberáme.

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy je podľa § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 523/2004 Z. z.“) príspevkovou organizáciou zriadenou rozhodnutím zriaďovateľa – MZ SR, ktorá podľa § 21 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. môže vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa odo dňa svojho zriadenia. V zmysle zriaďovacej listiny Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy zo dňa 11.05.2006, číslo 14669-2/2006-SP, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej ako „zriaďovacia listina“) je štatutárnym orgánom zodpovedným za jej riadenie riaditeľ.

Podľa § 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov právne úkony za zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom, robí orgán, ktorý ho vymenoval alebo zvolil. Podľa § 100 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zákon č. 578/2004 Z. z.“) riaditeľov zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva menuje a odvoláva minister zdravotníctva.

V nadväznosti na uvedené bol MUDr. Lukáš Kokorák, PhD., MBA na základe zriaďovacej listiny v súlade s ustanovením § 100 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. dňom 19. októbra 2022 odvolaný z funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy.

Odoslaním písomnej odpovede zástupcovi MZ SR považuje petíciu za vybavenú v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve.